Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, Kupiškio mokykloje „Varpelis“

2021-09-01

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, KUPIŠKIO MOKYKLOJE ,,VARPELIS“  

 

2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. ADV-646

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (toliau – Sprendimas) 1 ir 3 punktais ir atsižvelgdamas į Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2021 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. S-41 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo“, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 2021 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. S-28 ,,Dėl aplinkos paviršių tyrimo organizavimo“, Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ 2021 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. S-104 ,,Dėl aplinkos paviršių ėminių tyrimo“, Kupiškio r. Subačiaus lopšelio-darželio 2021 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. S1-25 ,,Dėl aplinkos paviršių tyrimo organizavimo“:

1. Nurodau nuo 2021 m rugsėjo 6 d. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“, Kupiškio r. Subačiaus lopšelyje-darželyje, Kupiškio mokykloje ,,Varpelis“ (toliau – ugdymo įstaigos) organizuoti, koordinuoti ir vykdyti aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – aplinkos paviršių PGR tyrimas) teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Pavedu Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui koordinuoti aplinkos paviršių PGR tyrimo organizavimą, atlikti reikalingų priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos užsakymą ir perdavimą ugdymo įstaigai.

3. Skiriu už aplinkos paviršių PGR tyrimo organizavimą ugdymo įstaigoje atsakingus asmenis:

3.1.Dalią Balienę, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ slaugytoją;

3.2.Jolantą Vitartienę, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ slaugytoją;

3.3.Vidmantę Makasejevienę, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio visuomenės sveikatos specialistę;

3.4.Airą Šimėnienę, Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ visuomenės sveikatos specialistę;                                            

3.5.Dovilę Šukytę, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistę.

4. Pavedu:

4.1.ugdymo įstaigų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, direktoriams vykdyti Sprendimo 10 punkte nurodytas funkcijas;

4.2. šio įsakymo 3 punkte nurodytiems asmenims, atsižvelgiant į Sprendimo 6 punkte nurodytus etapus, organizuoti aplinkos paviršių PGR tyrimą bei vykdyti Sprendimo 12 punkte nurodytas funkcijas;

4.3.Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriui užtikrinti aplinkos paviršių PGR tyrimui priemonių pristatymą į Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpas (Šimtmečio g. 2, Kupiškis) iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir aplinkos paviršių PGR tyrimo ėminių pristatymą į aplinkos paviršių PGR tyrimus atliekančias laboratorijas.

5. N u r o d a u:

5.1. Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje, ,,Facebook“ paskyroje;

5.2. ugdymo įstaigų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, direktoriams paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti vaikų tėvus, kitus suinteresuotus asmenis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                      Kęstutis Jakštas

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-01 14:57
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“