Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2019-01-10 Antikorupcijos komisijos posėdis

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2019 m. sausio 11 d. Nr. KPK-2

Kupiškis

 

Posėdis įvyko: 2019 m. sausio 10 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Vytauto g. 2, Kupiškis.

Posėdis prasidėjo: 10 val. 00 min.

Posėdis baigėsi: 10 val. 30 min.

Posėdžio pirmininkas: Leonas Apšega.

Posėdžio sekretorė: Gintarė Balanoškaitė.

Posėdyje dalyvavo: Leonas Apšega – Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai: Lina Kaušakienė, Bronislavas Rimkus, specialistas: Rimantas Bimbiris.

Komisijos pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.

 

DARBOTVARKĖ:

1.Viešųjų pirkimų dokumentų antikorupcinis vertinimas:

1.1. Supaprastinto atviro pirkimo „Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių, griovių bei juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis“.

1 pirkimo dalis – Kupiškio rajono Antašavos kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su projektavimo paslaugomis. Šiai pirkimo daliai planuojama sutarties vertė – 114 000,00 eurų su PVM.

2 pirkimo dalis – Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su projektavimo paslaugomis. Šiai pirkimo daliai planuojama sutarties vertė – 120 000, 00 eurų su PVM.

3 pirkimo dalis - Aukštupėnų kadastro vietovės Kupiškio tvenkinio ant Lėvens upės HTS remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis. Šiai pirkimo daliai planuojama sutarties vertė – 82 000,00 eurų su PVM.

2. Kiti klausimai.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei, pastabų nepareiškė.

SVARSTYTA. Supaprastinto atviro pirkimo „Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių, griovių bei juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis“.

Komisijos pirmininkas kreipėsi į specialistą Rimantą Bimbirį, kad jis pristatytų šį viešąjį pirkimą, išskaidytą į tris pirkimo dalis.

Rimantas Bimbiris paaiškino, kad kaip buvo minėta Tarybos posėdyje, ir praeitų metų spalio mėnesį, Lietuva gavo 17 mln. eurų iš Europos sąjungos solidarumo fondo, kuriuos Vyriausybė nusprendė skirti melioracijai. 2017 m. buvo labai didelių problemų su melioracija, jų turėjo ir ūkininkai ir gyventojai. Šie pinigai buvo paskirstyti visoms savivaldybėms. Kupiškis gavo 327 000 eurų ir vadovaujantis praeitų metų spalio 10 d. Taryboje patvirtintomis taisyklėmis, šie pinigai turi būti įsisavinti per 18 mėnesių. Valstybės žemės fondas tai kuruoja ir Savivaldybėms buvo duotas terminas įsisavinti pinigus. Pagrinde pinigai skirti grioviams ir jų statiniams, jų remontui. Kadangi šiame finansavime yra numatyta galimybė skirti lėšas ir kitiems hidrotechniniams statiniams ministro buvo paprašyta leisti panaudoti pinigus ir mūsų užtvankos remontui. Pagal blogiausią padėtį Kupiškio teritorijoje nustatytos šios probleminės teritorijos.

 Pirmojoje pirkimo dalyje numatyta Antašavos kadastrinės vietovės grioviai. Tatulos baseinas į Biržų pusę yra probleminis, šia parama galima taikyti kompleksines priemones, o ne pavienes. Numatę 9 km su visomis pralaidomis, kainos yra skaičiuotinos, vyks konkursas tikimės, kad kaina sumažės ir liks pinigų. Remiantis kitų savivaldybių patirtimi, kainos numušamos iki 30 procentų. Per tris mėnesius privalome paskelbti visus konkursus. Projektas finansuojamas 100 procentų iš Europos Sąjungos fondo.

Bronislovas Rimkus pasiteiravo pranešėjo, ką reiškia terminas nukentėję nuo liūčių?

Rimantas Bimbiris paaiškino, kad praktiškai problemų turėjo visi grioviai, pralaidos, tiltai, kai buvo 2017 m. daug vandens rudenį buvo; daug griovių, jų šlaitų išplovimų buvo. Apie 60 procentų rajono griovių yra prastos būklės.

Leonas Apšega atkreipė dėmesį, kad iš tikrųjų rajono grioviai yra prastos būklės, žiotys užsikišę, užgriuvę. Vanduo neprabėga ir pasėmė ūkininkams pasėlius. Nesugeba išbėgti normalus kiekis vandens. Šiuo projektu galima vykdyti ir atitinkamą prevenciją nuo liūčių.

Rimantas Bimbiris paaiškino, kad projekte yra numatyti ir tam tikri prevenciniai siekiai.

Rimantas Bimbiris paaiškino, kad Antrojoje pirkimo dalyje numatyta Šimonių kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių remonto darbai. Tai analogiška pirkimo dalis pirmajai, čia aktualu yra Pelyšių baseinas, kurio grioviai tvarkyti labai seniai: daug bebrų urvų, durpingas sluoksnis. Tai teritorija tarp Nociūnų ir Šimonių kaimų.

Leonas Apšega paminėjo, kad turbūt Pelyšių teritorijoje padėtis yra rimtesnė negu Antašavos, dėl durpingo sluoksnio?

Rimantas Bimbiris paaiškino, kad tikrai taip, daug blogesnė padėtis.

Rimantas Bimbiris paaiškino, kad Trečiojoje prikimo dalyje orientuojamasi į Kupiškio marias. Kupiškio užtvankos uždoris jau paseno: suplyšo gumos, rateliai nutrūko, bandėme taisyti. Dėl viso pikto dabar įdėti šandorai. Bus gaminamas naujas skydas, paskelbtas konkursas, projektuotojai domisi. Su dabartiniu skydu nebegalime reguliuoti vandens, bėga per viršų.

Bronislavas Rimkus pasiteiravo, ar yra dar ta firma, kuri projektavo ir statė dabartinius vandens pralaidumo įrenginius?

Rimantas Bimbiris atsakė, kad nebėra, projektuotojas jau miręs. Yra kiti projektuotojai, kurie tokius užsakymus atlieka.

Leonas Apšega pasiteiravo, ar jūs paskaičiavote pinigus, ar užteks jų kiek numatyta dabar? Darbas labai kapitalinis, labai sudėtingas ir labai atsakingas.

Rimantas Bimbiris paaiškino, kad gali nutikti visaip, tačiau tikimės, kad šių pinigų užteks, tarėmės ir konsultavomės su ekspertais, surašėme ekspertizės aktą, domėjomės kiek tai galėtų kainuoti. Ekspertai rado daugiau trukumų, yra problemų ir aukštutiniams ir žemutiniam šlaite. Mums pinigų daugiau neduoda, orientuojamės į patį užtvankos mechanizmą. 80 000 eurų planuojame projektavimui ir rangos darbams. Gali būti, kad Savivaldybei teks padengti šį skirtumą, bet tikime, kad pinigų užteks ir daugiau nereiks.

Lina Kaušakienė pasiteiravo, jeigu lieka pinigų nuo kitų dalių, ar negalima pridėti trečiajai pirkimo daliai?

Rimantas Bimbiris atsakė, kad kai atsitiks taip, galvosime visus variantus.

Už tai, kad supaprastinto atviro pirkimo „Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių, griovių bei juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis“ požymių reikštis korupcijai nėra, balsavo visi komisijos nariai. Pritarta kiekvienai pirkimo daliai ir kartu visam viešajam pirkimui.

NUTARTA:

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

2. Kiti klausimai.

Kitų klausimų posėdžio metu nebuvo aptarta.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                           Leonas Apšega

 

Posėdžio sekretorė                                               Gintarė Balanoškaitė

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-01-23 14:04
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“