Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2021 m. biudžetas

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

 

FINANSŲ IR BIUDŽETOS SKYRIUS

2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pdf)

2021 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pdf)

2021 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pdf)

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pdf)

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (zip)  

2021 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (zip) 

2021 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (zip)

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (zip)

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA

2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pdf)

2021 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pdf)

2021 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pdf)

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pdf)

 


 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03869

 

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. TS-39

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į valstybės institucijų ir įstaigų įsakymus dėl valstybės biudžeto dotacijų paskirstymo bei Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. raštą Nr. S1-369 (4.11 E) „Teikimas patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą – 25 578 748 eurus einamųjų metų prognozuojamų pajamų, 900 000 eurų ilgalaikių paskolų lėšų,  27 652 420 eurų  išlaidų, iš jų išlaidoms – 21 679 424 eurus (darbo užmokesčiui –  13 184 052 eurus),  turtui įsigyti –   5 365 016 eurų, paskoloms grąžinti 607 980 eurų (1–5 priedai).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-136, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09138

Nr. TS-197, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14473

Nr. TS-229, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17722

Nr. TS-252, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20497

Nr. TS-263, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22440

Nr. TS-279, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24304

Nr. TS-310, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-26919

 

 

2. Patvirtinti 554 880 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-252, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20497

Nr. TS-263, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22440

 

 

3. Patvirtinti 1 173 672 eurų Savivaldybės 2020 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymą (7 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-136, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09138

 

 

4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 

4.1. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant, ir tvirtinant 2021 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2020 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 

4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

 

4.3. užtikrinti, kad 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

 

4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

 

4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

 

5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 

6. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Dainius Bardauskas

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-136, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09138

Nr. TS-197, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14473

Nr. TS-229, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17722

Nr. TS-252, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20497

Nr. TS-263, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22440

Nr. TS-279, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24304

Nr. TS-310, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-26919

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-136, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09138

Nr. TS-197, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14473

Nr. TS-229, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17722

Nr. TS-252, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20497

Nr. TS-263, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22440

Nr. TS-279, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24304

Nr. TS-310, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-26919

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-136, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09138

Nr. TS-197, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14473

Nr. TS-229, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17722

Nr. TS-252, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20497

Nr. TS-263, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22440

Nr. TS-279, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24304

Nr. TS-310, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-26919

 

4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-136, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09138

Nr. TS-197, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14473

Nr. TS-229, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17722

Nr. TS-252, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20497

Nr. TS-263, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22440

Nr. TS-279, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24304

Nr. TS-310, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-26919

 

5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-136, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09138

Nr. TS-197, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14473

Nr. TS-229, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17722

Nr. TS-252, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20497

Nr. TS-263, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22440

Nr. TS-279, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24304

Nr. TS-310, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-26919

 

6 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-252, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20497

Nr. TS-263, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22440

 

7 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-136, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09138

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-136, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09138

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-197, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14473

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr.TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-229, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17722

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-252, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20497

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-263, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22440

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-279, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24304

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-310, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-26919

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Suvestinės redakcijos priedai (7)

  1. 1 priedas (SR_ATT_WKWrdkkigJ.xlsx)
  2. 2 priedas (SR_ATT_crSOHITeRV.xlsx)
  3. 3 priedas (SR_ATT_wIWEjbCBKE.xlsx)
  4. 4 priedas (SR_ATT_dsbZNxtWRI.xlsx)
  5. 5 priedas (SR_ATT_bvixXFfkLN.xlsx)
  6. 6 priedas (SR_ATT_gKTlmyzHnm.xlsx)
  7. 7 priedas (SR_ATT_tOtwXUjsnK.xlsx)

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2022-03-15 15:07
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“