Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2018 m. biudžetas

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS

 

Biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2018 metinė ataskaita

pajam27

islaid27  

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 metinė ataskaita

kas27n0

 

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas (2018 m.)

190220-S1-473 aiškinamasis_raštas 

 

 

 

 


BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS


2018 metinė biudžeto vykdymo ataskaita (zip)

 


 

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-01
Oficialus teisės akto tekstas
Keičiantis pakeitimas (5)
Suvestinė (nuo 2018-12-01)
Suvestinė (2018-10-26-2018-11-30)
Suvestinė (2018-09-29-2018-10-25)
Suvestinė (2018-06-30-2018-09-28)
Suvestinė (2018-05-01-2018-06-29)


 


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 21 d. Nr. TS-23

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą – 16 637 225 eurus prognozuojamų pajamų, 17 078 547 eurus asignavimų, iš jų išlaidoms – 15 776 065 eurus (darbo užmokesčiui – 7 345 215 eurų) ir turtui įsigyti – 1 302 482 eurus (1–4 priedai).

 

2. Patvirtinti 462 890 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).

 

3. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymą (6 priedas).

 

4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 

4.1. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti bei, sudarant ir tvirtinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2017 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 

4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

 

4.3. užtikrinti, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

 

4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

 

4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

 

5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 

6. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras               Dainius Bardauskas

 


 

 

  1. 180221-TS-23 1 priedas.xlsx
  2. 180221-TS-23 2 priedas.xlsx
  3. 180221-TS-23 3 priedas.xlsx
  4. 180221-TS-23 4 priedas.xlsx
  5. 180221-TS-23 5 priedas.xlsx
  6. 180221-TS-23 6 priedas.xlsx

 

  

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-07-05 13:55
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“