naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaita

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS

KOMISIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. TS-15

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 30 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia :

Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                       Dainius Bardauskas                                   

 

 


 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-15

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 


Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija) sudaryta ir patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Antikorupcijos komisija yra nuolatinė Tarybos komisija, sudaroma Tarybos įgaliojimų laikui. Tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinta Antikorupcijos komisijos sudėtis 2018 m. nekito ir išliko tokios pačios sudėties:

1. Leonas Apšega – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas).

2. Bronislavas Rimkus – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

3. Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė.

4. Rima Lapėnienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių seniūnijos Adomynės seniūnaitijos seniūnaitė.

5. Genė Žilinskienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Skapiškio seniūnijos Naivių seniūnaitijos seniūnaitė.

Vadovaujantis Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatais (toliau – nuostatai), patvirtintais Tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ numatyta, kad Antikorupcijos komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

Savo veikloje Antikorupcijos komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 programa, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programa ir programos įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-307, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

Nuostatuose numatyta, kad Antikorupcijos komisija įgyvendina šiuos uždavinius:

1. Kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

2. Teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.

3. Teikia pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

4. Skatina visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais keičiantis informacija, teikiant pasiūlymus, reaguojant į gautus pasiūlymus, derinant veiksmus, teikiant metodinę pagalbą, atliekant kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.

Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma – posėdžiai. Kupiškio rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programos priemonių įgyvendinimo plane penktame punkte numatyta, kad Antikorupcijos komisija prieš konkursų skelbimą turi vertinti viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų. 2018 m. Antikorupcijos komisija įvertino ir priėmė sprendimus dėl dvidešimt vieno viešojo pirkimo konkurso sąlygų vertinimo antikorupciniu požiūriu. Antikorupcijos komisija 2018 veiklos metais posėdžiavo septynis kartus. Antikorupcijos komisija 2018 m. kovo 13 d. vertino šiuos viešuosius pirkimus: 1) „Kupiškio rajono savivaldybės mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 534 320 Eur su PVM); 2) „Kupiškio miesto S. Dariaus ir S. Girėno gatvės, Topolių gatvės ir Račiupėnų gatvės rekonstrukcijos darbai“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 1 0764 53 Eur su PVM); 3) „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Rudilių k. sutvarkymo paslaugų pirkimas“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 146 187 Eur su PVM); 4) „Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo, vaizdo duomenų perdavimo bei eksploatacinės priežiūros paslaugos“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 65 000 Eur su PVM); 5) „Kupiškio rajono savivaldybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai, melioracijos statinių remontas gyvenvietėse“ (pirkimą vykdo pirkimo organizatorius Laimutis Tilius, preliminari sutarties vertė 70 000 Eur su PVM); 6) „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 161 000 Eur su PVM); 7) „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga remonto darbai“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 150 000 Eur su PVM); 8) „Patalpų, keičiant paskirtį Morkūniškio g. 19, Rudilių k., Kupiškio r., remonto darbai“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 130 985 Eur su PVM); 9) „Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymo darbai“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 452 270 Eur su PVM); 10) „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, Kupiškio mieste statybos darbai“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 119 854 Eur su PVM); 11)  „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Račiupėnų gatvėje, Kupiškio mieste statybos darbai“ (pirkimą vykdo komisija, preliminari sutarties vertė 140 980 Eur su PVM). Antikorupcijos komisija 2018 m. balandžio 2 d. vertino šiuos viešuosius pirkimus: 1) „Energijos taupymo paslaugų Kupiškio rajono savivaldybėje pirkimas“ (pirkimą vykdo komisija, sutarties trukmė 120 mėn., preliminari sutarties vertė 266 200 Eur su PVM); 2) „Maironio gatvės Kupiškio mieste kapitalinio remonto darbai“ (pirkimą vykdo komisija, sutarties trukmė 25 mėn., preliminari sutarties vertė 380 262 Eur su PVM). Antikorupcijos komisija 2018 m. rugsėjo 7 d. vertino šį viešąjį pirkimą: 1) „Atliekų surinkimo konteineriai dėl pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų priemonių (konteinerių) įsigijimo“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 90 000,00 eurų su PVM. Antikorupcijos komisija 2018 m. rugsėjo 26 d. vertino šį viešąjį pirkimą: 1) „Kupiškio rajono Šepetos k. Saulėtekio ir Skodinio gatvių rekonstravimo darbų pirkimas“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 591 135, 00 eurų su PVM. Antikorupcijos komisija 2018 m. spalio 11 d. vertino šiuos viešuosius pirkimus: 1) „Supaprastinto atviro konkurso „Saulės fotoelektrinės įranga, įskaitant fotoelektrinės projektavimo ir montavimo darbus“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 126 687,00 eurų su PVM; 2) „Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“, esančio P. Mažylio g. 16, Kupiškio m., dalies patalpų kapitalinis remontas su projekto parengimu“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 76 000,00 eurų su PVM; 3) „Kupiškio socialinio būsto statybos darbai“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 319 300,00 eurų su PVM; 4) „Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ dokumentus. Šio planuojamo pirkimo vertė – 103 000 eurų su PVM. Antikorupcijos komisija 2018 m. gruodžio 27 d. vertino šiuos viešuosius pirkimus: 1) Supaprastinto atviro konkurso „Maisto atliekų surinkimo ir sutvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 90 000,00 eurų su PVM; 2) Supaprastinto atviro konkurso „Tekstilės atliekų surinkimo ir sutvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 162 000,00 eurų su PVM.

Antikorupcijos komisija 2018 veiklos metais įvertinusi visus aukščiau nurodytus viešuosius pirkimus pripažino, kad viešuosiuose pirkimuose nėra korupcijos požymių. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Antikorupcijos komisija kiekviename posėdyje turėjo įvairių klausimų pranešėjams, intensyviai analizavo kiekvieną minimą projektą, pranešėjams pareiškė pastabų, jog konkurso sąlygas ir projekto medžiagą reikėtų rengti atidžiau, neišvengta įvairių trukumų. Visgi pastebėtina, jog taip Antikorupcijos komisija prisidėjo prie įvairių prekių ir / ar paslaugų pirkimų dokumentų tobulinimo.

Papildomai Antikorupcijos komisija 2018 m. vasario 8 d. aptarė savo veiklos rezultatus, įgyvendintas užduotis 2017 m., taip pat numatė prioritetines veiklos kryptis 2018 metais. 2018 m. rugsėjo 7 d. Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo analizuojamas Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos sprendimas ir Lietuvos savivaldybių asociacijos rašto Nr. SAVP-438, susijusio su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliktu nepotizmo intensyvumo Lietuvos savivaldybėse tyrimu. Posėdžio metu komisijos nariai aptarė nepotizmo reiškinio problematiką, galimus tolesnius veiksmus.

2018 m. Antikorupcijos komisija negavo Tarybos pavedimų, taip pat asmenų skundų apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus.

Įgyvendinant Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 m. Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą įvykdytos šios užduotys:

1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ADV-528 patvirtino veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (nustatyta sritis – teisinių paslaugų pirkimas).

2. 2018 m. spalio 30 d. raštu Nr. S1-2662 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai buvo išsiųsta mero pasirašyta motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kupiškio rajono savivaldybės / savivaldybės įmonės teisinių paslaugų pirkimo srityje. 2018 m. gruodžio mėn. buvo gauta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacija parengti teisinių paslaugų pirkimų, nepatenkančių į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reguliavimo apimtį, tvarką.

3. Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ toliau yra skelbiama 2018–2020 metų Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos bei programos įgyvendinimo priemonių plano kasmetinė ataskaita, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kasmetinės išvados, įvairios iniciatyvos Kupiškio jaunimui, kita aktuali informacija. Nuorodoje „Korupcijos prevencija“ nurodyta informacija, į ką kreiptis norint pranešti apie korupciją, tokiu būdu Antikorupcijos komisija užtikrino, kad Savivaldybės interesantai turėtų galimybę pranešti apie esamus ar galimus korupcinius pažeidimus. Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 m. pavasarį Savivaldybės administracijos pirmajame aukšte buvo įrengta pranešimų dėžutė, kurioje gyventojai gali palikti pranešimus apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

4. Dėl asmenų, siekiančių eiti pareigas Savivaldybės administracijoje ar Savivaldybės įstaigose, į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą 2018 metais buvo kreiptasi tris kartus.

5. Vykdant visuomenės švietimą ir informavimą, Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat atnaujinama informacija svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“, taip pat svetainės skiltyje „Viešieji pirkimai“ skelbiamos pirkimo sutartys, Viešojo pirkimo komisijos sudėtis, pateiktos viešųjų pirkimų suvestinės, ataskaitos.

6. 2018 m. gruodžio 10 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyrius organizavo seminarą Savivaldybės administracijos specialistams, Savivaldybės įmonių / įstaigų darbuotojams, apie korupciją ir jos žalą. Mokymus vedė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos specialistai, dalyvavo 43 asmenys. Taip pat mokymu metu Savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdyba apdovanojo piešinių konkurso „Kyšis – ne atlygis už gerą, o atlygis už blogą darbą. Aš nepalaikau kyšininkų mano tėvynėje!“ nugalėtojus, Kupiškio bendrojo lavinimo mokyklų mokinius. Mokiniai kelias savaitės nagrinėjo kyšininkavimo problemą ir tai atvaizdavo piešinyje, geriausius piešinius išrinko Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. ADV-834 sudaryta piešinių konkurso komisija.

7. 2018 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnai neatliko nė vieno ikiteisminio tyrimo Kupiškio rajone.

8. Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2018 metais Savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo skirta.

Antikorupcijos komisijos veiklos problemos:  

1. Rajono gyventojų, bendruomenių pakantumas matomiems ir žinomiems korupcijos atvejams.

2. Menkas rajono gyventojų, bendruomenių aktyvumas padedant nustatyti korupcijos apraiškas.

                   

 

 Komisijos pirmininkas                                Leonas ApšegaInformaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-02-27 19:29
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“