Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2019 m. biudžetas

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

 

 

FINANSŲ IR BIUDŽETOS SKYRIUS

Biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2019 metų ataskaita

Biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2019 m. III ketv. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. III ketv. ataskaita

Biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2019 m. pusmečio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. pusmečio ataskaita

Biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2019 m. I ketv. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. I ketv. ataskaita 

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

 

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaita (zip)

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita (zip)

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita (zip)


 

 


Oficialus teisės akto tekstas
Keičiantis pakeitimas (7)
Suvestinė (nuo 2019-12-21)
Suvestinė (2019-11-30-2019-12-20)
Suvestinė (2019-11-05-2019-11-29)
Suvestinė (2019-09-27-2019-11-04)
Suvestinė (2019-08-24-2019-09-26)
Suvestinė (2019-06-22-2019-08-23)
Suvestinė (2019-05-17-2019-06-21)


 

Suvestinė redakcija nuo 2019-12-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03114

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. TS-21

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą – 22 182 507 eurus prognozuojamų pajamų, 22 687 590 eurų išlaidų, iš jų išlaidoms – 17 968 039 eurus (darbo užmokesčiui – 10 594 868 eurus), turtui įsigyti – 4 652 911 eurų, paskoloms grąžinti – 66 640 eurų (1–4 priedai).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-125, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07813

Nr. TS-170, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-09990

Nr. TS-205, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-23, i. k. 2019-13406

Nr. TS-239, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15188

Nr. TS-267, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17428

Nr. TS-289, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19136

Nr. TS-308, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20710

 

 

2. Patvirtinti 564 111 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-239, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15188

Nr. TS-267, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17428

Nr. TS-289, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19136

Nr. TS-308, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20710

 

 

3. Patvirtinti 505 083 eurų Savivaldybės 2018 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymą (6 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-125, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07813

 

 

4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 

4.1. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant ir tvirtinant 2019 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2018 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 

4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

 

4.3. užtikrinti, kad 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

 

4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

 

4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

 

5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 

6. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas

 

  1. 1 priedas (SR_ATT_jlELSgDALd.xlsx)
  2. 2 priedas (SR_ATT_CUPiHkkuUA.xlsx)
  3. 3 priedas (SR_ATT_tLPicpOQhU.xlsx)
  4. 4 priedas (SR_ATT_mqsxofPByG.xlsx)
  5. 5 priedas (SR_ATT_UUxcMJMITe.xlsx)
  6. 6 priedas (SR_ATT_ewMONfUyxU.xlsx)

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-125, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07813

Nr. TS-170, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-09990

Nr. TS-205, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-23, i. k. 2019-13406

Nr. TS-239, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15188

Nr. TS-267, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17428

Nr. TS-289, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19136

Nr. TS-308, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20710

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-125, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07813

Nr. TS-170, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-09990

Nr. TS-205, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-23, i. k. 2019-13406

Nr. TS-239, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15188

Nr. TS-267, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17428

Nr. TS-289, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19136

Nr. TS-308, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20710

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-125, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07813

Nr. TS-170, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-09990

Nr. TS-205, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-23, i. k. 2019-13406

Nr. TS-239, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15188

Nr. TS-267, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17428

Nr. TS-289, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19136

Nr. TS-308, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20710

 

4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-125, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07813

Nr. TS-170, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-09990

Nr. TS-205, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-23, i. k. 2019-13406

Nr. TS-239, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15188

Nr. TS-267, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17428

Nr. TS-289, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19136

Nr. TS-308, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20710

 

5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-239, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15188

Nr. TS-267, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17428

Nr. TS-289, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19136

Nr. TS-308, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20710

 

6 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-125, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07813

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-125, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07813

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-170, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-09990

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-205, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-23, i. k. 2019-13406

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-239, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15188

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-267, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17428

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-289, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19136

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-308, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20710

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-05-04 16:27
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“