Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. biudžetas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2008 m. vasario 14 d.  Nr. TS – 29
Kupiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 9 ir 12 punktais, 27 straipsnio 3 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi,       2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2007, Nr.132-5356), Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžetą:
 56 778 890 litų pajamų,
 56 778 890 litų asignavimų (1, 2 ir 3 priedai), iš jų  7182 700 litų – asignavimų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas), 14497 000 litų – mokinio krepšeliui finansuoti  (5 priedas), 4701 000 litų – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, 102 200 litų asignavimų iš valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos (6 priedas).
 2. Patvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, įmokas į  rajono savivaldybės biudžetą (7 priedas).
 3. Patvirtinti Savivaldybės institucijų 2008 metų darbo užmokesčio fondą:
 3.1. Savivaldybės tarybos (mero ir mero pavaduotojo) – 120 000 litų;
 3.2. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos – 50 500 litų;
 3.3. Savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) –  3388 300 litų.
 4. Įpareigoti asignavimų valdytojus:
 4.1. per dvi savaites po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti  Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas;
 4.2. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2008 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus     2008 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
 4.3. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus;
  4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nepatvirtintas jų finansavimo šaltinis;
 4.5. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui jo nustatytais terminais informaciją apie asignavimų, skirtų įsiskolinimui kreditoriams dengti, panaudojimą.
  

Savivaldybės meras     Jonas Jarutis                  

Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nijolė Jaruševičienė

..........................................................................................................................

1 priedas – Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžetas pajamos (pdf) »

2 priedas – Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus (pdf) »

3 priedas – Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto asignavimai pagal programas (pdf) »

4 priedas – Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (pdf) »

5 priedas – Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti (pdf) »

6 priedas – Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos (pdf) »

7 priedas – Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2008 metų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą (pdf) »

..........................................................................................................................

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“