Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2017 m. biudžetas

 

 

 

 

 

  

Oficialus teisės akto tekstas 
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-02-24 sprendimas Nr. TS-41  „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“
Teisės akto pakeitimai:
Suvestinė (nuo 2017-11-11)
  


 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-41 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. TS-136

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą –16 629 013 eurus prognozuojamų pajamų, 17 475 309 eurus asignavimų, iš jų išlaidoms – 15 723 259 eurus (darbo užmokesčiui –  7 060 559 eurus) ir turtui įsigyti – 1 752 050 eurų (1–5 priedai).“

1.2. Pakeisti 1 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeisti 2 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimų paskirstymas pagal vykdomas programas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeisti 3 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus ir lėšų šaltinius“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeisti 4 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai iš specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeisti 5 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai iš specialios tikslinės dotacijos Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje 2017 metams numatytiems investicijų projektams finansuoti“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti 6 priedą „Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2017 metų pajamų įmokos į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                               Dainius Bardauskas

 

Priedai

 1. 170427-TS-136 1 priedas.xlsx
 2. 170427-TS-136 2 priedas.xlsx
 3. 170427-TS-136 3 priedas.xlsx
 4. 170427-TS-136 4 priedas.xlsx
 5. 170427-TS-136 5 priedas.xlsx
 6. 170427-TS-136 6 priedas.xlsx

 

 


 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr. TS-41

Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą – 15 917 402 eurus prognozuojamų pajamų, 16 763 698 eurus asignavimų, iš jų išlaidoms – 15 369 488 eurus (darbo užmokesčiui – 7 060 275 eurus) ir turtui įsigyti – 1 394 210 eurų (1 – 5 priedai).

 2. Patvirtinti 430 430 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).

 3. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymą (7 priedas).

 4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 4.1. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti bei, sudarant ir tvirtinant 2017 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2016 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

4.3. užtikrinti, kad 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

 4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

 4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

 5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                       Dainius Bardauskas

 

 

 1. 70224-TS-41 1 priedas.xlsx
 2. 170224-TS-41 2 priedas.xlsx
 3. 170224-TS-41 3 priedas.xlsx
 4. 170224-TS-41 4 priedas.xlsx
 5. 170224-TS-41 5 priedas.xlsx
 6. 170224-TS-41 6 priedas.xlsx
 7. 170224-TS-41 7 priedas.xlsx

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-03-16 11:34
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“