Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo 2020 m. lapkričio 3–8 d.

2020-10-23

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ 1.4 papunkčiu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. ADV-735 nurodo

2020 m. lapkričio 3–8 d.:

1. Savivaldybės švietimo įstaigose švietimo veiklas organizuoti ir vykdyti taip:

1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

1.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;

1.3. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, teikiama ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;

1.4. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą) ir vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas, teikiama nuotoliniu būdu;

1.5. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimas stabdomas, kita švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu;

1.6. neformalusis vaikų švietimas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre, Kupiškio meno mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu;

1.7. neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

2. Neformalųjį vaikų švietimą pagal neformaliojo vaikų švietimo programas:

2.1. mokyklų Ugdymo planuose numatytą neformalųjį vaikų švietimą teikti nuotoliniu būdu, išskyrus pagal pradinio ugdymo programą ugdomus mokinius;

2.2. kitiems švietimo teikėjams – teikti nuotoliniu būdu visiems vaikams (mokiniams) arba stabdyti.

 

2020 m. spalio 26 – lapkričio 8 d. stabdyti  vaikų stovyklų veiklą.

 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-10-26 13:20
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“