Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigoms eiti (koef. 9,0)

2023-11-16

 Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigoms eiti (koef. 9,0)

 

KONKURSO APRAŠYMAS


Skelbimo data:    2023-11-16
Skelbimas galioja iki:    2023-11-30 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga:    Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:    Viešojo valdymo agentūra
Pareigos:    Socialinės paramos ir sveikatos skyrius Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas:    9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:    1,674.00
Darbo vieta (miestas):    Kupiškis
Informacija apie įstaigą:    Kupiškio rajono savivaldybės administracijaBiudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 188774975
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis, Lietuva
Tel. (8 459) 35500, el. paštas [email protected]

Pareigybės aprašymas:


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


 
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 
3. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


4. sveikatos politikos įgyvendinimo valdymas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 
5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
Funkcijos patvirtintos 2015-11-17 „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas“ Nr.: V-1299.
13. savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant
14. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant
15. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms
16. pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms
17. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais
18. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą
19. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu
20. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas
21. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo, dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai,
22. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus
23. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę
24. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi
25. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus
26. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius
27. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – medicina (arba);
29.3. studijų kryptis – odontologija (arba);
29.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
29.5. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);
29.6. darbo patirties sritis – turėti darbo stažą, nustatytą savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446;
29.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
29.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.9. studijų kryptis – reabilitacija (arba).
29.10. darbo patirties sritis – turėti darbo stažą, nustatytą savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446;
29.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
30.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
30.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
31. Atitikimas kitiems reikalavimams:
31.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
32. Transporto priemonių pažymėjimai:
32.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 
33. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
33.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
33.2. organizuotumas - 3 lygis;
33.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
33.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
33.5. komunikacija - 4 lygis.
34. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
34.1. įžvalgumas - 3 lygis;
34.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.
35. Profesinė kompetencija:
35.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

 
Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

https://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-ir-sveikatos-skyrius-savivaldybes-gydytojas-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;55556.html

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2023-11-16 16:18
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“