Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis » 
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,
įvyksiančio 2015 m. gegužės  28 d.  9 val.
Kultūros centro vitražų salėje,


D A R B O T V A R K Ė

 

                        Rengėjas, pranešėjas


1.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo    TSP-189    V. Mičiūdienė
2.    Dėl visureigių klubo „35 COLIAI“  prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio    TSP-162    M. Pečkuvienė
3.    Dėl viešosios įstaigos „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio    TSP-177    M. Pečkuvienė
4.    Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-151    V. Žilinskas
5.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui     TSP-158    V. Šeškuvienė
6.    Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui      TSP-152    R. Latvys
7.    Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-157    D. Mašauskienė
8.    Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-150    G. Paškauskas
9.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-161    V. Tilienė
10.    Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui     TSP-172    R. Stovolos
11.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-170    A.Venckus
12.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-173    D. Žvybas
13.    Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-174    B. Zaborskienė
14.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-154    V. Vanagienė
15.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-175    L. Skėrienė
16.    Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-156    M. Jančienė
17.    Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2015–2017 metų strateginiam planui     TSP-171    I. Skupienė
18.    Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-167    D. Koženiauskienė
19.    Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2015–2017 metų strateginiam planui      TSP-168    D. Staišiūnienė
20.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-169    M. Morkūnienė
21.    Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-153    D. Šakickienė
22.    Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos  2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-155    J. Trifeldienė
23.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos     2015–2017 metų  strateginiam  planui    TSP-184    D. Bubulienė
24.    Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus 2015–2017 metų  strateginiam planui    TSP-159    V. Aleknienė
25.    Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro  2015–2017 metų  strateginiam  planui    TSP-149    L. Šližauskienė
26.    Dėl naudojimosi Kupiškio miesto stadiono futbolo aikšte ir administracinio pastato rūbinėmis paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo    TSP-193    L. Šližauskienė
27.    Dėl Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu    TSP-145    I. Mockuvienė
28.    Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus    TSP-194    R. Jocius
29.    Dėl Leidinių leidybos rėmimo ir paminklinių lentų ar kitų atminimo simbolių gamybos  ir pastatymo komisijos sudarymo    TSP-190    R. Jocius
30.    Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise    TSP-195    R. Jocius
31.    Dėl Kupiškio rajono  savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir  nuostatų patvirtinimo     TSP-146    V. Dičkus
32.    Dėl investicijų projekto „Sveikatingumo ir sporto kompleksas Kupiškio mieste“ rengimo ir įgyvendinimo    TSP-180    M. Šalkauskas
33.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo    TSP-183    A. Martinka
34.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-42 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti, vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo    TSP-196    A.Martinka
35.    Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo    TSP-186    L. Bartulienė
36.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-256 ,,Dėl Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo“ pakeitimo    TSP-185    N. Urbonavičienė
37.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo    TSP-163    V. Mičiūdienė
38.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos sudarymo    TSP-148    V. Mičiūdienė
39.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo    TSP-147    V. Mičiūdienė
40.    Dėl Peticijų komisijos sudarymo    TSP-178    V. Mičiūdienė
41.    Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
    TSP-176    R. Adomauskas
42.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo    TSP-191    R. Totorienė
43.    Dėl Kupiškio rajono  savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo    TSP-192    R. Totorienė
44.    Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro asignavimų paskirstymo pakeitimo    TSP-179    R. Totorienė
45.    Dėl leidimo naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensacijos dydžio nustatymo    TSP-181    R. Totorienė
46.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės  nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)  naudoti komisijos sudarymo     TSP-164    M. Pečkuvienė
47.    Dėl delegavimo į Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdymo organus    TSP-188    M. Pečkuvienė
48.    Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano pakeitimo ir papildymo    TSP-182    M. Pečkuvienė
49.    Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos    TSP-197    M. Pečkuvienė
50.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo  Nr. TS-240 „Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo      TSP-166    M. Pečkuvienė
51.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. TS-201 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio miesto teritorijoje ir prie Kupiškio marių Kupiškio seniūnijos teritorijoje“ papildymo    TSP-160    M. Pečkuvienė
52.    Dėl kai kurių Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios    TSP-144    M. Pečkuvienė
53.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo    TSP-143    M. Pečkuvienė
54.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių    TSP-187    M. Pečkuvienė
55.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-132  „Dėl nuomos sutarties atnaujinimo“ priedo pakeitimo    TSP-165    M. Pečkuvienė

 


P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Pritarimas projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“  

 

TSP-198

M. Šalkauskas

2.

Pritarimas projektui „Atsinaujinančios energijos išteklių (saulės ir geoterminės energijos) pritaikymas Kupiškio meno mokykloje siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“

 

TSP-199

M. Šalkauskas

3.

Dėl įgaliojimų suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui Mariui Mališauskui

TSP-200

R.. Jocius

 

 


 

 Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»
 

Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »
 
                     

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“