Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaita

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS

KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 21 d. Nr. TS-1

Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 30 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

 Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

                    

Savivaldybės meras                                 Dainius Bardauskas   

 


 

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-1


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 


  Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija) sudaryta ir patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Antikorupcijos komisija yra nuolatinė Tarybos komisija, sudaroma Tarybos įgaliojimų laikui. Tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinta Antikorupcijos komisijos sudėtis 2017 m. nekito ir išliko tokios pačios sudėties:

 1. Leonas Apšega – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas).

 2. Bronislovas Rimkus – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

 3. Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė.

 4. Rima Lapėnienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių seniūnijos Adomynės seniūnaitijos seniūnaitė.

 5. Genė Žilinskienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Skapiškio seniūnijos Naivių seniūnaitijos seniūnaitė.

 Vadovaujantis Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatais (toliau – nuostatai), patvirtintais Tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ numatyta, kad Antikorupcijos komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

  Savo veikloje Antikorupcijos komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 programa, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 m. programa ir programos įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-389, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

  Nuostatuose numatyta, kad Antikorupcijos komisija įgyvendina šiuos uždavinius:

  1. Kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

  2. Teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.

  3. Teikia pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

  4. Skatina visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais keičiantis informacija, teikiant pasiūlymus, reaguojant į gautus pasiūlymus, derinant veiksmus, teikiant metodinę pagalbą, atliekant kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.

  Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma – posėdžiai. Kupiškio rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos 2015–2017 m. programos priemonių įgyvendinimo plane penktame punkte numatyta, kad Antikorupcijos komisija prieš konkursų skelbimą turi vertinti viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų. 2017 m. Antikorupcijos komisija įvertino ir priėmė sprendimus dėl dvidešimt dviejų viešųjų pirkimų konkursų sąlygų vertinimo antikorupciniu požiūriu: 1) 2017 m. kovo 23 d. vertintas valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų ir melioracijos statinių gyvenvietėse, remontas (preliminari vertė 58 800 Eur); patalpų remontas, keičiant paskirtį Krantinės g. 28, Kupiškio m., remonto darbai su paprastojo remonto aprašo parengimu (preliminari vertė 175 000 Eur); Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimo darbų su techninio projekto parengimu pirkimas (preliminari vertė 151 000 Eur); Kupiškio miesto Vytauto gatvės apšvietimo tinklų rekonstravimo darbų su techninio projekto parengimu pirkimas (preliminari vertė 74 000 Eur); Virbališkių k. Lėvens gatvės apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai su techninio projekto parengimu (52 000 Eur); Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (preliminari vertė 160 000 Eur); Kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22035,S27) – Šmito malūno su technologine įranga S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Kupiškyje, tyrimų atlikimo, tvarkybos bei pritaikymo viešoms kultūros bei turizmo reikmėms projekto parengimas (preliminari vertė 50 000 Eur); 2) 2017 m. kovo 30 d. vertintas patalpų remontas keičiant paskirtį Krantinės g. 28, Kupiškio m., remonto darbai su paprastojo remonto aprašo parengimu (preliminari vertė 175 000 Eur); Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimo darbų su techninio projekto parengimu (preliminari vertė 151 000 Eur); Kupiškio miesto Vytauto gatvės apšvietimo tinklų rekonstravimo darbų su techninio projekto parengimu (preliminari vertė 74 000 Eur); Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra; Valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų ir melioracijos statinių gyvenvietėse, remontas (preliminari vertė 58 800 Eur); Kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22035, S27) – Šmito malūno su technologine įranga S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Kupiškyje, tyrimų atlikimo, tvarkybos bei pritaikymo viešoms kultūros bei turizmo reikmėms; Virbališkių k. Lėvens gatvės apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai su techninio projekto parengimu; 3) 2017 m. gegužės 29 d. vertintas viešasis pirkimas „Atliekų surinkimo konteinerių pirkimas“ (preliminari vertė 161 000,00 Eur); 4) 2017 m. liepos 20 d. vertintas „Autobusų stoties pastato Gedimino g. 96, Kupiškio m., rekonstravimo statybos, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros darbų pirkimas“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 733 000 Eur su PVM); „Kupiškio miesto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės ir jos prieigų rekonstravimo darbų pirkimas“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 2 137 615 Eur su PVM); „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k., sutvarkymo paslaugos“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 527 064 Eur su PVM); „Pušyno g. Šepetos k., Kupiškio r., kapitalinio remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu“ (pirkimą vykdo pirkimų organizatorius Laimutis Tilius, preliminari sutarties vertė 62 700 Eur su PVM); „Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šimonių mst., Skapiškio g. 18, atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 125 000 Eur su PVM); 5) 2017 m. gruodžio 1 d. vertintas „Pėsčiųjų ir dviračių tako  K. Šimonio g., Kupiškio mieste, rekonstravimo darbai“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 92 780 Eur su PVM), Kupiškio miesto Panevėžio gatvės apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 94 000 Eur su PVM).

  Siekiant vykdyti antikorupcinį jaunimo švietimą, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, komisijos nariai pagal sudarytą Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos susitikimų su Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniais grafiką 2017 m. tęsė 2016 m. susitikimus su mokiniais. Genė Žilinskienė 2017 m. sausio 18 d. susitiko su Skapiškio pagrindinės mokyklos 5–10 klasių mokiniais, 2017 m. sausio 26 d. Antikorupcijos komisijos pirmininkas Leonas Apšega susitiko su Salamiesčio pagrindinės mokyklos 5–10 klasių mokiniais, 2017 m. vasario 7 d. Antikorupcijos komisijos narė Lina Kaušakienė susitiko su Alizavos pagrindinės mokyklos 8–10 klasių mokiniais, 2017 m. vasario 22 d. komisijos pirmininkas Leonas Apšega susitiko su Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 7b ir 8b klasės mokiniais, Lina Kaušakienė 2017 m. kovo 8 d. susitiko su Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos pirmo ir antro kurso mokiniais (dalyvavo 137 mokiniai). 2017 m. kovo 22 d. Rima Lapienienė susitiko su Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro 7–10 klasių mokiniais, 2017 m. balandžio 3 d. Lina Kaušakienė susitiko su Kupos pradinės mokyklos 4 klasės mokiniais, 2017 m. balandžio 25 d. Bronislavas Rimkus susitiko su Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 8–10 klasių mokiniais.

  Lina Kaušakienė 2017 m. sausio 27 d. suorganizavo visuotinį Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos darbuotojų susirinkimą (dalyvavo 78 darbuotojai), kuriame skaitė pranešimą antikorupcijos tematika.

  2017 m. Antikorupcijos komisija negavo Tarybos pavedimų, taip pat asmenų skundų apie korupcijos prielaidas ar pasireiškimo atvejus.

  Įgyvendinat Kupiškio rajono savivaldybės 2015–2017 m. Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą įvykdytos šios užduotys:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. ADV-520 patvirtino veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

   2. 2017 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. S1-2153 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai buvo išsiųsta mero pasirašyta motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kupiškio rajono savivaldybės įmonių viešųjų pirkimų, Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos, remonto, socialinio būsto fondo sudarymo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintinio vežimo į mokyklas ir į namus organizavimo srityse. 2017 m. gruodžio mėn. buvo gautas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymas, kad pagal 2017 m. rugsėjo 27 d. pateiktą Kupiškio rajono savivaldybės išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir priėmė sprendimą – šiuo metu neatlikti korupcijos rizikos analizės nagrinėtose Savivaldybės veiklos srityse.

  3. Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ toliau yra skelbiama 2015–2017 metų Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos bei programos įgyvendinimo priemonių plano kasmetinė ataskaita, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados, kita aktuali informacija. Nuorodoje „Korupcijos prevencija“ nurodyta informacija, į ką kreiptis norint pranešti apie korupciją, tokiu būdu Antikorupcijos komisija užtikrino, kad Savivaldybės interesantai turėtų galimybę pranešti apie esamus ar galimus korupcinius pažeidimus.

  4. Dėl asmenų, siekiančių eiti pareigas Savivaldybės administracijoje ar Savivaldybės įstaigose, į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą 2017 metais buvo kreiptasi tris kartus.

  5. Vykdant visuomenės švietimą ir informavimą, Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat atnaujinama informacija svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“, taip pat svetainės skiltyje „Viešieji pirkimai“ skelbiamas Savivaldybės administracijoje ir jos skyriuose vykdomų 2017 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, pateiktos viešųjų pirkimų suvestinės, ataskaitos.

  6. 2017 m. kovo 21 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyrius organizavo seminarus Savivaldybės administracijos skyrių vedėjams, seniūnams „Korupcijos atžvilgiu rizikingos sritys ir korupcijos prevencija“ (dalyvavo 22 asmenys), švietimo įstaigų vadovams „Korupcija ir galimi būdai jai pasipriešinti“ (dalyvavo 23 asmenys), kuriuos vedė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos atstovai.

  7. 2017 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnai neatliko nė vieno ikiteisminio tyrimo Kupiškio rajone.

  8. Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2017 metais Savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo skirta.

  9. Antikorupcijos komisija 2017 m. gruodžio 1 d. posėdžio metu apsvarstė Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos projektą ir Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą ir nutarė jį teikti svarstyti Tarybai. Taryba 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-307 patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programą ir jos priemonių planą.

  Antikorupcijos komisijos veiklos problemos:  

  1. Rajono gyventojų, bendruomenių pakantumas matomiems ir žinomiems korupcijos atvejams.

  2. Menkas rajono gyventojų, bendruomenių aktyvumas padedant nustatyti korupcijos apraiškas.

  Antikorupcijos komisijos veiklos prioritetai 2018 metais:

  1. Vykdyti Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

  2. Informuoti visuomenę apie Savivaldybėje vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir vykdomas antikorupcines priemones.

  3. Vykdyti antikorupcinį jaunimo švietimą, tęsti susitikimus su mokiniais pagal Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos susitikimų su Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniais grafiką.

  4. Organizuoti Savivaldybės struktūrinių padalinių, įmonių, įstaigų už korupcijos prevenciją atsakingų specialistų seminarus antikorupcijos tema, vykdyti švietimą apie korupcijos prevenciją.

  5. Dalyvauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose korupcijos prevencijos klausimais.

  6. Reaguoti į bet kokią informaciją (taip pat ir anoniminę) dėl korupcinio pobūdžio veiksmų atlikimo ar neveikimo.

 

 Komisijos pirmininkas                                                      Leonas Apšega


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-02-21 sprendimas Nr. TS-1 »


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-02-26 09:41
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“