Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2013 m. biudžetas

 

 


 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 28 d.   Nr. TS-40

Kupiškis

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi ir 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 153-7823), Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:
  51 035 660 litų prognozuojamų pajamų (1 priedas),
  55 035 660 litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 4 000 000 litų, 2 ir 3 priedai),
  iš jų 11 953 690 litų – asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas), 14 240 000 litų – mokinio krepšeliui finansuoti, 2 024 000 litų – Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti ir 85 600 litų – Kupiškio mokyklai „Varpelis“ mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti.
 2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms – 47 499 570 litų, iš jų darbo užmokesčiui – 23 028 667 litus, ir turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti –  7 536 090 litų.
 3. Patvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, įmokas į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).
 4. Patvirtinti Savivaldybės 2012 metų nepanaudotų biudžeto lėšų (išskyrus tikslinės paskirties lėšas) paskirstymą 2013 m. sausio 1 d. įsiskolinimui dengti, viršijant 2013 metų biudžete patvirtintas bendras asignavimų sumas (6 priedas).
 5. 164 113 litų Aplinkos apsaugos rėmimo ir 12 548 litus Visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų 2012 metais nepanaudotų lėšų, nesant įsiskolinimų, naudoti pagal patvirtintas programų priemones, viršijant 2013 metų biudžete patvirtintas bendras asignavimų sumas.  
 6. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių skirstyti asignavimus iš paskolos lėšų, patvirtintų Investicinių projektų vykdymo programai finansuoti, pagal vykdomus projektus.
 7. Nustatyti, kad valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti naudojama Savivaldybės administracijos Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos savarankiškųjų funkcijų išlaidoms finansuoti.
 8. Įpareigoti asignavimų valdytojus:
  8.1. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programas ir jų sąmatas su visais priedais;
  8.2. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2013 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2013 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
  8.3. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui informaciją apie patvirtintus 2013 metų asignavimus 2013 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui padengti;
  8.4. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausiai naudoti įmokėtas į Savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų įmokas;
  8.5. iš gautas prognozuojamas pajamas viršijančių pajamų ir iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus;
  8.6. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nepatvirtintas jų finansavimo šaltinis.
 9. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, visą sprendimą – Kupiškio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

                   

 

Savivaldybės meras                                                    Jonas Jarutis 

 


 

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2014-03-12 10:11
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“