Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė


Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2020 m. biudžetas

 

 

Biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2020 m. pusmečio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. pusmečio ataskaita 

 

Biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2020 m. I ketv. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. I ketv. ataskaita 

 


 

Suvestinė redakcija nuo 2020-09-11

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03729 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. TS-46

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą – 25 402 925 eurus prognozuojamų pajamų, 26 301 601 eurą išlaidų, iš jų išlaidoms – 19 510 655 eurus (darbo užmokesčiui – 11 755 964 eurus),  turtui įsigyti –  6 472 966 eurus, paskoloms grąžinti 317 980 eurų (1–4 priedai).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-124, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09269

Nr. TS-179, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13808

Nr. TS-222, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19020

 

 

2. Patvirtinti 559 480 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-222, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19020

 

 

3. Patvirtinti 898 676 eurų Savivaldybės 2019 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymą (6 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-124, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09269

 

 

4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 

4.1. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant, ir tvirtinant 2020 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2019 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 

4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

 

4.3. užtikrinti, kad 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

 

4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

 

4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

 

5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 

6. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                              Algirdas Notkus

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-124, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09269

Nr. TS-179, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13808

Nr. TS-222, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19020

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-124, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09269

Nr. TS-179, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13808

Nr. TS-222, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19020

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-124, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09269

Nr. TS-179, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13808

Nr. TS-222, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19020

 

4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-124, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09269

Nr. TS-179, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13808

Nr. TS-222, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19020

 

TS-222 5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-222, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19020

 

6 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-124, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09269

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-124, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09269

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-179, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13808

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-222, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19020

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-10-12 14:11
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“