Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2011 m. biudžetas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2011 m. vasario 22 d. Nr. TS – 33
Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi ir 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2010, Nr. 151-7712), Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžetą:

50 826 000 litų pajamų (1 priedas),

55 289 700 litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 4 463 700 litų, 2 ir 3 priedai), iš jų 12 271 100 litų – asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas), 16 089 000 litų – mokinio krepšeliui finansuoti (5 priedas).

2. Patvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, įmokas į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).

3. Patvirtinti Savivaldybės institucijų 2011 metų darbo užmokesčio fondą:

3.1. Savivaldybės tarybos (mero ir mero pavaduotojo) – 101 300 litų;

3.2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos – 42 900 litų;

3.3. Savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) – 3 224 765 litai.

4. Nustatyti, kad biudžeto apyvartos lėšos sudaromos iš 2010 metų Savivaldybės biudžeto lėšų likučio, ir leisti apyvartos lėšas grąžintinai naudoti projektų, kuriems taikomas išlaidų kompensavimo principas, kol bus gautos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, išlaidoms apmokėti ir laikinam pajamų trūkumui dengti finansuojant asignavimų valdytojų vykdomas programas, taip pat biudžeto lėšų stygiui dengti pagal Savivaldybės tarybos sprendimus.

5. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių skirstyti asignavimus iš paskolų lėšų, patvirtintus Investicinių projektų vykdymo programai finansuoti, pagal vykdomus projektus.

6. Įpareigoti asignavimų valdytojus:

6.1. per dešimt darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programas ir jų sąmatas su visais priedais;

6.2. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2011 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2011 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

6.3. per dešimt darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui informaciją apie patvirtintus 2011 metų asignavimus 2011 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams padengti;

6.4. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausiai naudoti įmokėtas į Savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų įmokas;

6.5. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus;

6.6. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nepatvirtintas jų finansavimo šaltinis.

7. Skelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Kupiškio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

Savivaldybės meras Jonas Jarutis

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus

Savivaldybės administracijos

vedėja

vyr. specialistė (teisininkė)

   

Nijolė Jaruševičienė

Vida Mičiūdienė

.................................................................

1 priedas (pdf) » 

2 priedas (pdf) » 

3 priedas (pdf) » 

4 priedas (pdf) » 

5 priedas (pdf) » 

6 priedas (pdf) » 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“