Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaita

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-14

 


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija) sudaryta ir patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Antikorupcijos komisijos įgaliojimų laikas tęsėsi nuo 2014 m. iki 2018 m., kol baigėsi Tarybos kadencijos laikotarpis. Pasibaigus įgaliojimų laikui, pradėjo veikti naujos sudėties Antikorupcijos komisija, kurią patvirtino 2019–2023 m. kadencijos Taryba 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Antikorupcijos komisiją nuo 2019 m. rugpjūčio 22 d. sudaro šie nariai:

1. Virginijus Umbra – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas).

2. Valentinas Beinoris – Savivaldybės tarybos narys.

3. Saulius Dugnas – Savivaldybės tarybos narys.

4. Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė.

4. Palmira Klimavičienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių seniūnijos Šimonių seniūnaitijos seniūnaitė.

5. Dalia Navickienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kupiškio seniūnijos Antašavos seniūnaitijos seniūnaitė.

Iki 2019 m. rugpjūčio 22 d. Antikorupcijos komisiją sudarė šie nariai:

1. Leonas Apšega – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas).

2. Bronislavas Rimkus – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

3. Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė.

4. Rima Lapėnienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių seniūnijos Adomynės seniūnaitijos seniūnaitė.

5. Genė Žilinskienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Skapiškio seniūnijos Naivių seniūnaitijos seniūnaitė.

Pažymėtina, kad iki 2019 m. rugpjūčio 22 d. veikė 2014–2018 m. Tarybos kadencijos Antikorupcijos komisija ir vykdė intensyvią veiklą korupcijos prevencijos srityje, o nuo 2019 m. rugpjūčio 22 d. veiklą pradėjo naujos sudėties Antikorupcijos komisija, todėl Antikorupcijos komisijos 2019 m. veiklos ataskaitoje dėmesys bus kreipiamas į abi 2019 m. veikusias komisijas, kurios Tarybos sprendimais vykdė joms priskirtas užduotis ir funkcijas.

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatuose (toliau – nuostatai), patvirtintuose Tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ numatyta, kad Antikorupcijos komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą. Sudarant naująją Antikorupcijos komisiją ir tvirtinant veiklos nuostatus, principinis Antikorupcijos komisijos veiklos tikslas nesikeitė ir išliko toks pats.

Savo veikloje Antikorupcijos komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 programa, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programa, Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planų, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos     2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-307 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

Nuostatuose numatyta, kad Antikorupcijos komisija įgyvendina šiuos uždavinius:

1. Kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

2. Teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.

3. Teikia pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

4. Skatina visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais keičiantis informacija, teikiant pasiūlymus, reaguojant į gautus pasiūlymus, derinant veiksmus, teikiant metodinę pagalbą, atliekant kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.

Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma – posėdžiai. Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programos priemonių įgyvendinimo plano penktame punkte numatyta, kad Antikorupcijos komisija prieš konkursų skelbimą vertina viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kai perkamų prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų.  2019 m. Antikorupcijos komisija įvertino ir priėmė sprendimus dėl šešių viešojo pirkimo konkurso sąlygų vertinimo antikorupciniu požiūriu. Antikorupcijos komisija 2019 metais posėdžiavo keturis kartus. 2019 m. sausio 11 d. vertintas viešasis pirkimas, išskaidytas į tris pirkimo dalis: 1) Supaprastintas atviras pirkimas „Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių, griovių bei juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis. Pirma pirkimo dalis – Kupiškio rajono Antašavos kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su projektavimo paslaugomis. Šiai pirkimo daliai planuota sutarties vertė – 114 000 eurų su PVM. Antra pirkimo dalis – Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su projektavimo paslaugomis. Šiai pirkimo daliai planuota sutarties vertė 120 000 eurų su PVM. Trečia pirkimo dalis – Aukštupėnų kadastro vietovės Kupiškio tvenkinio ant Lėvens upės HTS remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis. Šiai pirkimo daliai planuota sutarties vertė – 82 000 eurų su PVM. 2019 m. sausio 31 d. Antikorupcijos komisija vertino Supaprastinto atviro pirkimo „Socialinių kortelių gaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų bei kitų pirmo būtinumo prekių pardavimo paslaugos“. Planuota sutarties vertė 450 000 eurų su PVM.        2019 m. vasario 22 d. Antikorupcijos komisija vertino šiuos viešuosius pirkimus antikorupciniu požiūriu: 1) Supaprastinto atviro konkurso „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai“. Šiam pirkimui planuota sutarties vertė – 160 000 eurų su PVM. 2) Supaprastinto atviro konkurso „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai“. Šiam pirkimui planuota sutarties vertė – 150 000 eurų su PVM. 3) Viešojo pirkimo „Kupiškio rajono valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai, melioracijos statinių remontas gyvenvietėse“ Preliminari sutarties vertė 70 000 eurų su PVM. 4) Viešojo pirkimo „Kupiškio rajono, Šimonių miestelio centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai“. Preliminari sutarties vertė 268 266 eurai su PVM. 2019 m. lapkričio 13 d. posėdžiavo naujos sudėties Antikorupcijos komisija ir vertino Supaprastinto atviro konkurso dokumentus dėl darbų pirkimo „Kitų inžinerinių statinių (stadiono), Jaunimo g. 2, Kupiškyje, rekonstravimo darbai“. Darbų pirkimas buvo vykdomas CVP IS priemonėmis elektroniniu būdu. Šiam pirkimui planuota sutarties vertė 317 841 eurų su PVM. Komisija vienbalsiai pritarė šiam viešajam pirkimui. Antikorupcijos komisija 2019 veiklos metais įvertinusi visus aukščiau nurodytus viešuosius pirkimus nutarė, kad viešuosiuose pirkimuose nėra korupcijos požymių. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Antikorupcijos komisija kiekviename posėdyje turėjo įvairių klausimų pranešėjams, intensyviai analizavo kiekvieną minimą projektą. Visgi pastebėtina, jog taip Antikorupcijos komisija prisidėjo prie įvairių prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentų tobulinimo.

Papildomai Antikorupcijos komisija 2019 m. sausio 31 d. aptarė savo veiklos rezultatus, įgyvendintas užduotis 2018 m., taip pat numatė prioritetines veiklos kryptis 2019 metais.

2019 m. Antikorupcijos komisija negavo Tarybos pavedimų, taip pat asmenų skundų apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus.  

Įgyvendinant Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 m. korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą įvykdytos šios užduotys:

1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ADV-600 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ patvirtino veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (nustatyta sritis – žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas, paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo procedūrų organizavimas ir kontrolė Kupiškio rajono savivaldybėje).

2. 2019 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. S1-1978 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai buvo išsiųsta pasirašyta Savivaldybės mero pavaduotojo, laikinai einančio Savivaldybės mero pareigas, motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo, paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo procedūrų organizavimo ir kontrolės srityje Kupiškio rajono savivaldybėje.

3. Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ toliau yra skelbiama 2018–2020 metų Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos bei programos įgyvendinimo priemonių plano kasmetinė ataskaita, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kasmetinės išvados, įvairios iniciatyvos Kupiškio jaunimui, kita aktuali informacija. Nuorodoje „Korupcijos prevencija“ nurodyta informacija, į ką kreiptis norint pranešti apie korupciją. Tokiu būdu Antikorupcijos komisija užtikrino, kad Savivaldybės interesantai turėtų galimybę pranešti apie esamus ar galimus korupcinius pažeidimus. 2019 m. sukurtas Savivaldybės vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Kupiškio rajono savivaldybėje sudaryta galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu įstaigos kanalu. Pranešti gali asmenys, kuriuos su Kupiškio rajono savivaldybės administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

4. 2019 m. balandžio 1 d. raštu Nr. C2-33 „Dėl viešojo pirkimo vertinimo“ Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius UAB „Kupiškio vandenys“ pateikė rekomendaciją dėl jų atliekamų viešųjų pirkimų proceso tobulinimo.

5. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ADV-326 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą, etiketą ar tradicijas gautų dovanų laikymo ir paskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą, etiketą ar tradicijas gautų dovanų laikymo ir apskaitos tvarkos aprašą.

6. 2019 m. buvo atliktas Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditas. Įvertinus viešojo juridinio asmens audituojamos srities vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, buvo pateiktos 3 rekomendacijos, kaip stiprinti vidaus kontrolės procedūrą ir rizikos valdymą audituotoje srityje.

Auditą atliko Centralizuoto vidaus audito tarnyba.

7. Dėl asmenų, siekiančių eiti pareigas Savivaldybės administracijoje ar Savivaldybės įstaigose, į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą 2019 metais buvo kreiptasi penkiolika kartų.

8. Vykdant visuomenės švietimą ir informavimą, Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat atnaujinama informacija svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“. Svetainės skiltyje „Viešieji pirkimai“ skelbiamos pirkimo sutartys, Viešojo pirkimo komisijos sudėtis, pateiktos viešųjų pirkimų suvestinės, ataskaitos.

9. 2019 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnai pradėjo vieną ikiteisminį tyrimą Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

10. Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2019 metais Savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo skirta.

Antikorupcijos komisijos veiklos problemos:  

1. Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų, bendruomenių pakantumas matomiems ir žinomiems korupcijos atvejams.

2. Menkas Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų, bendruomenių aktyvumas padedant nustatyti korupcijos apraiškas.

                   

 

 Komisijos pirmininkas              Virginijus Umbra

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-02-27 13:32
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“