Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2018-09-07 Antikorupcijos komisijos posėdis

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2018 m. rugsėjo 7 d. Nr. KPK-5

Kupiškis

 

Posėdis įvyko: 2018 m. rugsėjo 7 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Vytauto g. 2.

Posėdis prasidėjo: 13 val. 00 min.

Posėdis baigėsi: 13 val. 40 min.

Posėdžio pirmininkas: Leonas Apšega.

Posėdžio sekretorė: Gintarė Balanoškaitė.

Posėdyje dalyvavo: Leonas Apšega – Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai: Lina Kaušakienė, Bronislavas Rimkus, specialistai: Justina Pujanauskienė, Rita Meškienė.

Komisijos pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.

 

DARBOTVARKĖ:

1.Viešųjų pirkimų dokumentų antikorupcinis vertinimas:

1.1. „Atliekų surinkimo konteineriai“ dėl pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų priemonių (konteinerių) įsigijimo. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 90 000,00 eurų su PVM.

2. Kiti klausimai.

2.1. Posėdžio metu iškeltas klausimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos sprendimo“ ir Lietuvos savivaldybių asociacijos rašto Nr. SAVP-438, susijusio su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliktu nepotizmo intensyvumo Lietuvos savivaldybėse tyrimu.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei, pastabų nepareiškė.

 SVARSTYTA. 1.1 „Atliekų surinkimo konteineriai“ dėl pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų priemonių (konteinerių) įsigijimo.

 Komisijos pirmininkas kreipėsi į specialistą Justiną Pujanauskienę, kad ji pristatytų šį viešąjį pirkimą.

 Justina Pujanauskienė paaiškino, kad šis viešasis pirkimas yra skirtas konteinerių pirkimui individualių namų valdoms. Kupiškio teritorijos gyventojai gautų rinkinį, į kurį įeina vienas 120 l konteineris, skirtas stiklui, ir 240 l konteineris, skirtas kitoms pakuočių atliekoms. Savivaldybė laikydamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų turi gyventojus aprūpinti konteineriais. Šiandien Kupiškio teritorijos gyventojai šios rūšies konteineriais yra aprūpinti 0 procentų. Dėl šios priežasties yra vykdomas šis viešasis pirkimas ir tikimasi, kad bent pusė Savivaldybės teritorijos gyventojų bus aprūpinti konteineriais.

 Komisijos pirmininkas pasiteiravo kiek išviso konteinerių bus perkama ir kokia vieno konteinerio kaina?

 Specialistė Justina Pujanauskienė nurodė, kad konteinerių bus perkama išviso 3472. Vieno konteinerio kaina numatoma apie 25.92 Eur.

 Bronislavas Rimkus atkreipė dėmesį, jog Konkurso sąlygų bendrosiose nuostatose 1.1. papunktyje yra nurodyta klaida, pažymima, kad pirkimo organizatorius yra Kupiškio miesto savivaldybė, o ne Kupiškio rajono savivaldybė. Antra 1.4. papunktyje nurodyti principai yra ne visi, derėtų į šių principų sąrašą įtraukti teisingumo ir sąžiningumo principus, o toliau nurodyta, kad priimant sprendimus vadovaujamasi racionalumo principu. Tai kyla klausimas, kodėl nesivadovaujama kitais principais. Trečia 1.6. papunktyje nurodyta, kad išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Dėl to nėra aišku ar skelbimas buvo paskelbtas ar nebuvo paskelbtas.

 Specialistė Rita Meškienė atsiprašė ir paaiškino, kad 1.1. papunktyje padaryta rašybos klaida ir ji bus ištaisyta. Dėl 1.4. papunktyje nurodytų principų, tai iš esmės yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, tačiau šiais principais konkurso sąlygas papildyti galima, problemos nėra.

 Leonas Apšega pridūrė, kad 1.4. papunktyje sakinys „sprendimai priimami vadovaujantis racionalumo principu“ yra perteklinis ir šio sakinio būtų galima atsisakyti. Kiti komisijos nariai šiai idėjai pritarė.

Rita Meškienė paaiškino, kad į šią pastabą atsižvelgs.

 Rita Meškienė teigė, kad analizuojant 1.6. papunktį reikia atkreipti dėmesį, kad kartais yra skelbiamas išankstinis konkursas prieš patį pirkimo konkurso paskelbimą. O toliau skelbiama apie patį pirkimą, todėl šioje vietoje viskas turėtų būti aišku.

 Leonas Apšega specialistės pasiteiravo kokiu principu bus dalinami konteineriai?

Specialistė Justina Pujanauskienė paaiškino, kad konteineriai bus dalinami individualioms namų valdoms, pagal priėmimo-perdavimo aktą, pasirašant panaudos sutartį. Savivaldybės biudžeto pinigai nebus naudojami, lėšos bus gaunamos iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondų, su kuriais ir bus pasirašoma sutartis. Agentūrai turės būti pateikiama ataskaita, rodomi priėmimo-perdavimo aktai, sudaryti su gyventojais. Kol kas viskas iki galo nėra aišku, bet sprendžiama, kad konteineriai turėtų būti dalinami lokacijos būdu seniūnijose.

Leonas Apšega pasiteiravo, ar nebus taip, kad stiklo konteineriai nebus efektyviai išnaudoti, nes jie prisipildo pakankamai negreitai?

Specialistė Justina Pujanauskienė paaiškino, kad taip neturėtų būti, nes jų talpa yra per puse mažesnė, negu kitų konteinerių, konteineriai bus vežami pagal poreikį, bus sprendžiama kada juos vežti. Kitų rajonų praktika su šiais konteineriais yra tokia, kad stiklo konteineriai rečiau prisipildo, rečiau išvežami. Taip pat posėdžio metu atkreipė dėmesį, kad pakuočių atliekų konteineriai į bendrą rinkliavos kainą nėra įskaičiuoti, tai reiškia, kad gyventojas pakuotes atiduoda nemokamai. Savivaldybė bendradarbiauja su Pakuočių tvarkymo organizacija, kuri ir rūpinasi šiomis atliekomis.

Bronislavas Rimkus atkreipė dėmesį, kad jam nėra žinoma, jog šias pakuotes surenka kitas surinkėjas, o ne UAB „Kupiškio komunalininkas“, todėl kyla klausimas iš kur jis yra?

Specialistė Justina Pujanauskienė atsakė, kad UAB „Kupiškio komunalininkas“ nėra pajėgus aptarnauti gyventojus šioje pakuočių surinkimo srityje, dėl to buvo ieškota kito surinkėjo.

Už tai, kad „Atliekų surinkimo konteinerių“ viešajame pirkime nėra požymių reikštis korupcijai, balsavo visi komisijos nariai.

NUTARTA:

1. 2. Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

2. Kiti klausimai.

2.1. Posėdžio metu svarstyta Lietuvos savivaldybių asociacijos raštu Nr. SAVP-438 pateiktas pavedimas, kuriame prašoma Savivaldybės administraciją supažindinti savivaldybių tarybas su Lietuvos Respublikos Seimo antikorupcijos komisijos sprendimu, kuriame aptartas nepotizmo intensyvumo rodiklis Lietuvos Savivaldybėse.

Komisijos posėdyje komisijos nariai vienbalsiai nutarė įpareigoti posėdžio sekretorę parengti raštą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai su prašymu pateikti platesnę informaciją apie Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nepotizmo intensyvumo tyrimo rezultatus. Gavus šiuos tyrimo rezultatus būtų rengiamas atskiras Antikorupcijos komisijos posėdis ir vertinami tyrimo rezultatai. Taip pat siūloma šį klausimą kelti artėjančiame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

NUTARTA:

 2.2. Gavus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą dėl nepotizmo tyrimo rezultatų – surengti atskirą Antikorupcijos komisijos posėdį.

 2.3. Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                          Leonas Apšega

 

Posėdžio sekretorė                               Gintarė Balanoškaitė

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-10-09 16:42
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“