Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-47

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija) sudaryta ir patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Antikorupcijos komisiją sudaro šie nariai:

1. Virginijus Umbra – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas).

2. Valentinas Beinoris – Savivaldybės tarybos narys.

3. Saulius Dugnas – Savivaldybės tarybos narys. (Komisijos pirmininko pavaduotojas)

4. Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė.

4. Palmira Klimavičienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių seniūnijos seniūnaitė.

5. Dalia Navickienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kupiškio seniūnijos Antašavos seniūnaitė.

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatuose (toliau – nuostatai), patvirtintuose Tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ numatyta, kad Antikorupcijos komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

Savo veikloje Antikorupcijos komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 programa, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programa, Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planų, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos     2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-307 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

Nuostatuose numatyta, kad Antikorupcijos komisija įgyvendina šiuos uždavinius:

1. Kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

2. Teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.

3. Teikia pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

 4. Skatina visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais keičiantis informacija, teikiant pasiūlymus, reaguojant į gautus pasiūlymus, derinant veiksmus, teikiant metodinę pagalbą, atliekant kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.

Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma – posėdžiai, kurių dauguma 2020 m. dėl Karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje vyko nuotoliniu būdu.

Antikorupcinė komisija kryptingai dirbo visus 2020 metus įgyvendino visus Savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2020 m. tikslus.

Antikorupcijos komisija nuolat kontroliavo, kaip Kupiškio savivaldybės administracijoje, savivaldybei pavaldžiose ir jos valdymo sričiai priskirtose įstaigose ir akcinėse bendrovėse buvo įgyvendinamos Kupiškio savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytos priemonės.

Antikorupcijos komisija prieš konkursų skelbimą vertino viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kai perkamų prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų.  2020 m. įvertino ir priėmė sprendimus dėl 19viešojo pirkimo konkurso sąlygų vertinimo antikorupciniu požiūriu.

Antikorupcijos komisija 2020 metais posėdžiavo 9 kartus:

Antikorupcijos komisija 2020 veiklos metais įvertinusi viešuosius pirkimus nutarė, kad viešuosiuose pirkimuose nėra korupcijos požymių.

Komisijos posėdžių metu buvo kviečiami atsakingi specialistai, kurie darė pranešimus pagal savo kompetencija. Komisijos nariai, intensyviai analizavo kiekvieną minimą projektą ir prisidėjo prie įvairių prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentų tobulinimo.

2020 m. Antikorupcijos komisija negavo Tarybos pavedimų, taip pat asmenų skundų apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus.

Buvo organizuoti seminarai Savivaldybės struktūrinių padalinių ir įstaigų darbuotojams antikorupcijos tematika, vykdyti korupcijos prevencijai skirtą švietimą. 2020 m. rugpjūčio 20 d. Pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos prašymą, pateiktą Specialiųjų tyrimų tarnybai buvo surengti mokymai Savivaldybės tarybos nariams, įstaigų vadovams, Administracijos padalinių vadovams bei specialistams šiomis temomis – „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“ ir „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“ Šiuose mokymuose buvo aptarta: Veiklos kryptys, korupciniai nusikaltimai, sociologinės apklausos, Rizikos viešuosiuose pirkimuose, interesų konfliktai ir išspręstos praktinės užduotis.

Savivaldybės tinklalapio Korupcijos prevencijos skyriuje skelbiama informacija, susijusi su korupcijos prevencija savivaldybėje – korupcijos prevencijos programa ir jos vykdymo priemonių planas, informacija, kur ir kaip galima kreiptis pastebėjus korupcinio pobūdžio nusižengimus. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą bei Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr.1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintas nuostatas.

2020 metais nebuvo gauta pagrįstų skundų, susijusių su savivaldybės institucijų veikla.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. ADV-174 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą, etiketą ar tradicijas gautų dovanų laikymo ir paskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ padarytas pakeitimas padidinta suma pagal kuri darbuotojų pagal tarptautinį protokolą, etiketą ar tradicijas gautų dovanų, kurių vertė viršija 150 eurų. (prieš buvo 30 eurų ) ir kurios Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą laikomos valstybės ar savivaldybės nuosavybe.                 

Vykdant visuomenės švietimą ir informavimą, Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat atnaujinama informacija svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“. Svetainės skiltyje „Viešieji pirkimai“ skelbiamos pirkimo sutartys, Viešojo pirkimo komisijos sudėtis, pateiktos viešųjų pirkimų suvestinės, ataskaitos.

2020 m. buvo parengta ir gruodžio 10 d. Savivaldybės tarybos sprendimu TS-259 patvirtinta Kupiškio savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Kuris numato tolimesne Antikorupcijos komisijos veiklos kryptis į kurias problemas turėsime gilintis ir teikti išaiškinamus ir pasiūlymus.

2020 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnai nepradėjo tyrimų Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2020 metais Savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo skirta.

                   

 

 Komisijos pirmininkas                                 Virginijus Umbra

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-10-25 10:40
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“