Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Šaukiamas Savivaldybės tarybos nuotolinis posėdis

2021-09-23

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. MV-42

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 111 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 1.1 papunkčiu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 16 ir 211 punktais,

šaukiu 2021 m. rugsėjo 30 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuotolinį posėdį ir teikiu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl pritarimo projekto „Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros prie Kupiškio tvenkinio plėtra“ įgyvendinimui.
 2. Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl vidutinės kietojo kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 6. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centrui.
 7. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Palėvenys“.
 8. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 9. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 10. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-304 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Savivaldybės būsto nuomos.
 13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
 15. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centrui.
 16. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Adomynės kaimo bendruomenei.
 18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, esantį Aukštupėnų k., Marių g. 9C (kadastro Nr. 5707/0016:163)“ pakeitimo.
 19. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Juodpėnų jaunimo klubui.
 20. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.
 22. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
 23. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį automobilį.

 

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                      Dainius Bardauskas

 


 

 

Darbotvarkė »

Tarybos sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-23 11:56
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“