Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis plano rengimo informacija


PARENGTI „KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO“ SPRENDINIAI


PLANAVIMO PAGRINDAS: Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. TS–113. 

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 2, LT–40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. paštas savivaldybe@kupiskis.lt, www.kupiskis.lt. Informaciją teikia savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 4789 urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė dr. Kristina Gaučė, informaciją teikia projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Kupiškio rajono savivaldybės teritorija.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Suformuoti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą; numatyti priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis; numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; numatyti rekreacinių teritorijų vystymo galimybes; formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones; numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrai.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. vasaris, pabaiga – 2013 m. birželis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2013 m. kovo 28 d. iki 2013 m. balandžio 29 d., pas planavimo organizatorių (kreiptis į Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėją Mažvydą Šalkauską – Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35 507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt) ir plano rengėją (kreiptis į projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt. Nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki 2013 m. balandžio 29 d. „Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas“ bus viešai eksponuojamas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2013 m. balandžio 29 d. 11.00 val. Kupiškio rajono savivaldybės patalpose.

 

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai

 

Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros pavendo plėtojimo brėžinys (jpg; 34,8 MB)

Teritorijos inžinerinės infastruktūros ir susisiekimo brėžinys (jpg; 22,8 MB)

Miškų išdėstymo brėžinys (jpg; 27,5 MB)

Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys (jpg; 30,3 MB)


 

 


PRADĖTAS RENGTI „Kupiškio rajono savivaldybės bendrasis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2009 m. lapkričio 26 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-283 „Dėl pritarimo projektui „Kupiškio rajono bendrojo plano rengimas“) STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (toliau-SPAV) APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS.

Planavimo organizatorius: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žilvinas Aukštikalnis, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35500, faks. (8 459) 35510, savivaldybe@kupiskis.lt, www.kupiskis.lt. Informaciją teikia: savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Projekto vadovė: dr. Kristina Gaučė. Informaciją teikia: projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 2788433, el. paštas eleonora.grablevskiene@s-strategija.lt.

 

Planuojama teritorija: Kupiškio rajono savivaldybės teritorija, plotas – 1080 km².

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą, numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis, tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą ir pobūdį, numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai, numatyti rekreacinių ir bioprodukcinio ūkio teritorijų vystymo galimybes, formuoti miškų ir želdinių sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūrai ir kitų veiklos sričių plėtrai.

 

Planavimo darbų programa:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: 2012 m. I ketvirtis -2013 m. II ketvirtis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Planavimo stadija: Koncepcijos nustatymas.

Koncepcijos rengimo tikslai: Atlikti galimų alternatyvių miesto teritorijos vystymosi variantų paieškas ir jų palyginamąją analizę, nustatyti teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymosi principus, aplinkosauginių, paminklosauginių, vizualinių ir kitų teritorijos naudojimo apribojimų pasiūlymus.

 

Pasekmių aplinkai vertinimo tikslai: pateikti trumpą plano bei koncepcijos krypčių ir jų alternatyvų aprašymą, pagrindinius tikslus ir sąsają su kitais planais ir programomis; pateikti teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, trumpą aprašymą; pateikti informaciją apie tai, kokie aplinkos komponentai ir kokios pasekmės bus nagrinėjamos atliekant vertinimą; pateikti informaciją apie pasekmių aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos numatoma naudoti vertinimui atlikti.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl SPAV visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.      

Apie viešojo svarstymo su visuomene procedūras bus pranešta atskiru pranešimu.


 „Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. TS–113).

Planavimo tikslai: suformuoti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą; numatyti priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis; numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; numatyti rekreacinių teritorijų vystymo galimybes; formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones; numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrai.  

Planuojama teritorija: Kupiškio rajono savivaldybė.  

Plano rengėjo atstovė: Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 84 33.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 2, LT–40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. paštas savivaldybe@kupiskis.lt, www.kupiskis.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Numatomi rengimo etapai: rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai:

„Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano“ planavimo pradžia – 2012 m. vasaris, pabaiga – 2013 m. birželis;

„Kupiškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano“ planavimo pradžia – 2012 m. vasaris, pabaiga – 2013 m. vasaris.

Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrasis ir specialusis planai rengiami, svarstomi, derinami ir tvirtinami bendra tvarka. Bendrojo ir specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 


 

2013-03-13. Parengti „Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano“ sprendiniai (skelbimas)

 


 

2012 m. gruodžio 19 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-374 „Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo  plano koncepcijai“

 


 

2012-10-01Savivaldybėje pristatytas Kupiškio rajono bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 

2012-09-21 Parengtas Kupiškio rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas

 


 

2012-09-19 Vykdomas Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo plano rengimas

 


 

2012-03-30 Savivaldybėje lankėsi Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengėjai

 


 

Esama būklė

 

Grafinė dalis

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2014-11-06 11:25
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“