KUPIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI

PRITARTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-235

 

ASOCIACIJOS KUPIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Asociacija Kupiškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, galinti savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Asociacija turi savarankišką balansą, apvalų antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Teisės aktų nustatyta tvarka ji gali turėti sąskaitų užsienio bankuose.

4. Asociacija už savo prievoles atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

5. Asociacija turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, vykdyti nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka Asociacijos tikslus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

6. Asociacijos pavadinimas – Kupiškio miesto vietos veiklos grupė.

7. Asociacijos buveinės adresas –  Vytauto g. 2, Kupiškis.

8. Asociacijos veiklos teritorija – Kupiškio miestas.

9. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

 10. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

11. Asociacija gali būti paramos gavėjas ir įgyvendinti veiksmus pagal vietos plėtros strategiją.


II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

12. Asociacijos veiklos tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Įgyvendindama veiklos tikslus Asociacija atstovauja savo narių interesams bei tenkina kitus viešuosius interesus pagal toliau išvardintas veiklos sritis:

12.1. siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;

12.2. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Kupiškio miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

12.3. skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;

12.4. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

12.5. ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Kupiškio miesto plėtrai, organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

12.6. organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

12.7. inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;

12.8. įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus;

12.9. skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

12.10. įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja  Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams;

12.11. kelti ir spręsti moterų teisių klausimus, vykdyti švietėjišką, prevencinę veiklą smurto prieš moteris ir vaikus klausimais;

12.12. spręsti asmenų, kalinčių ir grįžusių iš įvairių įkalinimo įstaigų integracijos į visuomenę bei įsidarbinimo klausimus;

                     12.13. spręsti įdarbinimo klausimus ir problemas užimtumo didinimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo klausimus;

12.14. kelti ir spręsti socialinės rizikos asmenų įdarbinimo, jų teisių ir problemų sprendimo klausimus;

12.15. organizuoti ir vykdyti prevencinius veiksmus ir tyrimus, siekiant mažinti žalingus įpročius;

12.16. vykdyti sveikatinimo paslaugų poreikio tyrimus, organizuoti sveikatinimo veiklas bei iniciatyvas;

12.17. organizuoti sporto, laisvalaikio ir kultūros veiklas;

12.18. tenkinti kitus viešuosius interesus.

13. Savo tikslams pasiekti Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

14. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licencijuojama, Asociacija gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

15. Asociacijos veikloje draudžiama bet kokia diskriminacija dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos. Asociacija savo veikloje atsižvelgia į jaunimo grupių situaciją bei poreikius, suteikia įvairioms socialinėms grupėms vienodas galimybes dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją, siekia sudaryti sąlygas Asociacijos veikloje aktyviai dalyvauti neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, jaunimui bei kitiems, turintiems mažesnes funkcines galimybes arba dėl socialinių priežasčių mažiau įtrauktiems į jiems aktualių sprendimų priėmimą (pvz., vykdomos išankstinės konsultacijos dėl juridinio asmens priimamų sprendimų informacinių ir ryšio technologijomis ir kt.).

 

III.   NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16. Asociacijos nariais gali būti Kupiškio miesto teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių partneriai (toliau – partneriai):

16.1. bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos;

16.2. asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės;

16.3. Kupiškio rajono savivaldybės taryba.

17. Asociacijos nariu gali tapti partneris, atitinkantis šių įstatų 16 punkte nustatytus kriterijus ir pateikęs Asociacijos vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigojęs laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėti stojamąjį mokestį visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka.

18. Stojamųjų įnašų, narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

19. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

20. Asociacijos narių pareigos:

20.1. laikytis Asociacijos įstatų;

20.2. vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

20.3. dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose.

 

IV.   NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

 

21. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

22. Asmuo, norėdamas tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos vadovui:

22.1. juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens patvirtintą prašymą priimti į Asociacijos narius, kuriame išreiškiamas asmens įsipareigojimas laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėti stojamąjį mokestį;

22.2. juridinio asmens sprendimo tapti Asociacijos nariu ir juridinio asmens steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus;

22.3. juridinio asmens sprendimo išrašą dėl įgalioto asmens atstovauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

 23. Sprendimas dėl priėmimo į Asociacijos narius priimamas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma.

24. Asociacijos narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešęs Asociacijos vadovui. Tokio nario išstojimą iš Asociacijos tvirtina Asociacijos valdyba.

25. Asociacijos narys, kurio veikla prieštarauja Asociacijos tikslams, kuris pažeidžia Asociacijos įstatus ar kitus Asociacijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, be pateisinamos priežasties nemoka nario mokesčio, ar kitaip trukdo įgyvendinti Asociacijos uždavinius ir vykdyti funkcijas, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, gali būti pašalintas iš Asociacijos narių.

26. Išstojusio ar pašalinto nario sumokėti stojamieji ir nario mokesčio įnašai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.

 

V.   ASOCIACIJOS ORGANAI

 

27. Asociacijos  organai yra:

27.1. visuotinis narių susirinkimas;

 27.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;

27.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;

27.4. revizorius.

28. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.

29. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų VII skyriuje nurodyta tvarka.

30. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 14 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštiškai sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

31. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. priimant sprendimus keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

32. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 20 proc. Asociacijos narių, arba vadovas.

33. Vadovas renkamas 4 (ketverių) metų kadencijai. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimą vadovą atšaukti iš pareigų ankščiau nustatyto termino.

34. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.

35. Vadovas turi turėti aukštojo mokslo išsilavinimą ir patirties rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos finansinės paramos valdymu ir panaudojimu, arba ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip 5 darbuotojus.

36. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.

37. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

37.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

37.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

37.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

37.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

37.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;

37.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

37.7. analizuoja valdybos pasiūlymus;

37.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

37.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

37.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

38. Valdybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

39. Valdybą sudaro 9 (devyni) nariai (-ių) (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais skiriami Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Kiekvienas iš partnerių skiria po tris valdybos narius.

40. Valdybos nariais turi būti abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų negali būti daugiau kaip 60 procentų ir bent vienas valdybos narys turi būti jaunesnis negu 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos.

41. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

42. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.

43. Valdyba:

43.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;

43.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

43.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;

43.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

43.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

43.6. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

44. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma, tačiau visais atvejais sprendimas pripažįstamas priimtu tik tuo atveju, jeigu priimant sprendimą ne mažiau kaip 50 proc. balsų tenka partneriams, kurie nėra viešosios valdžios institucijos.

 

VI. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

45. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

46. Vadovas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

47. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

 

VII.   ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

48. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

49. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

50. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina valdyba.

51. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

VIII.   ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

52. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

 

IX.   ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

53. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

X. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

54. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

XI.   ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 

55. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Asociacijos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Įstatai pasirašyti __________________________________________________________________

(skaičius (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

__________________________

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

_________

(parašas)

__________________

(vardas, pavardė)

_____

(data)

__________________________

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

_________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

_____

(data)

________________________

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

_________

(parašas)

__________________

(vardas, pavardė)

_____

(data)

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2017-05-08 16:08
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“