Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2009 m. biudžetas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2009 m. vasario 26 d.  Nr. TS – 60
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi ir 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 149-6020), Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2009 metų biudžetą:
 61 336 300 litų pajamų,
 61 336 300 litų asignavimų (1, 2 ir 3 priedai), iš jų  7982 800 litų – asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas), 18931 000 litų – mokinio krepšeliui finansuoti  (5 priedas), 4562 000 litų – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti.
 2. Patvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, įmokas į  Savivaldybės biudžetą (6 priedas).
 3. Patvirtinti Savivaldybės institucijų 2009 metų darbo užmokesčio fondą:
 3.1. Savivaldybės tarybos (mero ir mero pavaduotojo) – 116 600 litų;
 3.2. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos – 48 900 litų;
 3.3. Savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) –  3464 750 litų.
 4. Įpareigoti asignavimų valdytojus:
 4.1. per dvi savaites po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti  Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programas ir jų sąmatas;
 4.2. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2009 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus     2009 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
 4.3. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus;
  4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nepatvirtintas jų finansavimo šaltinis;
 4.5. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui jo nustatytais terminais informaciją apie asignavimų, skirtų įsiskolinimui kreditoriams dengti, panaudojimą.
  

Savivaldybės meras   Jonas Jarutis                  

           
Parengė
Administracijos direktorius

Žilvinas Aukštikalnis


Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė

 090226-TS-60 priedai.pdf

 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“