Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Nuostatai

 

 
 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 17 d. Nr. TS-91

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr.17-704) 17 straipsnio 9 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. 104 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“;

2.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 132 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų papildymo ir pakeitimo“;

2.3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. TS-124 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatų“.

3. Įpareigoti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių patvirtintus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                       Jonas Jarutis

 


 

 

 PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2007 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. TS-91

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama- Administracija) yra savivaldybės įstaiga. Administraciją sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo bei kiti valstybės tarnautojai (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus).

2. Administracijos struktūrą, jos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia Savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius.

3. Administracijos steigėjas - Kupiškio rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 188774975.

4. Administracijos įgaliojimai nesusiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga. Administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su Savivaldybės herbu. Pagal nuostatus Administracijos padaliniai taip pat gali turėti sąskaitas ir antspaudus.

5. Administracija antspauduose, blankuose ir kitur kaip skiriamąjį ženklą naudoja Kupiškio rajono savivaldybės herbą.

6. Administracija įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Biudžetinės sandaros ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais, mero potvarkiais bei šiais nuostatais. Administracijos veikla neterminuota.

7. Administracijos buveinės adresas: Vytauto g. 2, LT- 40115 Kupiškis.

8. Administracija yra paramos gavėja, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra gavusi paramos gavėjo statusą.

9. Administracija yra pelno nesiekianti Savivaldybės įstaiga, steigiama, reorganizuojama ar likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Administracijos veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

 

II. ADMINISTRACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

11. Administracija, vadovaudamasi vietos savivaldos principais:

11.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

11.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės institucijų sprendimų;

11.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą;

11.4. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

11.5. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

11.6. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus, būtinus savarankiškoms, priskirtoms (ribotai savarankiškoms), valstybės deleguotoms (perduotos savivaldybėms) ar sutartinėms funkcijoms įgyvendinti;

11.7. atlieka mero, Savivaldybės tarybos narių, kai šie vykdo savo įgaliojimus, ir Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.

12. Pagrindiniai Administracijos tikslai: kartu su Savivaldybės taryba skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą; sudaryti teisines prielaidas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios tarnauja žmonėms.

13. Svarbiausias Administracijos uždavinys - vykdyti viešąjį administravimą; skatinti tarnautojų administracinius gebėjimus; didinti veiklos efektyvumą.

 

III. ADMINISTRACIJOS TEISĖS

 

14. Administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin.,1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir vykdydama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

14.1. gauti reikiamą informaciją iš Tarybos, mero, mero pavaduotojo, jiems pavaldžių įstaigų, mero padėjėjo, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos ir kitų Savivaldybės administravimo subjektų;

 14.2. skirti savo atstovus dalyvauti Savivaldybės institucijų posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose, kai svarstomi su Administracijos veikla susiję klausimai;

14.3. inicijuoti darbo grupių, komisijų sudarymą Savivaldybės institucijos sprendimams, potvarkiams, įsakymams ir kitiems klausimams nagrinėti ir rengti;

14.4. rengti tarybos, mero, Administracijos direktoriaus dokumentų projektus;

14.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis;

14.6. bendradarbiauti su šalies ir užsienio savivaldybių administracijomis;

14.7. dalyvauti kitų institucijų ir įstaigų sudaromų komisijų ir darbo grupių veiklose.

15. Administracija gali turėti ir kitas teises, nenumatytas šiuose nuostatuose, neprieštaraujančias galiojantiems įstatymams bei kitiems norminiams aktams ir būtinas administracijos uždaviniams įgyvendinti.

 

IV. ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

16. Administracijos direktorius yra Savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus Savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymai. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero siūlymu Savivaldybės tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti steigiama Administracijos direktoriaus pavaduotojo (-jų) pareigybė (-ės).

18. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

19. Administracijos direktorius:

19.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

19.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams bei struktūriniams teritoriniams padaliniams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei jam priskirtos kompetencijos klausimais Savivaldybės gyventojams ir kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

 19.3. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Administracijai;

 19.4. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą;

 19.5. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių - seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

 19.6. administruoja Savivaldybės turtą;

 19.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą;

 19.8. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos valstybės tarnautojus ir kitus Administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas (išskyrus įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų bei nuobaudų jiems skyrimą);

 19.9. organizuoja Savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

 19.10. be atskiro įgaliojimo atstovauja Administracijai teismuose bei santykiuose su kitais asmenimis;

 19.11. organizuoja piliečių pasiūlymų, paklausimų, prašymų nagrinėjimą bei kontroliuoja, kaip jie sprendžiami;

 19.12. užtikrina Savivaldybės institucijų patvirtintų programų vykdymo ir paskirtų biudžeto asignavimų naudojimo veiksmingumą ir rezultatyvumą;

 19.13. įgyvendina Savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymus dėl patikrinimo metu konstatuotų trūkumų pašalinimo ir teikia Savivaldybės kontrolieriui informaciją apie trūkumų pašalinimą ir pasiūlymų įvykdymą;

 19.14. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir Administracijos vardu sudaro sutartis;

 19.15. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas Tarybai ir merui;

 19.16. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą.

 20. neperžengdamas įstatymų nustatytų įgaliojimų, gali atlikti kitas funkcijas, kurios nėra išbrauktos iš jo kompetencijos.

 21. Valstybės tarnautojų teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai bei teisės aktai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – Darbo kodeksas bei kiti teisės aktai. Administracijos tarnautojai atskaitingi Administracijos direktoriui. Į padalinių sudėtį įeinantys tarnautojai atskaitingi ir padalinio vedėjui.

 22. Administracijos valstybės tarnautojai negali būti Savivaldybės, kurioje jie dirba, tarybos nariais.

 23. Darbas Administracijoje organizuojamas vadovaujantis patvirtintais padalinių nuostatais ir tarnautojų bei darbuotojų pareigybių aprašymais.

 24. Pasibaigus Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo (jeigu ši pareigybė įsteigta) kadencijai, jei jie į šias pareigas nepaskiriami naujai kadencijai, išmokama išeitinė išmoka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 V. ADMINISTRACIJOS, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ STRUKTŪRA IR VEIKLA

 

25. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus mero teikimu tvirtina arba keičia Taryba. Administracijos padalinys steigiamas ar likviduojamas Tarybos sprendimu.

 26. Administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato šių padalinių veiklos nuostatai.

27. Administracijos struktūriniai padaliniai palaiko tarpusavio ryšius taip, kad gali vykdyti administracines funkcijas kaip visuma, t.y. teikia vieni kitiems informaciją, reikalingą bet kurio padalinio funkcijoms tinkamai atlikti, bendros ar atskiros kompetencijos sprendimų projektams parengti ar Savivaldybės institucijų sprendimams įgyvendinti.

 28. Administracijos struktūriniams padaliniams (skyriams, tarnyboms) vadovauja vedėjai, o struktūriniams-teritoriniams padaliniams (seniūnijoms) - seniūnai (toliau bendrai- padalinių vadovai).

 29. Reikalui esant, padalinių viduje sudaromi poskyriai. Jų kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato padalinių veiklos nuostatai.

 30. Administracijos kompetencijai priskirti klausimai nagrinėjami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei Savivaldybės administracijos patvirtintomis tvarkomis (taisyklėmis, nuostatais ir pan.).

 31. Tarybos komitetų rekomendacijos, Tarybos narių paklausimai Administracijos kompetencijos klausimais nagrinėjami ir atsakymai pateikiami Tarybos reglamento nustatyta tvarka.

 

VI. ATSTOVAVIMAS IR PAVADAVIMAS

 

 32. Administracijos direktorius Administracijai atstovauja pagal Administracijos nuostatus, o padalinio vadovas atitinkamam padaliniui atstovauja pagal padalinio nuostatus , valstybės tarnautojai, neįeinantys į padalinius - pagal pareigybių aprašymus. Administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka gali įgalioti kitą Administracijos tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, atstovauti Administracijai už Savivaldybės ribų.

 33. Administracijos direktoriui dėl atostogų, komandiruočių, stažuočių, ligos ar negalint eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas eiti pavedama Savivaldybės administracijos padalinio vedėjui. Administracijos padalinių vadovus jų atostogų, komandiruočių, stažuočių, ligos laiku ar jiems negalint atlikti pareigų dėl kitų priežasčių, pavaduoja padalinių nuostatuose, pareigybių aprašymuose numatyti arba Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

 

VII. ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 34. Administracijos veiklos organizavimo pagrindas yra Administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų veiklos nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių parašymai, atskirų jos tarnautojų ir darbuotojų pareiginiai aprašymai bei instrukcijos, kurias vykdant realizuojamos Administracijos funkcijos ir pareigos.

 35. Administracijos uždavinių įgyvendinimo klausimai aptariami nuolat vykstančiuose vadovų ir specialistų pasitarimuose.

 36. Pasitarimai šaukiami nustatytą savaitės dieną; pasitarimuose privalomai dalyvauja padalinių vadovai. Administracijos pasitarimuose, esant būtinumui, gali dalyvauti ir kiti kviestieji asmenys.

 37. Raštiški gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai pateikiami Administracijos padaliniui – Kanceliarijos skyriui, kur jie registruojami, organizuojamas ir kontroliuojamas jų nagrinėjimas. Gyventojų pasiūlymams, pareiškimams bei skundams nagrinėti pasitelkiami Administracijos padalinių bei Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir specialistai. Anoniminė korespondencija nenagrinėjama.

 38. Gyventojų pasiūlymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimo, taip pat interesantų priėmimo tvarką nustato Tarybos reglamentas, Viešojo administravimo įstatymas, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymas.

 39. Paklausimai ir pavedimai turi būti įvykdomi per nurodytą terminą.

Administracijos direktorius, padalinių vadovai asmeniškai atsako, kad deramai ir laiku būtų įvykdyti administracijai ar jos padaliniui duoti Tarybos, Mero ar kiti pavedimai.

 40. Jeigu pavedimas duotas keliems vykdytojams, atsakingas už jį vykdytojas (jis pavedime nurodomas pirmasis) privalo organizuoti šio pavedimo vykdymą, kiti vykdytojai yra vienodai su juo atsakingi už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku ar atsakingo vykdytojo reikalavimu turi pateikti visą būtiną medžiagą bei atitinkamus pasiūlymus.

Laikoma, jog pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame iškelti klausimai arba į jį atsakyta iš esmės.

 41. Administracijos antspaudas saugomas Kanceliarijos skyriuje. Jo vedėjas yra atsakingas už antspaudo saugojimą ir teisingą jo (pagal tikslinę paskirtį) naudojimą.

 42. Administracijos tarnautojams darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis - Darbo kodeksas, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

VIII. ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ DARBO KONTROLĖ

 

 43.Administracijos padalinių veiklą kontroliuoja Administracijos direktorius.

 44. Administracijai išlaikyti skirtų lėšų ir Savivaldybės turto naudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius.

 45. Administracijos padalinių tarnautojai bei darbuotojai Administracijos direktoriaus reikalavimu pateikia savo veiklos ataskaitas.

 46. Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Administracijos tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR NAUDOJIMO TVARKA

 

47. Administracijos finansinius išteklius sudaro:

 47.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;

 47.2. nebiudžetinių fondų lėšos;

 47.3. lėšos, gautos už teikiamas paslaugas ir turto nuomą;

 47.4. finansinė ir kita parama;

 47.5. pavedimų ir kitos nebiudžetinės lėšos;

 47.6. Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšos.

 48. Tarybos skirtus biudžeto asignavimus Administracijai išlaikyti valdo Administracijos direktorius. Kitus Tarybos skirtus asignavimus Administracijos padaliniams valdo Tarybos paskirti asignavimų valdytojai. Jie turi teisę naudoti Savivaldybės biudžeto lėšas savo numatytoms programoms vykdyti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas.

 49. Nebiudžetinius fondus (programas) ir kitas lėšas administruoja Administracijos direktorius arba kiti įgalioti Administracijos padalinai.

 50. Asignavimų valdytojai:

 50.1. naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį savo programoms vykdyti;

 50.2. atsakingi už teisingą Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatų bei nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatų sudarymą;

 50.3. tvirtina programų išlaidų sąmatas, neviršijant Tarybos patvirtintų bendrųjų asignavimų;

 50.4. organizuoja programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą ir vykdymą;

 50.5. teikia finansinę ir kitą atskaitomybę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;

 50.6. užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą;

 50.7. užtikrina vadovaujamos institucijos, įstaigos ar padalinio finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

 50.8. Administracija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tvarko Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitą ir teikia Tarybai pasiūlymus dėl efektyvaus jo naudojimo.

 51. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už:

 51.1. programų vykdymą, išlaidų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą;

 51.2. atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo institucijomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais;

 51.3. teisingą buhalterinę apskaitą ir finansinių bei statistinių ataskaitų teisingumą ir jų bei apskaitos duomenų atitikimą.

 52. Asignavimų valdytojų teises, pareigas ir atsakomybę numato padalinių vadovų pareigybių aprašymai (pareiginiai nuostatai).

 

X. ADMINISTRACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

53. Administracijos ūkinės-finansinės veiklos kontrolę atlieka Savivaldybės kontrolierius.

 54. Pasibaigus biudžetiniams metams, Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansų ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta Savivaldybės tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 d.

 

XI. ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

 55. Tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui.

 56. Perduodant reikalus turi būti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų perdavimo ir priėmimo akte turi būti pateikti svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, Administracijos struktūrą bei pareigybes (etatus), personalo sukomplektavimą, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas, organizacijas, Administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turto aprašą, archyvo būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su Savivaldybe ir Savivaldybės tarybos sprendimų bei mero potvarkių vykdymą.

 57. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmenys. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

 58. Reikalų perdavimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurie lieka merui ir reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

 59. Administracijos padalinių reikalų perdavimo ir perėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos padalinio nuostatai.

 60. Administracijos tarnautojų ir darbuotojų neįeinančių į struktūrinius padalinius, reikalų perdavimo ir perėmimo tvarką reglamentuoja jų pareigybių aprašymai. 

 61. Administracijos padalinių ir Administracijos tarnautojų ir darbuotojų reikalai perduodami ir priimami Administracijos direktoriaus įsakymu, surašant reikalų perdavimo ir priėmimo aktą, kurį tvirtina Administracijos direktorius.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 62. Administracija informuoja visuomenę apie savo veiklą ir pagal pareiškėjų pateiktus prašymus pateikia oficialius dokumentus bei kitą informaciją Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) nustatyta tvarka.

 63. Piliečių ir kitų asmenų prašymai bei skundai nagrinėjami, asmenys priimami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr.60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 64. Administracijos tarnautojų darbo sąlygos, socialinės ir kitos garantijos užtikrinamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin.1999, Nr.66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Administracijos darbuotojų - Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr.64-2569 ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 65. Administracijos tarnautojų mokymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin.1999. Nr.66-2130) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 66. Kasmetinės atostogos Administracijos tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin.,1999, Nr.66-2130; 2002, Nr. 45-1708), darbuotojams - Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr.64-2569) nustatyta tvarka.

 67. Administracijos valstybės tarnautojai gali būti skatinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin.,1999, Nr.66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nuostatomis.

 68. Tarnautojams už tarnybinius nusižengimus gali būti skiriamos tarnybinės nuobaudos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin.,1999, Nr.66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nuostatomis.

Darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin. 2002. Nr.64-2569) nustatyta tvarka.

69. Kiekvienas Administracijos padalinys veiklos dokumentus ir bylų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą tvarko Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Administracijos antspaudas naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Administracijos direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka.

70. Administracija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 


 

Teisės aktas Teisės aktų registre »

  

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2015-11-11 13:53
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“