Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strateginis planas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS


DĖL KUPIŠKIO RAJONO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO

2011 m.  kovo 31 d. Nr. TS-69
Kupiškis


 Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290) 6 straipsnio 22 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 patvirtinti Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginį planą (pridedama). 

 

Savivaldybės meras    Jonas Jarutis      


 

Tarybos sprendimo pakeitimai


1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimas Nr. TS-184  „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano pakeitimo ir papildymo“

 

2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 sprendimas Nr. TS-353 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano pakeitimo ir papildymo


3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimas Nr. TS-2 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo“


4. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. TS-106 “Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

5. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-02-24 sprendimas Nr. TS-36 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano papildymo

 


 

  Tarybos sprendimas ir pakeitimai Teisės aktų registre »

 


 

Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginis planas (aktuali redakcija)

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-04-06 09:23
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“