Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, el. paštas: [email protected], www.kupiskis.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė - Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, mob. 8 698 79 972, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. TS-259 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. ADV-368 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su planavimo darbųprograma galima Lietuvos Respublikos teritorijųplanavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. K-RJ-57-22-432.

Keičiamas teritorijų planavimo dokumentas: Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, Nr. T00066265.

Planuojama teritorija: Kupiškio rajono savivaldybės teritorija.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 108 000 ha.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Planavimo tikslai:

-          sudaryti sąlygas darniai Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;

-          nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

-          sudaryti sąlygas racionaliam Savivaldybės gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

-          numatyti Savivaldybės gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

-          kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

-          sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;

-          derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

-          sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Planavimo uždaviniai:

-          suformuoti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis:

 • patikslinti esamas užstatytas teritorijas, naujos plėtros teritorijas ir jų naudojimo reglamentus, išskirti kompaktiškai užstatytas teritorijas;
 • patikslinti teritorijų prie Kupiškio tvenkinio plėtros kryptis, pirmenybę teikiant rekreacijai; formuoti rekreacinės teritorijos branduolius gyvenvietėse, esančiose šalia Kupiškio tvenkinio – Kupiškio seniūnijos Aukštupėnų, Vėžionių, Bagdonių, Jutkonių, Virbališkių kaimuose, Alizavos seniūnijos Palėvenėlės kaime;
 • numatyti Savivaldybei ir valstybei svarbių objektų išdėstymą;
 • numatyti urbanistinių struktūrų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus;
 • numatyti teritorijas, kuriose architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingi objektai būtų planuojami ar projektuojami rengiant Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus architektūrinius konkursus;

-          optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones:

 • nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų (socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus;
 • nustatyti prioritetinės ir neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir tipus vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 5 straipsnio nuostatomis;
 • nurodyti prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą, kuri nepatenka į nustatytas prioritetinės plėtros teritorijas, ir teritorijas, kurių vystymui ši infrastruktūra skirta;
 • įvertinti esamą civilinės aviacijos infrastruktūrą ir numatyti jos plėtros kryptis;
 • atnaujinti ir integruoti Kupiškio rajono savivaldybės degalinių išdėstymo schemos sprendinius, atsižvelgiant į alternatyviomis energijos rūšimis varomų transporto priemonių parko plėtrą;

-          numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą:

 • nustatyti 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energetikos objektų (išskyrus saulės šviesos energijos elektrines ir kitus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus atvejus) išdėstymo reikalavimus;
 • nustatyti saulės šviesos energijos elektrinių įrengimo reikalavimus, prioritetą teikiant apleistai, mažo našumo žemės ūkio paskirties žemei;
 • nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;
 • nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 • numatyti miško įveisimo ir naudojimo reikalavimus, miškų pritaikymą visuomenės poreikiams, esamų ir siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymą, miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis reikalavimus;

-          detalizuoti Lietuvos Respublikos bendrojo plano ir kitų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius:

 • patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius.

Tyrimai ir galimybių studijos: atliekami vadovaujantis institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, 6.3 papunkčio reikalavimais atliekamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas.

Koncepcijos rengimas: rengiama.

Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

Planuojamas laikotarpis: 2023 – 2033 metai.

Informuojame, kad parengta Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir SPAV ataskaita. Su parengta SPAV ataskaita ir koncepcija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-57-22-432), Kupiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kupiskis.ltbei Kupiškio rajono savivaldybės administracijos patalposeVytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis (kontaktiniai asmenys - Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, el. paštas: [email protected], tel. (8 459) 35 507, Vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas) Tomas Furmonavičius, el. paštas: [email protected], tel. (8 459) 35 661) nuo 2023 08 10 iki 2023 09 11. Viešas susirinkimas dėl SPAV ir koncepcijos įvyks 2023 09 12, 16.00 val. nuotoliniu būdu. Internetinė viešo svarstymo prieiga:

https://us02web.zoom.us/j/9713575857, susirinkimo ID: 971 357 5857.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki koncepcijos ir SPAV viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2023 09 12, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

 

Atlikus Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadiją, konceptualieji sprendiniai bus detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijoje. Pasiūlymų teikimo tvarka vėlesnėje plano eigoje (t.t. sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

Išsamesnė informacija teikiama: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriuje, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis. Atsakingi asmenys: Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, el. paštas: [email protected], tel. (8 459) 35 507, Vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas) Tomas Furmonavičius, el. paštas: [email protected], tel. (8 459) 35 661.

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-08-01 15:32
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“