Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. TS-138

Kupiškis

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-389 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, 11 punktu ir Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 30 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a :

     Patvirtinti Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

     Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                             Dainius Bardauskas


 

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-138

                                                                          

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

                    

Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-173 sudarė Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisiją iki šios Savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos. Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus, 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 naujai sudarė Antikorupcijos komisiją (toliau – Komisija), ją papildydama 1/3 Komisijos narių Savivaldybės bendruomenės nariais, ir patvirtino Antikorupcijos komisijos nuostatus. 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtino naujos sudėties Antikorupcijos komisiją:

1.  Leonas Apšega – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas);

2. Bronislovas Rimkus – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

3. Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė;

4. Rima Lapėnienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių seniūnijos Adomynės seniūnaitijos seniūnaitė;

5. Genė Žilinskienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Skapiškio seniūnijos Naivių seniūnaitijos seniūnaitė.

 

Komisijos paskirtis – pagal kompetenciją koordinuoti Kupiškio rajono savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, priežastis ir pasekmes, skatinti savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje, skatinti švietimo įstaigų dalyvavimą korupcijos prevencijos srityje.

Savo veikloje Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 m. programa ir programos priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-389, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma – posėdžiai. Per ataskaitinį laikotarpį vyko 4 Komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti 7 klausimai, Komisija įvertino ir priėmė sprendimus dėl penkių viešųjų pirkimų konkursų sąlygų vertinimo antikorupciniu požiūriu: ,,Dėl bešeimininkių pastatų Kupiškio rajone griovimo ir teritorijų, nugriautų statinių vietose, sutvarkymo darbų“, ,,Užterštos rezervuaro parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g., sutvarkymo darbų“, ,,Kupiškio miesto Energetikų gatvės kapitalinio remonto darbų su techninio darbo projekto parengimu“, ,,Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovio S-2 T.PK.9+00-55+30 ir šoninių griovių S-2-1; S-2-3; S-2-5; S-2-5A ir juose esančių statinių remonto darbų ir projekto parengimo paslaugos“, ,,Sveikatingumo ir sporto komplekso K. Šimonio g. 1A, Kupiškio mieste, statybos I etapo statybos darbų pirkimo“. Antikorupcijos komisijos veiklos nuostata – kad sėkminga kova su korupcija įmanoma tik derinant prevencines ir šviečiamąsias priemones. Todėl siekiant vykdyti antikorupcinį jaunimo švietimą, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, komisijos nariai pagal sudarytą Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos susitikimų su Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniais grafiką 2016 metais susitiko su Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos, Antašavos mokyklos – daugiafunkcio centro, Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos, Subačiaus gimnazijos mokiniais. 2017 metais planuojama susitikimus tęsti. Per ataskaitinį laikotarpį Antikorupcijos komisija negavo Savivaldybės tarybos pavedimų, asmenų skundų apie korupcijos prielaidas ar pasireiškimo atvejus.


Antikorupcijos komisijos nuostatuose numatyti Komisijos uždaviniai:

1. Kontroliuoti, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

2. Teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.

3. Teikti pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

4. Skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais keičiantis informacija, teikiant pasiūlymus, reaguojant į gautus pasiūlymus, derinant veiksmus, teikiant metodinę pagalbą, atliekant kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.

Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

1. Teikia siūlymus rengiant Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų kovos su korupcija programas ir priemonių planus joms įgyvendinti, teikia išvadas Tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo.

2. Dalyvauja atliekant Savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą.

3. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) atlikus korupcijos rizikos analizę Savivaldybės kontroliuojamos įstaigos veiklos srityse, nagrinėja siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę.

4. Koordinuoja Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vykdomą korupcijos prevencijos politiką ir priemonių įgyvendinimą.

5. Nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo.

6. Nagrinėja gyventojų skundus, teikia išvadas ir rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Tarybai.

7. Informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie antikorupcinės veiklos rezultatus.

8. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

9. Vykdo Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos priemonių įgyvendinimo plano priežiūrą.


Įgyvendinant šį planą 2016 metais:

1) vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais, 2016 metų III ketvirtį atliktas Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir korupcijos pasireiškimo jose nustatymas. Jis atliktas Kupiškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nustatymo veiklos srityje;

2) 2016 m. rugsėjo 28 d. nustatyta tvarka parengta ir pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybai apibendrinta ir Savivaldybės mero pasirašyta motyvuota ,,Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kupiškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nustatymo veiklos srityje“. 2016 m. lapkričio 23 d. gautas raštas apie tai, kad LR specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdyba priėmė sprendimą korupcijos rizikos analizės pagal pateiktą Išvadą neatlikti. Vadovaudamiesi Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 ir 5 dalyse nustatytais kriterijais, Valdyba priėmė sprendimą atlikti korupcijos rizikos analizę Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų inicijavimo ir atlikimo srityje; sudarytų sutarčių vykdymo srityje; leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius išdavimo srityje, Savivaldybei (valstybei) nuosavybės teise priklausančių nukirstų medžių tvarkymo ir naudojimo srityje. 2017 m. vasario 28 d. iš LR specialiųjų tyrimų valdybos gauta Išvada dėl korupcijos rizikos analizės Kupiškio rajono savivaldybės veiklos srityse, kurią Antikorupcijos komisijos posėdyje planuojama apsvarstyti;

3) visi priimami norminiai teisės aktai skelbiami Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kupiskis.lt;

4) bendradarbiauta su kompetentingų valstybinių institucijų specialistais;

5) Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje nuorodoje „Korupcijos prevencija“ skelbiama Antikorupcijos komisijos sudėtis, nuostatai, Kupiškio rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programa bei programos įgyvendinimo priemonių planas, 2015 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių ataskaita, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados, kita aktuali informacija. Be to, nuorodoje „Korupcijos prevencija“ nurodyta informacija, į ką kreiptis norint pranešti apie korupciją, tokiu būdu Antikorupcijos komisija užtikrino, kad Savivaldybės interesantai turėtų galimybę pranešti apie esamus ar galimus korupcinius pažeidimus;

6) dėl asmenų, siekiančių eiti Savivaldybės administracijoje ar Savivaldybės įstaigose pareigas, į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą 2016 metais buvo kreiptasi vieną kartą;

7) 2016 metais Valstybės tarnautojų registrui buvo pateikta informacija apie 5 Savivaldybės administracijos darbuotojams skirtas drausmines nuobaudas.

8) vykdant visuomenės švietimą ir informavimą, Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat atnaujinama informacija svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“, skelbiamas Savivaldybės administracijoje ir jos skyriuose vykdomų 2016 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, pateiktos viešųjų pirkimų suvestinės, ataskaitos;

9) 2016 m. balandžio 8 d. Antikorupcijos komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas ir sekretorė dalyvavo seminare – diskusijoje ,,Antikorupcijos komisijos: veikla ir problemos“. 2016 metais Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje buvo organizuoti seminarai švietimo įstaigų darbuotojams: „Bendravimas su žiniasklaida: asmens teisių pažeidimo rizikos ir patarimai, kaip jų išvengti“, „Moderni švietimo įstaiga: nuo mokyklos kultūros kūrimo iki mokyklos reputacijos visuomenėje“, „Žalingų įpročių prevencija mokytojo veikloje“, „Naujasis Darbo kodeksas – svarbiausios naujovės ir jų taikymas“. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai dalyvavo seminaruose, mokymuose: ,,Klausk eksperto. Nuo statistikos, teisinio reglamentavimo iki detalizavimo“, pagal ,,Korupcijos prevencijos“ programą, ,,Darbo kodekso naujienos ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo aktualijos“, ,,Valstybės tarnautojų profesinė etika: reglamentavimas, praktinių įgūdžių formavimas“, ,,Viešųjų pirkimų aktualijos ir korupcijos prevencija“.

10) 2016 metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnai mūsų rajone atliko ikiteisminius tyrimus dėl 4 asmenų (1 – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario, 1 – Kupiškio rajono UAB vadovo, 2 – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (seniūnų)).

Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2016 metais Savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo skirta.


Antikorupcijos komisijos veiklos problemos:  

1. Rajono gyventojų, bendruomenių pakantumas matomiems ir žinomiems korupcijos atvejams.

2. Menkas rajono gyventojų, bendruomenių aktyvumas padedant nustatyti korupcijos apraiškas.


Antikorupcijos komisijos veiklos prioritetai 2017 metais:

1. Informuoti visuomenę apie Savivaldybėje vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir vykdomas antikorupcines priemones.

2. Vykdyti antikorupcinį jaunimo švietimą, tęsti susitikimus su mokiniais pagal Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos susitikimų su Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniais grafiką.

 3. Organizuoti Savivaldybės struktūrinių padalinių, švietimo įstaigų vadovams seminarą antikorupcijos tema, vykdyti švietimą apie korupcijos prevenciją.

4. Dalyvauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose korupcijos prevencijos klausimais.

5. Ištirti bet kokią informaciją (taip pat ir anoniminę) dėl korupcinio pobūdžio veiksmų atlikimo ar neveikimo.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                Leonas Apšega


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-05-08 14:34
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“