Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Balsavimo rezultatai

 

2021-02-25   Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašai

I dalis

https://www.youtube.com/watch?v=0rjBoQmjbzw

 

II dalis

https://www.youtube.com/watch?v=Feq-V_LzBxo

 
III dalis

https://www.youtube.com/watch?v=s6bTGC9Uc8I

 


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. vasario 25 d. 9 val.

nuotoliniu būdu

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

  1.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-48

Raminta Morkūnaitė

2.  

Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-12

Virgilijus Žilinskas

3.  

Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-5

Vida Šeškuvienė

4.  

Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-9

Rimvydas Latvys

5.  

Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-7

Gintaras Paškauskas

6.  

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-11

Daiva Pečiukėnienė

7.  

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-8

Danutė Staišiūnienė

8.  

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-16

Danguolė Koženiauskienė

9.  

Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-10

Marija Morkūnienė

10.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-13

Daiva Šakickienė

11.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-14

Kazys Pakšys

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo

TSP-2

Jurgita Trifeldienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

TSP-3

Jurgita Trifeldienė

14.

Dėl Lėšų, 2021 metais skirtų konsultacijoms mokiniams, ugdomiems Savivaldybės mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ir patiriantiems sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo, perskirstymo kriterijų nustatymo

TSP-31

Jurgita Trifeldienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-15

Jurgita Trifeldienė

16.

Dėl Studentų rėmimo Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis komisijos sudarymo

TSP-1

Jurgita Trifeldienė

17.

Dėl nario delegavimo į Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro tarybą

TSP-32

Jurgita Trifeldienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo

TSP-4

Rimantas Bimbiris

19.

Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybės mokyklai (klasėms arba grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, apskaičiavimo, panaudojimo ir kontrolės Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-18

Jolanta Balaišienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-17

Laima Bartulienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-41

Laima Bartulienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybos visuotinį dalyvių susirinkimą

TSP-34

Arūnas Valintėlis

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

TSP-39

Arūnas Valintėlis

24.

Dėl Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo

TSP-50

Oksana Totorienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-174 „Dėl Vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

TSP-53

Oksana Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Kupiškio rajone išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-21

Sida Matuzevičienė

27.

Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir (ar) tabako gaminiais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-51

Sida Matuzevičienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

TSP-49

Sida Matuzevičienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai ir Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo

TSP-29

Mažvydas Šalkauskas

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo

TSP-35

Mažvydas Šalkauskas

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-25

Mažvydas Šalkauskas

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo

TSP-36

Mažvydas Šalkauskas

33.

Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

TSP-26

Mažvydas Šalkauskas

34.

Dėl pavedimo administracijos direktoriui

TSP-33

Mažvydas Šalkauskas

35.

Dėl leidimo registruoti buveinės adresą

TSP-37

Mažvydas Šalkauskas

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-40

Mažvydas Šalkauskas

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

TSP-45

Mažvydas Šalkauskas

38.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų sąmatos patvirtinimo

TSP-44

Mažvydas Šalkauskas

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-46

Mažvydas Šalkauskas

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

TSP-42

Reda Totorienė

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-254 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo

TSP-6

Reda Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. TS-290 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-28

Reda Totorienė

43.

Dėl Finansavimo teikimo atvykusiems dirbti į Kupiškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamų specialybių gydytojams tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-58

Reda Totorienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-198 „Dėl Gydytojų rėmimo nuostatų“ pakeitimo

TSP-57

Reda Totorienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo

TSP-27

Virginijus Umbra

46.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-19

Virginijus Umbra

47.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo

TSP-20

Virginijus Umbra

48.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

TSP-52

Virginijus Umbra

49.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-47

Irmantas Gudas

50.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

TSP-56

Irmantas Gudas

51.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

TSP-43

Daiva Bubulienė

52.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-38

Raminta Morkūnaitė

53.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-55

Raminta Morkūnaitė

54.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-184 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo

TSP-30

Snieguolė Vairienė

55.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

TSP-22

Snieguolė Vairienė

56.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-174 „Dėl Nuolatinės Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-23

Snieguolė Vairienė

57.

Dėl priedo mokėjimo Vilmai Mažeikienei už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

TSP-24

Snieguolė Vairienė

58.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Algirdo Notkaus atleidimo iš pareigų

TSP-54

Snieguolė Vairienė

 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS

Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tinklų plėtra Kupiškio aglomeracijoje“ (TSP-59, Arūnas Valintėlis)

 

KLAUSIMAS APTARTI

Dėl Panevėžio regiono integruotų teritorijų vystymo programos Kupiškio rajono savivaldybėje 2020 m. įgyvendinimo ataskaitos (Arūnas Valintėlis)

 

Tarybos sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“