Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2013 metų veiklos ataskaita

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. TS-7

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės 2013–2014 metų korupcijos programos, patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-119, 21 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-20, 30 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2013 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Jonas Jarutis


 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m.

vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-7

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

                     Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

                     Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką,

demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį sauguma, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

                    Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

                    1. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.

                    2. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

                    3. Užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą.

                    4. Teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės

mechanizmą.

                     5. Įtraukti i korupcijos prevenciją rajono gyventojus, visuomenines organizacijas.

                     6. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

                     Korupcijos prevencijos priemonės:

                    1. Korupcijos rizikos analizė.

                    2. Kovos su korupcija programos.

                    3. Teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas).

                     4. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Savivaldybės įstaigoje, pateikimas.

                     5. Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams.

                     6. Visuomenės švietimas ir informavimas.

                     7. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

                     8. Įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

                     Misija – mažinti korupciją, keliančią grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, ekonomikos plėtrai.

 

 

                    Vizija – turinti didelį rajono bendruomenės pasitikėjimą, komisija, veiksmingai atskleidžianti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kryptingai vykdanti korupcijos prevenciją,

antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą.

                    Korupcijos prevencijos komisijoje 2013 metais dirbo 7 komisijos nariai.

                    Šios komisijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai, pašalinti Savivaldybės veiksmų, teisės aktų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

                     Korupcijos prevencijos komisija veikė vadovaudamasi Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-20 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

                    Korupcijos prevencijos komisija 2013 metais veiklą tęsė įgyvendindama Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013–2014 metų korupcijos prevencijos programą, kuri patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-119 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013–2014 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo“. Komisijos siūlymu 2013 m. rugpjūčio 1 d. Savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-179 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013–2014 metų korupcijos programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-119 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013–2014 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo“ 2 punktu, papildymo“ papildė programą ir įpareigojo Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėją įdiegti Savivaldybės interneto svetainėje interaktyvią vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas registracijos sistemą. Deja, priemonė liko neįgyvendinta.

                    Korupcijos prevencijos komisija 2013 metais surengė 3 (tris) posėdžius. Komisija 2013 m. rugsėjo 24 d. posėdyje nagrinėjo pirkimų 2 000 000 litų paskolai imti investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vertinimą antikorupciniu požiūriu. Paskolos pirkimo atveju komisija akivaizdžios korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatė.

                    Kitų viešojo pirkimų sąlygų antikorupciniu požiūriu komisija 2013 metais nenagrinėjo.

                    Korupcijos prevencijos komisija vykdė rajono antikorupcijos priemonių plano priežiūrą, keitėsi informacija su Savivaldybės administracijos skyriais dėl korupcijos prevencijos užtikrinimo.

                    Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat skelbiamas Savivaldybės administracijoje ir jos skyriuose vykdomų 2013 metų viešųjų pirkimų planas, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo taisyklės, pateikta informacija apie Savivaldybės vykdomus pirkimus, jų eigą ir naudą Savivaldybės bendruomenės nariams. Nuolat atnaujinama informacija svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“. Toje pačioje skiltyje įdėta STT socialinė antikorupcinė reklama.

                     Korupcijos prevencijos komisija kruopščiai tikrino, ar Savivaldybės rengiami teisės aktai ar jų projektai vertinami antikorupciniu požiūriu, kaip numatyta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-187 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtininimo.“. 2013 metais antikorupciniu požiūriu buvo įvertinta 11 (vienuolika) pateiktų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų. Vertinimo atvejai daugiausiai susiję su minėtos metodikos 6.3 punktu, kuriame numatyta antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktus, susijusius subsidijų, dotacijų, kompensacijų mokėjimu iš Savivaldybės biudžeto juridiniams asmenims; mokesčių, gaunamų į Savivaldybės biudžetą ar kitų Savivaldybės renkamų rinkliavų, lengvatomis. Taip siekiama išvengti neteisėtų sprendimų ar kitų teisės aktų. Siekiama priimti kokybiškus teisės aktus.

                    Korupcijos prevencijos komisijos veiklos problemos:  

                     1. Dar vis menkas rajono bendruomenės aktyvumas tiesiogiai dalyvaujant ir organizuojant korupcijos prevencijos priemones padedant nustatyti korupcijos apraiškas.

                    2. Rajono bendruomenės pakantumas matomiems ir žinomiems korupcijos atvejams.

                     Korupcijos prevencijos komisijos veiklos prioritetai 2014 metais:

                     1. Organizuoti renginius antikorupcine tema švietimo įstaigose.

                     2. Atlikti bent vieną patikrinimą Savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse viešųjų pirkimų klausimais.

                     3. Dalyvauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose korupcijos prevencijos klausimais.

 

 

Komisijos pirmininkas               Povilas Gurklys                    

                              

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2015-01-22 16:55
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“