Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2012 m. biudžetas

 

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012 m. ataskaita

 


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL  KUPIŠKIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2012 m. vasario 23 d.   Nr. TS-38
Kupiškis           Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi ir 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7741), Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 
             1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžetą:
                 49 764 000 litų prognozuojamų pajamų (1 priedas),
                 54 264 000 litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 4 500 000 litų, 2 ir 3 priedai),
           iš jų 11449 954 litus – asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas), 14 799 000 litų – mokinio krepšeliui finansuoti ir     973 000 litų – Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti.
            2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms – 47 061 000 litų, iš jų darbo užmokesčiui – 22 408 873 litus, ir turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti –     7 203 000 litų.
       3. Patvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, įmokas į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).
         4. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių skirstyti asignavimus iš paskolos lėšų, patvirtintų Investicinių projektų vykdymo programai finansuoti, pagal vykdomus projektus.
          5. Nustatyti, kad valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti naudojama Savivaldybės administracijos Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos savarankiškųjų funkcijų išlaidoms finansuoti.
           6. Įpareigoti asignavimų valdytojus:
       6.1. per 12 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir  pavaldžių įstaigų programas ir jų sąmatas su visais priedais;
        6.2. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2012 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2012 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
       6.3. per 12 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui informaciją apie patvirtintus 2012 metų asignavimus 2012 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui padengti;
        6.4. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausiai naudoti įmokėtas į Savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų įmokas;
           6.5. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus;
           6.6. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nepatvirtintas jų finansavimo šaltinis.
            7. Apie šį sprendimą  paskelbti spaudoje, visą sprendimą – Kupiškio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.
    


Savivaldybės meras                       Jonas Jarutis                   


Parengė       
Finansų ir biudžeto  skyriaus vedėja                     Savivaldybės administracijos
                                                                                       vyr. specialistė (teisininkė)   
       
Nijolė Jaruševičienė                                                Vida Mičiūdienė   

 

.................................................................


1 priedas (pdf) »
2 priedas (pdf) »
3 priedas (pdf) »
4 priedas (pdf) »
5 priedas (pdf) »

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2013-03-18 08:47
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“