Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2018-10-19 Antikorupcijos komisijos posėdis

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2018 m. spalio 19 d. Nr. KPK-7

Kupiškis

 

 

Posėdis įvyko: 2018 m. spalio 11 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Vytauto g. 2.

Posėdis prasidėjo: 14 val. 00 min.

Posėdis baigėsi: 15 val. 00 min.

Posėdžio pirmininkas: Leonas Apšega.

Posėdžio sekretorė: Gintarė Balanoškaitė.

Posėdyje dalyvavo: Leonas Apšega – Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai: Bronislavas Rimkus, Genė Žilinskienė, specialistai: Mažvydas Šalkauskas, Dovilė Šukytė.

Komisijos pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.

DARBOTVARKĖ:

1.Viešųjų pirkimų dokumentų antikorupcinis vertinimas:

1.1. „Supaprastinto atviro konkurso „Saulės fotoelektrinės įranga, įskaitant fotoelektrinės projektavimo ir montavimo darbus“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 126 687,00 eurų su PVM.

1.2. „Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ esančio P. Mažylio g. 16, Kupiškio m., dalies patalpų kapitalinis remontas su projekto parengimu“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 76 000,00 eurų su PVM.

1.3. „Kupiškio socialinio būsto statybos darbai“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 319 300,00 eurų su PVM.

1.4. „ Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ dokumentus. Šio planuojamo pirkimo vertė – 103 000 eurų su PVM.

2. Kiti klausimai.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei, pastabų nepareiškė.

SVARSTYTA. 1.1 „Supaprastinto atviro konkurso „Saulės fotoelektrinės įranga, įskaitant fotoelektrinės projektavimo ir montavimo darbus“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 126 687,00 eurų su PVM.

Komisijos pirmininkas kreipėsi į specialistą Mažvydą Šalkauską, kad jis pristatytų šį viešąjį pirkimą.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad pasistatyti saulės kolektorių be paramos yra brangu, ši konkreti saulės fotoelektrinė pritaikyta Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijai, bus pastatyta ant stogo ir gamins elektrą, kuri eis į bendrą skaitiklį. Aptarnaujama bus visa gimnazija.

Leonas Apšega atkreipė dėmesį, kad šio prietaiso galia yra 50 kw, todėl tai yra labai daug ir abejotina, kad mokykla išnaudotų daugiau. Tai pat komisijos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad paraiškoje yra nurodyta, kad pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. - 10 val., ir pasiteiravo, kodėl nėra žinoma tiksli data, jeigu žinomi metai ir laikas, ar prasminga taip rašyti?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad nėra žinoma kiek užtruks procedūros, o valanda visada preliminariai yra žinoma ir paaiškino, kad atkreips dėmesį į datos formulavimą ir laiko tikslinimą.

Už tai, kad „Supaprastinto atviro konkurso „Saulės fotoelektrinės įranga, įskaitant fotoelektrinės projektavimo ir montavimo darbus“ viešajame pirkime nėra korupcijos požymių balsavo visi komisijos nariai.

NUTARTA:

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

SVARSTYTA. 1.2. „Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ esančio P. Mažylio g. 16, Kupiškio m., dalies patalpų kapitalinis remontas su projekto parengimu“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 76 000,00 eurų su PVM.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad tai yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas su Savivaldybės prisidėjimu. Planuojama pertvarkyti patalpas taip, kad atsirastų vietos dar vienai grupei. Patalpos pertvarkomos iš pirmame aukšte esančios šiuo metu salės, keičiant kapitalinę laikančią sieną ir didinat patalpas.

Bronislovas Rimkus atkreipė dėmesį, kad pastato planas, kuris pridedamas prie viešojo pirkimo medžiagos yra niekinis, jame nenurodyti jokie aprašai, nėra pavadinimo, datos, dokumentas nepatvirtintas parašu, nenurodyti kokie darbai, kurie planuojami atlikti.

Leonas Apšega atkreipė dėmesį, kad reiktų pažymėti, kad nekokybiškai paruošti viešojo pirkimo dokumentai, juos reikia taisyti., o ateityje dokumentus pateikti komisijai - kokybiškus.

Leonas Apšega pasiteiravo, kuriose patalpose vyks susirinkimai, šventės ir kita, jeigu salė bus rekonstruojama ir vietoje jos bus vaikų miego kambarys, žaidimų aikštelė?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad su darželio direktore buvo daug kartų kalbėta, diskutuota šia tema, buvo svarstytos įvairios idėjos, iš pradžių buvo svarstyta, kad bus statoma stiklinė veranda, tačiau vėliau paaiškėjus, kad pinigų neužteks priestatui, idėjos buvo atsisakyta.

Leonas Apšega atkreipė dėmesį, kad reikėtų, jog Savivaldybės administracija atkreiptų dėmesį, jog vaikai lieka be salės.

Bronislavas Rimkus išsakė požiūrį, kad dokumentai, kurie pateikti komisijai vertinti nesunumeruoti, nepasirašyti, todėl galima daryti prielaidas, kad bet kada dokumentas gali būti pakeistas kitu. Neįmanoma net nurodyti kuriame lape yra trūkumai. Taip pat Mažvydo Šalkausko paprašė, kad pakomentuotų Statybos rangos sutartį 5.2.3. papunktį, nes galimai sudarytos sąlygos keisti rangos sutartį, be užsakovo suderinimo.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad šiuo atveju rangovas pats projektuoja pirminiame etape, kai patvirtintas projektas, tuomet be užsakovo suderinimo jokių keitimų negali būti. Šioje situacijoje jeigu niekur kitur sutartyje nėra tas įrašyta, ištaisyti galima.

Leonas Apšega pridūrė, kad šį sutarties punktą reikia įvertinti teisiškai ir jeigu būtina - ištaisyti.

Už tai, kad „Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ esančio P. Mažylio g. 16, Kupiškio m., dalies patalpų kapitalinis remontas su projekto parengimu“ viešajame pirkime nėra korupcijos požymių su išlyga, kad bus įvertintas ir ištaisytas rangos sutartyje esantis 5.2.3., balsavo visi komisijos nariai.

NUTARTA:

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

SVARSTYTA. 1.3. „Kupiškio socialinio būsto statybos darbai“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 319 300,00 eurų su PVM.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad šioje vietoje buvo paskelbtas konkursas su projektavimo ir statybos darbais, tačiau parengus projektą paaiškėjo, kad statytojas netelpa į pirminę pasiūlytą kainą ir atsisakė vykdyti projektą. Ta kaina, kuri įrašyta susideda iš statybos darbų, techninės priežiūros vykdymo paslaugų, projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kadastrinių matavimų bylų parengimo, išpildomųjų dokumentų parengimo ir kita.

Leonas Apšega atkreipė dėmesį, kad konkurso sąlygose 3.2.1. papunktyje yra sąlygos pritaikytos galimai grynai konkrečiam vienam asmeniui. Nurodyti reikalingi kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuose vienas iš punktų būtina vidutinė metinė įmonės apyvarta ne mažiau kaip už 490 000 Eur su PVM.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad vidutinė metinė apyvarta skaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų rekomendacijas, kuriose nurodomas atitinkamas koeficientas, kuris dauginamas iš vidutinės metinės vertės, kuri gaunama sudėjus visų objektų vertę ir ją padalinus iš metų skaičiaus. Suma gaunama išskaičiavus atitinkamus duomenis.

Leonas Apšega taip pat atkreipė dėmesį, kad šešių vieno kambario butų kaina, kurie siekia 40 kv. kaina yra apie 53 000 Eur. Už tokius pinigus galima nupirkti nemažai butų Kupiškio mieste. Visos komunikacijos yra vietoje, nieko papildomai vesti nereikia. Tokio namo kaina Kupiškio miestui yra per didelė.

NUTARTA:

Komisija susilaiko nuo sprendimo ir antikorupciniu požiūriu nevertina, vertinti yra per sudėtinga ir komisija nepajėgi.

SVARSTYTA. 1.4. „ Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“. Šio planuojamo pirkimo vertė – 103 000 eurų su PVM.

Dovilė Šukytė paaiškino, kad šiuo projektu siekiama vykdyti mokomuosius šviečiamuosius renginius tikslinėms grupėms, kurių metų bus apmokyti 921 asmuo, šis projektas vyks dvejus metus. Vyks įvairūs renginiai po keturias valandas. Šis projektas rengiamas Sveikatos apsaugos ministerijos ministro patvirtintu tvarkos aprašu, kuriame nustatyta tvarka, šio projekto įgyvendinimas.

Leonas Apšega atkreipė dėmesį, kad tokia suma yra Kupiškio pagrindinės mokyklos pusės metų biudžetas, todėl šio projekto suma yra labai didelė. Taip pat kyla labai daug papildomų klausimų, kas galės projekte dalyvauti, kokie reikalavimai, kas koordinuos tuos lektorius ir kita, labai daug neaiškumų.

Genė Žilinskienė pasisakė, kad dokumentuose matyti labai daug veiklų ir kyla klausimas ar bus skelbiamas vienas konkursas šioms veikloms ar daugiau konkursų kiekvienai veiklai?

Dovilė Šukytė pažymėjo, kad bus siekiama, jog viena įstaiga vykdytų mokymus.

Genė Žilinskienė atkreipė dėmesį, kad surinkti tokią grupę Kupiškio teritorijoje per dvejus metus yra labai didelis skaičius.

Dovilė Šukytė paaiškino, kad tokie skaičiai jau yra nustatyti ir privaloma tokius skaičius įgyvendinti.

Bronislavas Rimkus pasidomėjo koks valandinis lektoriaus įkainis? Lektorius savaime suprantama turi būti su aukštuoju moksliniu laipsniu, labai kompetentingas, turintis didelę darbo patirtį.

Dovilė Šukytė paaiškino, kad įkainiai fiksuoti ir nustatyti Agentūros, 4 valandų įkainis yra 548 Eur. Šio projekto finansavimas yra iš Europos Sąjungos fondų lėšų su Savivaldybės 7.5 procento prisidėjimu.

Bronislavas Rimkus pažymėjo, kad lektoriaus valandos įkainis tada yra daugiau nei 100 Eur. Tai milžiniškas pasipinigavimas. Visus šiuos dalykus dėsto aukštosios mokyklos, mokymo įstaigos ir šiandien, visuomeninės organizacijos visa tai daro. Galbūt kitokiame lygyje, kuklesniame.

Leonas Apšega pridūrė, kad norėtų, jog būtų atsakyta į klausimą kas bus ta organizacija, tai aukštosios mokyklos, mokymo centrai, kas tai bus? Kokiose patalpose tai gali vykti? Kas užtikrins klausytojo dalyvavimą? Kas atsiskaitys už atliktą darbą? Kas Savivaldybėje bus atsakingas už šių renginių priežiūrą, tinkamą mokymų vykdymą? Kam konkurso organizatoriai turės atsiskaityti? Pradžioje turėtų būti išsiaiškinta kokio lygio įstaigos galės dalyvauti?

Komisijos pirmininkas pažymėjo, kad šis klausimas yra persunkus svarstyti, nes daugiau yra klausimų nei atsakymų.

Genė Žilinskienė klausė, kiek išviso rajone yra šių onkologinių ligonių, ar išviso tiek yra kiek reikia?

Dovilė Šukytė paaiškino, kad tai moksleiviai iki 18 metų ir onkologiniai ligoniai, tai dvi atskiros grupės.

NUTARTA:

Visi komisijos nariai vieningai pritarė, kad yra labai daug neaiškumų, sprendimo priimti negalima.

Taip pat komisijos nariai vieningai išreiškė norą kaip žiūrovai dalyvauti šio viešojo pirkimo konkurse. Gauti medžiagą ir ją pasižiūrėti.

2. Kiti klausimai.

Kitų klausimų posėdžio metu nebuvo aptarta.

 

Posėdžio pirmininkas                                             Leonas Apšega

 

Posėdžio sekretorė                                                Gintarė Balanoškaitė

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-11-02 15:12
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“