Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metams projektų atrankos konkursas

2021-10-06

 

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2022 metams socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti.

Organizuojamo konkurso tikslas - skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams įgyvendinti Kupiškio rajono savivaldybės planuojama skirti 35621 Eur lėšų suma kartu su iš valstybės biudžeto planuojamomis lėšomis, didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma – ne daugiau kaip 13 000 Eur, mažiausia – ne mažiau kaip 2 000 Eur.

Konkurso būdu finansuojamos socialinės reabilitacijos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas. Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų - ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;

1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;

1.3. pažintinių funkcijų formavimas - bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;

1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;

1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.

2. Individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0-40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas).

3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas; bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.

4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1-8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).

 

Vadovaujantis Nuostatų 11 punktu paraiškas teikti gali pareiškėjas atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1.   turi būti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

2. turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas tos savivaldybės, kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems;

3.   paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems;

4.   projekte numato teikti ne mažiau nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte;

5.   projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).

 

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

1. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;

2. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams);
3. projektams, kurių pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų atrankos konkurso organizavimo dokumentai

 

  1. Projekto paraiškos (Nuostatų 1 priedas) forma;
  2. Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos (Nuostatų 2 priedas) forma;
  3. Deklaracijos (Nuostatų 3 priedas) forma;
  4. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“.

 

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 6 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24:00 val.

Paraiškos pateikiamos elektroniniu paštu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresniajai specialistei Laurai Stalauskaitei (laura.stalauskaite@kupiskis.lt), jai nesant – Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai socialinei darbuotojai Aleksandrai Žindulienei  (aleksandra.zinduliene@kupiskis.lt).

Konsultacijos su konkursu susijusiais klausimais teikiamos nurodytais elektroniniais paštais ir tel. (8 459) 51731 arba 8 665 88929. Konsultuoja socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Laura Stalauskaitė, el. paštu laura.stalauskaite@kupiskis.lt, jai nesant – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja Aleksandra Žindulienė, el. paštu aleksandra.zinduliene@kupiskis.lt. Pareiškėjai turi teisę raštu ir žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, į pareiškėjo pateiktus klausimus atsakoma tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis pateikiami klausimai, per 3 darbo dienas nuo klausimo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14:00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 
 
Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-10-26 13:53
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“