Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2021 m. biudžetas

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo
Užregistruota TAR 2021-02-26, Identifikacinis kodas 2021-03869

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. TS-39

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į valstybės institucijų ir įstaigų įsakymus dėl valstybės biudžeto dotacijų paskirstymo bei Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. raštą Nr. S1-369 (4.11 E) „Teikimas patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

 

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą – 20 726 600 eurų prognozuojamų pajamų, 21 805 736 eurus išlaidų, iš jų išlaidoms – 19 414 510 eurų (darbo užmokesčiui – 12 937 720 eurų), turtui įsigyti – 1 783 246 eurus, paskoloms grąžinti – 607 980 eurų (1–5 priedai).

 

2. Patvirtinti 499 530 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).

 

3. Patvirtinti 1 079 136 eurų Savivaldybės 2020 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymą (7 priedas).

 

4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 

4.1. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant, ir tvirtinant 2021 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2020 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 

4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

 

4.3. užtikrinti, kad 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

 

4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

 

4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

 

5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 

6. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras          Dainius Bardauskas

 

Priedai (7)

  1. 210225-TS-39_1 priedas.xlsx
  2. 210225-TS-39_2 priedas.xlsx
  3. 210225-TS-39_3 priedas.xlsx
  4. 210225-TS-39_4 priedas.xlsx
  5. 210225-TS-39_5 priedas.xlsx
  6. 210225-TS-39_6 priedas.xlsx
  7. 210225-TS-39_7 priedas.xlsx

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-03-01 13:40
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“