Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Nuo šeštadienio – karantinas visoje šalyje

2020-11-06

Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo šeštadienio skelbiamas karantinas, kuris truks tris savaites. Šiuo laikotarpiu bus sustabdyta arba apribota veikla tam tikrose ūkio šakose, sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, o darbas ir mokymas organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktų skaičių.

 

Nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d. šalyje bus draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų ir sporto renginiai, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų, ir laidotuvės, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus) ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis.

Taip pat draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus bibliotekas, aukšto meistriškumo sporto pratybas ir individualius (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus, teikiamus fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo.

 

Viešojo maitinimo įstaigos negalės aptarnauti lankytojų vietoje, tačiau galės tiekti maistą išsinešti arba jį pristatyti. Ši taisyklė bus taikoma restoranams, kavinėms, barams, naktiniams klubams ir kitoms pasilinksminimo vietos, taip pat lošimo namams, lažybų ir totalizatorių punktams.

Tęsti darbą galės įmonių, įstaigų ar organizacijų patalpose veikiančios maitinimo įstaigos, tiekiančios maistą tų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojams.

 

Prekybos ir paslaugų teikimo vietų veikla nebus stabdoma, tačiau turės būti užtikrinamas 10 kvadratinių metrų prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas klientas. Reikalavimas užtikrinti 10 kvadratinių metrų plotą vienam lankytojui taip pat bus taikomas šalia parduotuvių, prekybos centrų, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų esančiose teritorijose.

 

Viešose vietose bus draudžiama burtis didesnėmis nei penkių žmonių grupėmis, išskyrus šeimos narius, ir privaloma laikytis mažiausiai dviejų metrų atstumo nuo kitų žmonių arba jų grupių. Vyresni nei 6 metų asmenys privalės dėvėti nosį ir burną pilnai dengiančias ir prie veido gerai priglundančias apsaugos priemones – apsaugines veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones.

Reikalavimas dėvėti kaukes nebus taikomas sportuojantiems asmenims, profesionaliems sportininkams treniruočių bei varžybų metu ir neįgaliesiems, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Nusiimti kaukę taip pat bus leidžiama teikiant paslaugas, kurių negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke, už gyvenamosios vietovės ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu.

 

Važiuoti miesto, tarpmiestiniu ir priemiestiniu transportu bus galima tik užimant sėdimą vietą, išlaikant mažiausiai vieno metro atstumą. 

Valstybės sienos kirtimas lieka apribotas: užsieniečiai gali atvykti į Lietuvą tik pagal Vyriausybės nutarime numatytas išimtis.

Lietuvos gyventojams rekomenduojama atsisakyti nebūtinų kelionių ir palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų būtinų paslaugų.

 

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas turės būti organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

 

Kupiškio rajono savivaldybei pavaldžioms įstaigoms ir ūkio subjektams nuo 2020 m. lapkričio 9 d.:

1. draudžiamos visos komandiruotės ir mokymai, kurie reikalauja išvykimo į kitus rajonus, mokymus ir konferencijas organizuojant tik nuotoliniu būdu;

2. įstaigose darbą organizuoti nuotoliniu būdu, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas ar dalį jų atlikti šia darbo organizavimo forma;

3. įstaigų vadovams užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendime Nr. V-1471 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ nurodytus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) saugos reikalavimus;

4. įstaigų vadovams užtikrinti, jog įstaigose nebūtų priimami su darbo santykiais nesusiję asmenys.

 

Rekomenduojama Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje medžioklės plotų vienetų ribose esantiems medžioklės būreliams ir klubams nuo 2020 m. lapkričio 9 d. dviem savaitėms nutraukti visas medžiokles.

 

Švietimo veiklų organizavimas Kupiškio rajono savivaldybėje

2020 m. lapkričio 722 d. ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo (1–4 kl.) programas Savivaldybės ugdymo įstaigose bus vykdomas įprastu, kontaktiniu būdu, ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (5–12 kl. mokiniams), neformalusis vaikų švietimas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre, Kupiškio meno mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu.

IŠIMTYS: 2020 m. lapkričio 7–13 d. priešmokyklinis ir pradinis ugdymas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje (pastatas adresu Jaunimo g. 2, Kupiškis), Kupiškio mokyklos ,,Varpelis‘‘ specialiojoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, lavinamosiose klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje bus vykdomas nuotoliniu būdu.

2020 m. lapkričio 722 d. Savivaldybės mokyklose veikiančių vaikų dienos centrų veikla organizuojama ir paslaugos vaikams / mokiniams teikiamos tokiu būdu, kokiu tose mokyklose organizuojamas mokinių ugdymas pagal formaliojo švietimo programas.

Profesinis mokymas (ar jo dalis), išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, ir aukštojo mokslo studijos (ar jų dalis) turės būti vykdomos nuotoliniu būdu.

 

Kultūros veiklų organizavimas Kupiškio rajono savivaldybėje

2020 m. lapkričio 7–29 d. draudžiamas kultūros įstaigų lankymas ir fizinį lankytojų aptarnavimas Savivaldybės teritorijoje veikiančiose kultūros įstaigose, klubuose, kitose nevyriausybinėse kultūros srities organizacijose, kitų fizinių ir juridinių asmenų teikiamos kultūros paslaugos.

Taip pat draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros ir pramogų renginiai, šventės, mugės, festivaliai ir kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.

Savivaldybės kultūros įstaigoms (Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui, Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Kupiškio jaunimo centrui, Kupiškio etnografijos muziejui) 2020 m. lapkričio 7–29 d. nurodyta darbą organizuoti ir klientus aptarnauti tik nuotoliniu būdu; neformalųjį vaikų švietimą pagal neformaliojo vaikų švietimo programas organizuoti nuotoliniu būdu arba stabdyti; neorganizuoti vaikų stovyklų, vaikų ir suaugusiųjų repeticijų.

 

 

Globos namuose ir kitose socialines paslaugas teikiančiose stacionariose įstaigose bus draudžiamas gyventojų lankymas, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu.

Pacientų lankymas bus draudžiamas ir gydymo įstaigose, išskyrus terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu.

 

Gydymo įstaigos privalės užtikrinti pacientų bei lankytojų srautų valdymą. Šeimos gydytojas arba kitas sveikatos priežiūros specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, turės pasirinkti paciento interesus labiausiai atitinkantį paslaugos teikimo būdą – kontaktinį arba nuotolinį.

Kontaktiniu būdu bus teikiamos šios paslaugos:

* odontologijos paslaugos; 

* nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos; 

* vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą paslaugos; 

* vykdant ligų prevencijos programas;

* įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos.

 

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-11-06 12:01
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“