Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Įstaigos kviečiamos teikti prašymus dėl akredituotų socialinės priežiūros paslaugų teikimo

2021-11-22

Kviečiame įstaigas teikti prašymus dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo Kupiškio rajono savivaldybėje.

 

Prašymai dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo turi būti teikiami vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Toliau – Tvarkos aprašas), Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – VDC reikalavimai ir rekomendacijos) ir Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Socialinės priežiūros reikalavimai).

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ebffac16bb0a11ea9a12d0dada3ca61b/asr

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/556bd111c2e511eaae0db016672cba9c

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045/asr

 

 

Įstaigos, norinčios teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas privalo pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą (Tvarkos aprašo 1 priedą). Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

 

Prašymas teikti akredituotą socialinę priežiūrą

 

Įstaiga kartu su prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);

2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Tvarkos aprašo 2 priedas);

4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Katalogas), būtinos patalpos:

4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);

5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).

 

Atkreipiame dėmesį, kad įstaigos, kurių steigėja yra Savivaldybė, kartu su prašymu taip pat teikia visus nurodytus dokumentus.

 

Prašymai su pridedamais dokumentais turi būti pateikiami vienu elektroniniu laišku elektroninio pašto adresu [email protected]. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

 

Prašymai dėl akredituotų socialinės priežiūros paslaugų teikimo priimami nuo 2020 m. lapkričio 22 d. iki 2020 m. gruodžio 10 d.

 

Daugiau informacijos apie prašymų pateikimą suteiks Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja Aleksandra Žindulienė, tel. (8 459) 51 731, 8 665 82 094, el. p. aleksandra.zinduliene@kupiskis.lt, ir vyriausioji specialistė Justina Beniulienė, tel. 8 665 87 148, el. p. justina.beniuliene@kupiskis.lt.

 

 
 
Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-11-22 09:10
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“