Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 

Balsavimo rezultatai

 

 

Savivaldybės tarybos posėdžio Kultūros centro Vitražų salėje Savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai vaizdo įrašas 

Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 

Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas II dalis 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. kovo 25 d. 9 val.

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

1.

Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo

TSP-97

Raminta Morkūnaitė

2.

Dėl Augenijaus Cesevičiaus skyrimo į Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas

TSP-98

Raminta Morkūnaitė

 

nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo

TSP-100

Snieguolė Vairienė

4.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafuncio centro 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-63

Saulius Kulnickas

5.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-60

Laima Skėrienė

6.

Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-62

Ingrida Tuskienė

7.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-61

Laima Kilkuvienė

8.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-66

Algirdas Venckus

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021–2023 metų strateginio plano patvirtinimo

TSP-70

Algirdas Venckus

10.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-65

Jūra Sigutė Jurėnienė

11.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus 2021–2023 metų strateginio plano patvirtinimo

TSP-73

Jūra Sigutė Jurėnienė

12.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-64

Edita Vaitiekūnienė

13.

Dėl Kupiškio jaunimo centro 2021–2023 metų strateginio plano patvirtinimo

TSP-74

Edita Vaitiekūnienė

14.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-69

Jolita Janušonienė

15.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-87

Lidija Vasiliauskienė

16.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų veiklos plano patvirtinimo

TSP-86

Lidija Vasiliauskienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-67

Jurgita Trifeldienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 157 „Dėl kultūros paveldo objektų įrašymo į vietinį savivaldybės registrą“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-68

Jurgita Trifeldienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. TS-101 „Dėl Visuomeninės tarybos sporto klausimams spręsti sudarymo“   pripažinimo netekusiu galios

TSP-71

Jurgita Trifeldienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-72

Jurgita Trifeldienė

21.

Dėl Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos reorganizavimo

TSP-75

Jurgita Trifeldienė

22.

Dėl Mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2021–2022 mokslo metais nustatymo

TSP-76

Jurgita Trifeldienė

23.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centre teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų įkainių patvirtinimo

TSP-95

Laima Bartulienė

24.

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-96

Laima Bartulienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-82

Arūnas Valintėlis

26.

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir lėšų skyrimui

TSP-84

Arūnas Valintėlis

27.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo (veiklos) 2020 metais ataskaitai

TSP-85

Arūnas Valintėlis

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 m. programos patvirtinimo

TSP-78

Mažvydas Šalkauskas

29.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir vidaus keliams, keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2021 metais

TSP-79

Mažvydas Šalkauskas

30.

Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programos patvirtinimo

TSP-80

Mažvydas Šalkauskas

31.

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

TSP-92

Mažvydas Šalkauskas

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-94

Mažvydas Šalkauskas

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Kupiškio rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo ir Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Kupiškio rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo

TSP-101

Mažvydas Šalkauskas

34.

Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų panaikinimo ir jų nurašymo iš apskaitos dokumentų

TSP-81

Reda Totorienė

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-88

Reda Totorienė

36.

Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-89

Reda Totorienė

37.

Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-90

Reda Totorienė

38.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-91

Reda Totorienė

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-93

Reda Totorienė

40.

Dėl VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą

TSP-99

Reda Totorienė

41.

Dėl leidimo viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei imti trumpalaikę paskolą

TSP-102

Reda Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-77

Raminta Morkūnaitė

43.

Dėl Gydytojų rėmimo lėšų skirstymo komisijos sudarymo

TSP-83

Raminta Morkūnaitė

 

PAPILDOMA DARBOTVARKĖ

 

1 papildomas klausimas

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui

TSP-103

Jurgita Trifeldienė

2 papildomas klausimas

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui

TSP-104

Jurgita Trifeldienė

3 papildomas klausimas

Dėl pritarimo Transporto priemonės panaudos sutarties pasirašymui

TSP-105

Raminta Morkūnaitė

4 papildomas klausimas

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr.TS-58 „Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tinklų plėtra Kupiškio aglomeracijoje“ pakeitimo

TSP-106

Mažvydas Šalkauskas

 Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“