Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2010 m. biudžetas

                        


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2010 m. vasario 24 d.  Nr. TS-31
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi ir 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 152-6822), Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžetą:
 48 303 850 litų pajamų,
 48 303 850 litų asignavimų (1, 2 ir 3 priedai), iš jų  9 456 600 litų – asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas), 16 073 000 litų – mokinio krepšeliui finansuoti  (5 priedas).
 2. Patvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, įmokas į  Savivaldybės biudžetą (6 priedas).
 3. Patvirtinti Savivaldybės institucijų 2010 metų darbo užmokesčio fondą:
 3.1. Savivaldybės tarybos (mero ir mero pavaduotojo) – 100 300 litų;
 3.2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos – 43 000 litų;
 3.3. Savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) –  3 109 258 litai.
 4. Įpareigoti asignavimų valdytojus:
 4.1. per dvi savaites po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti  Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programas ir jų sąmatas;
 4.2. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2010 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus     2010 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
 4.3. per dvi savaites po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui informaciją apie patvirtintus 2010 metų asignavimus 2010 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams padengti;
 4.4. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus;
  4.5. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nepatvirtintas jų finansavimo šaltinis.
  

1-6 priedai.pdf

 

Savivaldybės mero pavaduotojas   Aidas Mikėnas                      

 

 

 

 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“