Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2014 m. biudžetas

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  KUPIŠKIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. TS-12

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

 

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą:

51 012 688 litus prognozuojamų pajamų  ir 935 720 litų laisvą apyvartos lėšų likutį  (1 priedas),

55 705 000 litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 3 756 592 litais)  (2 ir 3 priedai),

iš jų 7 569 554 litai – asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (4 priedas), 13 930 000 litų – mokinio krepšeliui finansuoti, 1 216 000 litų – Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (6 priedas) ir 106 800 litų –  specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių klasėms išlaikyti.

 

2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms – 49 185 354 litus, iš jų darbo užmokesčiui – 22 682 694 litus; turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti –  6 519 646 litus.

 

3. Patvirtinti 1 501 500 litų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).

 

4. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių skirstyti asignavimus iš paskolos lėšų pagal vykdomus projektus.

 

5. Įpareigoti Kupiškio rajono savivaldybės asignavimų valdytojus:

 

5.1. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir  pavaldžių įstaigų programas ir jų sąmatas su visais priedais;

 

5.2. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2014 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2014 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 

5.3. pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui informaciją apie patvirtintus 2014 metams asignavimus 2014 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui padengti;

 

5.4. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausiai naudoti įmokėtas į Savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų įmokas;

 

5.5. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus  ir pradelstus įsiskolinimus 2014 m. gruodžio 31 d. sumažinti ne mažiau kaip 10 procentų;

 

5.6.  neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nepatvirtintas jų finansavimo šaltinis.

 

6. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis).

 

7. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, visą sprendimą – Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                            Jonas Jarutis


 

 

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

 


 

 

Sprendimas Teisės aktų registre 

 

  

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2015-03-17 15:10
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“