Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA


DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. TS-117

Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 30 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

 Patvirtinti Antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                        Dainius Bardauskas


 

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-117

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką,

demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

1. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.

2. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

3. Užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą.

4. Teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės

mechanizmą.

5. Įtraukti i korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas.

6. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:

1. Korupcijos rizikos analizė.

2. Kovos su korupcija programos.

3. Teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas).

4. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Savivaldybės įstaigoje, pateikimas.

5. Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams.

6. Visuomenės švietimas ir informavimas.

7. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

8. Kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Misija – mažinti korupciją, keliančią grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, ekonomikos plėtrai.

Vizija – turinti didelį rajono bendruomenės pasitikėjimą, komisija, veiksmingai atskleidžianti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kryptingai vykdanti korupcijos prevenciją,

antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą.

Antikorupcijos komisijos (iki Kupiškio rajono savivaldybės 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. TS-244 – Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos) veikla 2015 metais buvo apsunkinta, nes baigėsi 2011 m. balandžio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-109 sudarytos Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos įgaliojimai.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-173 sudarė Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisiją iki šios Savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos iš 5 asmenų:

Bronislavas Rimkus – Savivaldybės tarybos narys;

Irena Mockuvienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Vida Mičiūdienė – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė);

Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė;

Leonas Apšega – Savivaldybės tarybos narys.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus, 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 naujai sudarė Antikorupcijos komisiją (toliau – Komisija), ją papildydama 1/3 Komisijos narių Savivaldybės bendruomenės nariais, ir patvirtino Antikorupcijos komisijos nuostatus, kuriuose išdėstyti Komisijos uždaviniai:

1. Kontroliuoti, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

2. Teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.

3. Teikti pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

4. Skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais keičiantis informacija, teikiant pasiūlymus, reaguojant į gautus pasiūlymus, derinant veiksmus, teikiant metodinę pagalbą, atliekant kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.

Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

1. Tarybos, mero ar savo iniciatyva dalyvauja atliekant Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

2. Teikia siūlymus rengiant Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų kovos su korupcija programas ir priemonių planus joms įgyvendinti, teikia išvadas Tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo.

3. Dalyvauja atliekant Savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą.

4. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) atlikus korupcijos rizikos analizę Savivaldybės kontroliuojamos įstaigos veiklos srityse, nagrinėja siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę.

5. Koordinuoja Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vykdomą korupcijos prevencijos politiką ir priemonių įgyvendinimą.

6. Nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo.

7. Nagrinėja gyventojų skundus, teikia išvadas ir rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Tarybai.

8. Informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie antikorupcinės veiklos rezultatus.

9. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

Naujos sudėties Komisijos posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 24 d. Posėdžio metu buvo renkamas Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininko pavaduotoju išrinktas Bronislavas Rimkus. Posėdžio metu taip pat buvo svarstyta dėl pritarimo parengtai Kupiškio rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programai ir 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planui ir teikimo Kupiškio rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.

Kupiškio   rajono   savivaldybės   taryba 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-389 patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

Komisija vykdė Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo plano priežiūrą:

1) atliktas Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir korupcijos pasireiškimo jose nustatymas;

2) parengta ir pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai apibendrinta ir Savivaldybės mero pasirašyta motyvuota išvada dėl Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

3) visi priimami norminiai teisės aktai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kupiskis.lt;

4) bendradarbiauta su kompetentingų valstybinių institucijų specialistais;

5) viešinta Komisijos veikla;

6) Savivaldybės interneto svetainėje paskelbta 2014 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių ataskaita.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi keitėsi teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodika, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.              

 Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas. 2015 m. Savivaldybės administracijos direktorius keturis kartus kreipėsi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl asmenų, siekiančių eiti pareigas Savivaldybėje.

Informacija valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams 2015 metais neteikta.

Visuomenės švietimas ir informavimas. Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat atnaujinama informacija svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“, skelbiamas Savivaldybės administracijoje ir jos skyriuose vykdomų 2015 metų viešųjų pirkimų planas, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, pateiktos viešųjų pirkimų suvestinės, ataskaitos.

Seminarai 2015 metais Kupiškio rajono savivaldybės politikams, tarnautojams ir darbuotojams antikorupcine tematika nebuvo organizuojami.

Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas. 2015 metais korupcijos atvejų Savivaldybės įstaigose nustatyta nebuvo.

Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2015 metais Savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo skirta.                      

 Antikorupcijos komisijos veiklos problemos:  

1. Labai menkas rajono gyventojų, bendruomenių aktyvumas tiesiogiai dalyvaujant ir organizuojant korupcijos prevencijos priemones padedant nustatyti korupcijos apraiškas.

2. Rajono gyventojų, bendruomenių pakantumas matomiems ir žinomiems korupcijos atvejams.

Antikorupcijos komisijos veiklos prioritetai 2016 metais:

1. Informuoti visuomenę apie Savivaldybėje vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir vykdomas antikorupcines priemones.

2. Organizuoti Savivaldybės struktūrinių padalinių, įstaigų darbuotojams seminarą antikorupcijos tema, vykdyti švietimą apie korupcijos prevenciją.

3. Dalyvauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose korupcijos prevencijos klausimais.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                 Leonas Apšega

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-05-05 15:39
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“