Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaita

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-61

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija) sudaryta ir patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Antikorupcijos komisiją sudaro šie nariai:

1. Virginijus Umbra – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas);

2. Valentinas Beinoris – Savivaldybės tarybos narys;

3. Saulius Dugnas – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

4. Lina Kaušakienė – Savivaldybės tarybos narė;

5. Palmira Klimavičienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių seniūnijos seniūnaitė;

6. Dalia Navickienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kupiškio seniūnijos Antašavos seniūnaitė.

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatuose (toliau – nuostatai), patvirtintuose Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, numatyta, kad Antikorupcijos komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

Savo veikloje Antikorupcijos komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 programa, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 m. programa, Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos     2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. TS-259 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, Antikorupcijos komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

Nuostatuose numatyta, kad Antikorupcijos komisija įgyvendina šiuos uždavinius:

1. kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

2. teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise;

3. teikia pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

4. skatina visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais keičiantis informacija, teikiant pasiūlymus, reaguojant į gautus pasiūlymus, derinant veiksmus, teikiant metodinę pagalbą, atliekant kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.

Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma – posėdžiai. Komisiją sudaro 5 nariai: 3 Savivaldybės tarybos nariai ir 2 visuomeninių organizacijų atstovai.

Antikorupcijos komisija kryptingai dirbo visus 2022 metus, įgyvendino visus Savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2022 metų tikslus. Antikorupcijos komisija prieš viešųjų konkursų skelbimą vertino viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kai perkamų prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų. Antikorupcijos komisija 2022 metais posėdžiavo 1 kartą. Posėdžio metu buvo atliktas Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. 2022 metais Antikorupcijos komisija negavo Tarybos pavedimų, taip pat asmenų skundų apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus. 2022 metais nebuvo gauta pagrįstų skundų, susijusių su Savivaldybės institucijų veikla.

Nuo 2022 m. įsigaliojo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija. Šis įstatymas nustato pagrindinius korupcijos prevencijos ir nacionalinio saugumo stiprinimo mažinant korupcijos keliamas grėsmes principus, tikslus ir uždavinius viešajame ir privačiame sektoriuose, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje.

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą, yra rekomenduojama nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė (dalininkė) yra savivaldybė, korupcijos indeksus ir atitiktį  skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams.  Tuo pagrindu buvo patvirtinta asmens sveikatos priežiūros (ASPĮ) komisija ASPĮ komisija, kuri nustatė korupcijos indeksą, vertino kriterijus dėl skaidrios ASPĮ vardo suteikimo. Ir šį komisija nustatė suteikti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą VšĮ Kupiškio pirminės sveikatos priežiūros centrui ir VšĮ Kupiškio ligoninei bei įtraukti į skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą.

Vykdant visuomenės švietimą ir informavimą, Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat atnaujinama informacija svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“. Svetainės skiltyje „Viešieji pirkimai“ skelbiamos pirkimo sutartys, Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis, pateiktos viešųjų pirkimų suvestinės, ataskaitos, taip pat  skelbiama informacija, susijusi su korupcijos prevencija Savivaldybėje – korupcijos prevencijos programa ir jos vykdymo priemonių planas. Taip pat skelbiama apie veikiantį pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalą. Antikorupcijos komisija nuolat kontroliavo, kaip Kupiškio savivaldybės administracijoje, Savivaldybei pavaldžiose ir jos valdymo sričiai priskirtose įstaigose ir akcinėse bendrovėse buvo įgyvendinamos Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytos priemonės.

Per metus suorganizuoti kartu specialiųjų tyrimo tarnyba visiems savivaldybės ir priklausančių įmonių ir įstaigų darbuotojams įvyko mokymai antikorupcinio švietimo tematika: 2022 m. gruodžio 13 d. „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje“, „Dovanų politika.“ Ir 2022 m. gegužės mėn. 18 d. „Personalo patikimumo užtikrinimas“

2022 m. Antikorupcijos komisija negavo Tarybos pavedimų, pagrįstų skundų, susijusių su Savivaldybės institucijų veikla, taip pat asmenų skundų apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus nebuvo gauta.  

2022 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnai nepradėjo tyrimų Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2022 metais Savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo skirta.

2023 metų veiklos planai: Parengti Kupiškio rajono savivaldybės 2024–2026 metų korupcijos prevencijos programa ir ją patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės taryboje, daugiau dėmesio skirti Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įmonių veiklos kontrolei.

 

 

Komisijos pirmininkas                         Virginijus Umbra

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2023-02-27 15:27
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“