Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kapinių sąrašų sudarymo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašas

 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO IR SKELBIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 22 d. Nr. TS-28

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1142 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo“, 6 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų sudarymo ir skelbimo Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašą (pridedama).    

2. Paskelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

                  

 

 

Savivaldybės meras                             Dainius Bardauskas        


                                                                                                                                                                                                  

 PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-28

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO IR SKELBIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų sudarymo ir skelbimo Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenis ir informaciją, kuriuos Savivaldybė privalo skelbti savo interneto svetainėje apie jos teritorijoje esančias kapines, jų atnaujinimo terminus, taip pat nustato kapinių sąrašų sudarymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI IR SKELBIMAS

 

3. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, suderinęs su seniūnais ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi, sudaro Savivaldybės teritorijoje esančių veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašą.

4. Į Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą įrašomos visos jos teritorijoje esančios kapinės.

5. Kapinių sąrašas sudaromas pagal Aprašo priede pateiktą lentelę, kurioje nurodoma:

5.1. kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso);

5.2. kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris;

5.3. kapinių plotas (hektarais);

5.4. žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas /neįregistruotas). Jeigu sklypas įregistruotas – registracijos data ir unikalus numeris;

5.5. žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos/neregistruotos). Jeigu sklypas registruotas, – unikalus kodas;

5.6. kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija).

6. Kapinių sąrašą savo įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

7. Sudarytas sąrašas pateikiamas Savivaldybės administracijos vyr. specialistui (informacinėms technologijoms), kuris šį sąrašą paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo dienos.

8. Kapinių sąrašo duomenų atnaujinimą inicijuoja seniūnai arba Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

9. Pasikeitus Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo duomenims, seniūnai arba Kultūros, švietimo ir sporto skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia informaciją Ekonomikos ir turto valdymo skyriui, kuris, atnaujinęs sąrašą, pateikia jį Savivaldybės administracijos vyr. specialistui (informacinėms technologijoms) skelbti svetainėje. Atnaujintas sąrašas interneto svetainėje paskelbiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo.

10. Kapinių sąrašo duomenis Savivaldybės administracija atnaujina nuolat.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 ______________________________


Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų sudarymo

ir skelbimo Kupiškio rajono savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo

priedas

 

( Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo forma)

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

(savivaldybės pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso) 

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-02-26 13:44
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“