Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2016 m. biudžetas

 

 


 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-42 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. TS-290

Kupiškis

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimą   Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“:

                     1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

                     „1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą – 16 371 118 eurų prognozuojamų pajamų, 16 551 327 eurus asignavimų, iš jų išlaidoms – 15 020 619 eurų (darbo užmokesčiui – 6 762 972 eurus) ir turtui įsigyti – 1 530 708 eurus (1–5 priedai).“.

                     1.2. Pakeisti 1 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

                     1.3. Pakeisti 2 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų paskirstymas pagal vykdomas programas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

                     1.4. Pakeisti 3 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus ir lėšų šaltinius“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

                     1.5. Pakeisti 4 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai iš specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).                                                        

                      2. Pakeisti 6 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų  2016 metų pajamų įmokos į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

                      3. Pakeisti 7 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymas“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

                     4. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės   26 d. sprendimą Nr. TS-184 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-72 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

                     Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                          Dainius Bardauskas                                                                                                  

 Suvestinė redakcija nuo 2016-05-31 iki 2016-10-27

 Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-02-24, i. k. 2016-03627

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 22 d. Nr. TS-42

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą – 15 993 366 eurus prognozuojamų pajamų, 16 042 860 eurus asignavimų, iš jų išlaidoms – 14 567 456 eurus (darbo užmokesčiui – 6 680 298 eurus) ir turtui įsigyti – 1 475 404 eurus (1–5 priedai).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-86, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07005

Nr. TS-184, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14293

 

2. Patvirtinti 348 325 eurus Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).

 

3. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymą (7 priedas).

 

4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 

4.1. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti bei, sudarant ir tvirtinant 2016 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2015 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 

4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

 

4.3. užtikrinti, kad 2016 m. gruodžio 31 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2015 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

 

4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

 

4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

 

5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                        Dainius Bardauskas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

TS-86-1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-86, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07005

Nr. TS-184, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14293

 

160222-TS-42-2-priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-86, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07005

Nr. TS-184, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14293

 

160222-TS-42-3-priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-86, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07005

Nr. TS-184, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14293

 

160222-TS-42-5-priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-184, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14293

 

160222-TS-42-7-priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-184, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14293

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-86, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07005

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-184, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14293

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

 


 

1 priedas 

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

 

 


 

Sprendimas Teisės aktų registre

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-08 16:01

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“