Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2016 m. kovo 31 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

 

 Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo.

TSP-115

J. Trifeldienė

2.

Dėl klasių, klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo lavinimo mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo grupių ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus 2016–2017 mokslo metais nustatymo.

TSP-104

J. Trifeldienė

3.

Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-108

J. Trifeldienė

4.

Dėl Kupiškio meno mokykloje teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

TSP-109

J. Trifeldienė

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo.

TSP-113

J. Trifeldienė

6.

Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-76

M. Jančienė

7.

Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-94

V. Žilinskas

8.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-89

V. Šeškuvienė

9.

Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-87

R. Latvys

10.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-85

D. Mašauskienė

11.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-88

L. Skėrienė

12.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-90

D. Žvybas

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-93

A. Venckus

14.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-98

G. Paškauskas

15.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-99

V. Tilienė

16.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-100

V. Vanagienė

17.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-101

R. Stovolos

18.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-106

B. Zaborskienė

19.

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-107

I. Skupienė

20.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-103

D. Koženiauskienė

21.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-102

D. Staišiūnienė

22.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-96

M. Morkūnienė

23.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-105

D. Šakickienė

24.

Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-86

L. Šližauskienė

25.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-97

L. Kilkuvienė

26.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-67

D. Kulbokienė

27.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2015 metų kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

TSP-75

D. Kulbokienė

28.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

TSP-78

D. Kulbokienė

29.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų darbo užmokesčiui normatyvo patvirtinimo.

TSP-77

D. Kulbokienė

30.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.

TSP-74

D. Kulbokienė

31.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-61

A. Bočiulis

32.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo.

TSP-57

P. Remeikis

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo       Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-110

R. Totorienė

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-65

R. Totorienė

35.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-71

M. Šalkauskas

36.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2016 metais.

TSP-73

M. Šalkauskas

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-64

M. Šalkauskas

38.

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ įstatų patvirtinimo.

TSP-54

V. Vaitonienė

39.

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo.

TSP-52

V. Vaitonienė

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo   Nr. TS-333 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“ papildymo.

TSP-91

V. Vaitonienė

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo           Nr. TS-145 „Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-68

V. Vaitonienė

42.

Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse.

TSP-62

V. Vaitonienė

43.

Dėl Kupiškio rajono verslo plėtros komisijos sudarymo.

TSP-84

V. Vaitonienė

44.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo.

TSP-111

V. Vaitonienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-69

V. Vaitonienė

46.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-55

V. Vaitonienė

47.

Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.

TSP-56

V. Vaitonienė

48.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrui.

TSP-63

V. Vaitonienė

49.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-112

V. Vaitonienė

50.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-53

V. Vaitonienė

51.

Dėl pritarimo Atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamam projektui teikiant dotacijas savivaldybėms paraiškos teikimui.

TSP-70

A. Valintėlis

52.

Dėl pritarimo investicijų projektui „Irklavimo bazės Kupiškio r. sav., Aukštupėnų k., Marių g. 9, statyba“.

TSP-66

A. Valintėlis

53.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-79

A. Valintėlis

54.

Dėl pritarimo projekto „Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas“ įgyvendinimui.

TSP-81

A. Valintėlis

55.

Dėl pritarimo projekto „Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei veiklai“ įgyvendinimui.

TSP-82

A. Valintėlis

56.

Dėl pritarimo projekto „Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms“ įgyvendinimui.

TSP-80

A. Valintėlis

57.

Dėl pritarimo projekto „Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui“ įgyvendinimui.

TSP-83

A. Valintėlis

58.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-351 „Dėl pritarimo projektui „Užterštos buvusio rezervuarų parko teritorijos Technikos g., Kupiškyje, tvarkymas“ pakeitimo.

TSP-92

A. Valintėlis

59.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šimonių mstl., Kupiškio rajone“ įgyvendinimui ir įpareigojimo pasirašyti partnerystės sutartį“ pakeitimo.

TSP-95

A. Valintėlis

60.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-195 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-72

J. Bakanaitė

61.

Dėl finansinės paramos Antanui Rimšai skyrimo.

TSP-114

L. Bartulienė

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 


 

 

                    

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“