Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

NVO finansavimo ir projektų pateikimo ir vertinimo tvarka

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. TS-37 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“


 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-37

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS


 

 

1. Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja projektų finansavimo ypatumus, jų teikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.

2. Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tikslas – stiprinti nevyriausybines organizacijas, skatinti jų aktyvumą remiant išliekamąją vertę turinčių sumanymų įgyvendinimą.

3. Lėšos Nevyriausybinių organizacijų projektų (toliau – NVO Projektas) finansavimui numatomos Savivaldybės biudžete.

4. NVO projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja Savivaldybės administracija.

5. Projektų paraiškas Konkursui gali teikti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje prieš vienus ar daugiau metų registruotos ir Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO YPATUMAI

 

7. Skiriant finansavimą prioritetas teikiamas NVO Projektams, kurie:

7.1. didina bendruomenės aktyvumą sprendžiant aktualias skirtingų bendruomenės narių grupių problemas;

7.2. skatina Savivaldybės įmonių, įstaigų ir vietos bendruomenės ir (ar) Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą ir veikimą kartu;

7.3. yra skirti autentiškumo, išskirtinumo, tradicijų išsaugojimui, reikšmingų istorinių datų, įvykių įprasminimui.

8. Projekto teikėjas turi užtikrinti vykdomo NVO Projekto kokybę, jo turinio atitiktį NVO Projekto paraiškoje pateiktai informacijai. NVO Projekto įgyvendinimas turi baigtis tais kalendoriniais metais, kuriais buvo teikiama NVO Projekto paraiška.

9. Viena nevyriausybinė organizacija vieno kvietimo metu gali teikti vieną NVO projektą.

10. Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos tiesiogiai su NVO projekto įgyvendinimu susijusioms prekėms, priemonėms ir paslaugoms įsigyti.

11. Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti naudojamos pastatų rekonstrukcijai, kapitaliniam ir paprastajam remontui, turtui įsigyti, įsiskolinimams ir iki NVO projekto finansavimo sutarties pasirašymo patirtoms išlaidoms padengti, darbo užmokesčiui.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

12. Kvietimas dalyvauti NVO Projektų konkurse skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

13. Nevyriausybinė organizacija kvietime nustatytais terminais Savivaldybės administracijai pateikia NVO projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis projekto paraišką ir jos priedus. Paraiška ir jos priedai turi būti parašyti valstybine lietuvių kalba, tvarkingi, atspausdinti, susegti, puslapiai sunumeruoti ir pateikti užklijuotame bei užantspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis vertinimo komisijai“. Ranka užpildytos paraiškos nevertinamos.

14. Pateikiama:

14.1. NVO Projekto paraiška (Aprašo 1 priedas);

14.2. organizacijos įregistravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimas arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;

14.3. nuostatų ( įstatų) patvirtinta kopija;

14.4. nevyriausybinės organizacijos vardu veikiančio asmens pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, jog nėra aplinkybių, susijusių su nevyriausybinės organizacijos likvidavimu, veiklos apribojimu ar sustabdymu, neįvykdytomis mokestinėmis prievolėmis ar mokesčiais, neatsiskaitymu už kitus Savivaldybės lėšomis finansuotus projektus, klaidingos ar melagingos informacijos pateikimo NVO Projekto paraiškoje;

14.5. kita NVO projekto atitiktį prioritetams, nurodytiems Aprašo 7 punkte, projekto svarbą pagrindžianti informacija, jei tokios paraiškos teikėjas turi.

15. Savivaldybės administracija Projektų paraiškas registruoja neatplėšdama vokų.

16. Projektus vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip penkių asmenų sudaryta Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis vertinimo komisija (toliau – Komisija): skiriamas pirmininkas, sekretorius, nariai.

17. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

18. Projekto paraiška nevertinama, jeigu (informacija fiksuojama protokole):

18.1. pateikta pasibaigus Projektų teikimo terminui;

18.2. užpildyta tik iš dalies;

18.3. nepridėti Apraše nurodyti dokumentai;

18.4. ankstesnių metų Projektų įgyvendinimui iš Savivaldybės lėšas gavusi nevyriausybinė organizacija neatsiskaitė už jų panaudojimą sutartyje numatyta tvarka arba buvo nustatyta, kad gautos lėšos panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį.

19. Komisija įvertina Projektų paraiškas, nutarimus dėl finansavimo priima balsuodama atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA, KONTROLĖ

 

20. Atsižvelgdamas į Komisijos posėdžio protokolą, atsakingas Savivaldybės administracijos darbuotojas parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl lėšų skyrimo projektą.

21. Informacija apie finansuotas NVO Projektų paraiškas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, nefinansuotų NVO Projektų paraiškų teikėjai informuojami el. paštu, priežastys nedetalizuojamos.

22. Priėmus sprendimą skirti finansavimą, Savivaldybės administracijos direktorius ir Projekto vykdytojas pasirašo Biudžeto lėšų naudojimo sutartį (Aprašo 2 priedas).

23. NVO projektų finansų kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

24. Nevyriausybinė organizacija privalo viešinti NVO projektą nurodydama, jog finansavimą NVO projektui įgyvendinti skyrė Savivaldybė.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Savivaldybės administracija gali organizuoti NVO Projekto veiklų patikras vietoje.

26Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

27. Už pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų teisingumą, tinkamą gautų lėšų buhalterinę apskaitą ir lėšų naudojimą pagal paskirtį nevyriausybinės organizacijos atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 


 

Projekto paraiška 

Biudžeto lėšų naudojomo sutartis

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-04-08 09:17
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“