Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Šaukiamas Savivaldybės tarybos neeilinis nuotolinis posėdis

2022-04-13

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NEEILINIO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2022 m. balandžio 12 d. Nr. MV-15

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 111 ir 15 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 1.1 papunkčiu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 16, 211 ir 1101punktais,

šaukiu 2022 m. balandžio 14 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos neeilinį nuotolinį posėdį ir teikiu svarstyti šį klausimą:

Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                  Augenijus Cesevičius

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2022-04-14 08:54
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“