Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2007 m. biudžetas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO

2007 m. vasario 15 d. Nr. TS-18
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 9 ir 12 punktais, 27 straipsnio 3 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi,       2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2006, Nr.138-5267), Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžetą:
 44 390 500 litų pajamų,
 44 390 500 litų asignavimų (1, 2 ir 3 priedai), iš jų  5536 600 litų asignavimų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas), 12 192 000 litų – mokinio krepšeliui finansuoti  (5 priedas), 3110 000 litų – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti.
 2. Patvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, įmokas į  rajono savivaldybės biudžetą (6 priedas).
 3. Patvirtinti Savivaldybės institucijų 2007 metų darbo užmokesčio fondą:
 3.1. rajono savivaldybės tarybos (mero ir mero pavaduotojo) – 116 100 litų;
 3.2. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos – 42 200 litų;
 3.3. rajono savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) –  2662 640 litų.
 4. Įpareigoti asignavimų valdytojus:
 4.1. per dvi savaites po rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas;
 4.2. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2007 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus     2007 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
 4.3. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus;
  4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nepatvirtintas jų finansavimo šaltinis;
 4.5. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus pateikti rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui jo nustatytais terminais informaciją apie asignavimų, skirtų įsiskolinimui kreditoriams dengti, panaudojimą.
  

Rajono meras     Leonas Apšega                        

        
Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nijolė Jaruševičienė

__________________________

 • Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžetas PAJAMOS
  (1 priedas) (pdf) »
   
 • Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto asignavimai  pagal asignavimų valdytojus
  (2 priedas) (pdf) »
   
 • Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto asignavimai  pagal programas
  (3 priedas) (pdf) »
   
 • Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (savivaldybėms perduotomns) funkcijos atlikti
  (4 priedas) (pdf) »
   
 • Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti
  (5 priedas) (pdf) »
   
 • Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2007 metų pajamų įmokos į rajono savivaldybės biudžetą
  (6 priedas) (pdf) »

____________________________

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“