Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2010 metų veiklos ataskaita

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2011 m. birželio 9 d.  Nr. TS-144
Kupiškis


            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,  1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu  Nr. TS-43, 21 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
            Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2010 metų veiklos ataskaitą (pridedama).


Savivaldybės meras     Jonas Jarutis

...................................................................................................................

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-144

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

 ATASKAITA APIE KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2010 METŲ VEIKLĄ


 Vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-20 patvirtintų Komisijos, įgaliotos vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, nuostatų 30 punktu, pateikiame Komisijos 2010 metų darbo ataskaitą.
  Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytos korupcijos prevencijos priemonės yra šios:
  1. Korupcijos rizikos analizė.
  2. Kovos su korupcija programos.
  3. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.
  4. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas.
  5. Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
  6. Visuomenės švietimas ir informavimas.
  7. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
Korupcijos rizikos analizė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti atlikta tose Savivaldybės veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Korupcijos rizikos analizę atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba. Veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, kiekvienų kalendorinių metų trečią ketvirtį nustato pati įstaiga, vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais. 2010 metų III ketvirtyje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė buvo atlikta Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje bei Urbanistikos ir ekologijos skyriuje. Išvada 2010 m. spalio 5 d. raštu Nr. S21-1476(8.3) pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio skyriui. 2010 m. spalio 22 d. buvo gautas 2010 m. spalio 19 d. raštas Nr. 4-09-353, kuriame STT Panevėžio valdyba prašė iki 2010-11-19 pateikti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, o taip pat patvirtintas Nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento kopijas. 2010 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. S1-1674(8.3) buvo išsiųstos visos pageidaujamų dokumentų kopijos. 2011 m. sausio 3 d. buvo gautas 2010 m. gruodžio 30 d. raštas Nr. 4-09-523 apie tai, kad STT Panevėžio valdyba priėmė sprendimą korupcijos rizikos analizės pagal pateiktą Išvadą neatlikti.
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003, Nr. 38-1728) 16 straipsniu bei Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015),  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-20 patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisiją iki šios Savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos iš  7 asmenų:
 Jonas Blaževičius – Savivaldybės tarybos narys;
  Povilas Gurklys – Savivaldybės tarybos narys;
  Sigitas Liaukonis – Lukonių kaimo  bendruomenės atstovas;
  Vida Mičiūdienė – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė);
  Virginija Vanagienė – Savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja;
  Audronijus Zulonas – Savivaldybės tarybos narys;
  Genė Žilinskienė – Savivaldybės tarybos narė.
  Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-20 patvirtino Korupcijos prevencijos komisijos nuostatus, kuriuose išdėstyti Komisijos uždaviniai:
  1. Analizuoti korupcijos lygį Kupiškio rajono savivaldybėje, siekti efektyvaus Antikorupcinės programos priemonių įgyvendinimo.
  2. Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, šiuo tikslu glaudžiai bendradarbiauti su bendruomene ir žiniasklaidos atstovais.
  3. Prižiūrėti, kad Savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės vykdytų korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
  4. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius:
  4.1. rengia kovos su korupcija programas ir jų įgyvendinimo planus;
  4.2. rengia šviečiamuosius seminarus korupcijos prevencijos ir antikorupcinių teisės aktų taikymo klausimais Savivaldybės tarybos nariams, kitų Savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  4.3. analizuoja Savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių korupcinio pobūdžio darbuotojų veikas (jeigu tokių veikų buvo nustatyta), nagrinėja korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus, priima sprendimus nagrinėjamais klausimais;
  4.4. analizuoja Savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių sprendimus, sudarančius sąlygas korupcijai ar kitiems teisės pažeidimams, ir teisės aktų nustatyta tvarka siekia panaikinti tokius sprendimus;
  4.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai organizuoti Savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių patikrinimus;
  4.6. rengia išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės;
  4.7. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai bei kitoms institucijoms dėl teisės aktų priėmimo ir tobulinimo;
  4.8. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją ir kontrolę;
  4.9. savo iniciatyva arba Savivaldybės tarybos pavedimu kartu su kitomis institucijomis įgyvendina korupcijos prevencijos priemones;
  4.10. Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus Savivaldybės veiklos analizę antikorupcijos požiūriu ir pateikus motyvuotą išvadą, teikia Savivaldybės merui pasiūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti;
  4.11. informuoja bendruomenę ir žiniasklaidą apie įvykdytas bei vykdomas korupcijos prevencijos priemones, Komisijos veiklą.
  Kupiškio    rajono   savivaldybės   taryba  2010 m. kovo 25 d.  sprendimu  Nr. TS-43 patvirtino 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programą ir  2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.
  Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-187 patvirtino Kupiškio rajono Savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodiką.
  Per 2010 metus įvyko 6 Kupiškio rajono savivaldybės  korupcijos prevencijos komisijos posėdžiai.
  2010 m. kovo 2 d. posėdis.
  Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 3-1.
   Darbotvarkė:
  1.Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos pirmininko rinkimai.
   Nutarta. Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos pirmininku išrinktas Povilas Gurklys.
  2. Dėl korupcijos prevencijos programos projekto svarstymo.
  Apsvarstytas ir priimtas Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos programos projektas, kuris bus svarstomas artimiausiame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.
  2010 m. kovo 9 d. posėdis.
  Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 3-2.
  Darbotvarkė:
  1. Dėl Kupiškio  rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos.
  Nutarta. Kupiškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos projektą teikti svarstyti Kupiškio rajono savivaldybės tarybai.
  2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2010-2012 metų priemonių plano.
  Nutarta. Teikti Kupiškio rajono savivaldybės tarybai svarstyti Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2010-2012 metų priemonių plano projektą.
  3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos  ir priemonių plano jai įgyvendinti sprendimo projekto parengimo Savivaldybės tarybos posėdžiui.
  Nutarta. Teikti Kupiškio rajono savivaldybės tarybai svarstyti projektą „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo”.
  2010 m. birželio 10 d. posėdis.
  Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 3-3.
  Darbotvarkė:
  1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos parengto projekto svarstymo.
  Nutarta. Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisija nutarė pritarti Kupiškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos projektui su pataisymu ir teikti jį svarstyti Kupiškio rajono savivaldybės tarybai.
  2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus rašto Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijai „Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pateikimo” korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo.
  Nutarta. Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisija, išnagrinėjusi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus raštą dėl 5000000 litų ilgalaikės paskolos pirkimo  atviro konkurso sąlygų, vienbalsiai nusprendė, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra.
  Sprendimas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo KPK-4-1  2010-06-10:
  1. Konstatuoti, kad korupcijos apraiškų pateiktose vertinimui viešojo pirkimo konkurso sąlygose nenustatyta.
  2. Sprendimo kopiją išsiųsti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui.
  3. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos  administraciniam  teismui Lietuvos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
  2010 m. birželio 18 d. posėdis.
  Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 3-4.
  Darbotvarkė:
  1. Dėl pakartotinio Kupiškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos parengto projekto svarstymo.
  Nuspręsta. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos korupcijos prevencijos komisija nutarė pritarti Kupiškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų  projektų antikorupcinio vertinimo metodikos projektui su pataisymu ir teikti jį svarstyti Kupiškio rajono savivaldybės tarybai.
  2010 m. spalio 25 d. posėdis.
  Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 3-5.       
  Darbotvarkė:
  1. Dėl supaprastinto riboto konkurso sąlygų pirkimui „Kupiškio rajono Šepetos  Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos pastato renovavimas” korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo.
  Nuspręsta. Supaprastinto riboto konkurso sąlygų pirkimui „Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos pastato renovavimas” korupcijos apraiškų nenustatyta. 
  2. Dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų pirkimo „Kupiškio rajono Alizavos gyvenvietės bendro naudojimo sausinimo sistemų statybos su techninio darbo projekto parengimu ir viešinimo paslaugomis” korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo.
  Nuspręsta. Supaprastinto atviro konkurso sąlygų pirkimui „Kupiškio rajono Alizavos gyvenvietės bendro naudojimo sausinimo sistemų statybos su techninio darbo projekto parengimu ir viešinimo paslaugomis” korupcijos apraiškų nenustatyta.
  Sprendimas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo  Nr. KPK 4-2  2010-10-25:
  1. Konstatuoti, kad korupcijos apraiškų pateiktose vertinimui viešojo pirkimo konkursų sąlygose nenustatyta.
  2. Sprendimo kopiją išsiųsti Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriui.
  3. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos (Žin., 1999, Nr.13-308; 2000, Nr. 85-2566) įstatymo nustatyta tvarka.
  2010 m. lapkričio 15 d. posėdis. 
  Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 3-6.       
  Darbotvarkė:
  1.Dėl supaprastinto riboto konkurso „Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centro „Varpelis” pastato kapitalinio remonto darbų” pirkimo sąlygų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo.
  Nuspręsta. Supaprastinto riboto konkurso „Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centro „Varpelis” pastato kapitalinio remonto darbų” pirkimo sąlygose korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatyta.
  2. Dėl supaprastinto atviro konkurso „Nuotekų valymo įrenginio renovacija Kupiškyje” pirkimo sąlygų korupcijos tikimybės vertinimo.
  Nuspręsta. Supaprastinto atviro konkurso „Nuotekų valymo įrenginio renovacija Kupiškyje” pirkimo sąlygose korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatė.
  Sprendimas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo Nr. KPK 4-3
2010-11-15:
  1. Konstatuoti, kad korupcijos apraiškų pateiktose vertinimui viešojo pirkimo konkursų sąlygose nenustatyta.
  2. Sprendimo kopiją išsiųsti Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriui.
  3. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui  Lietuvos  Respublikos  administracinių bylų teisenos (Žin., 1999, Nr.13-308; 2000,  Nr. 85-2566) įstatymo nustatyta tvarka.
  Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis 2010 m. liepos 1 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-187 patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodika.  2010 metais buvo atliktas penkių Savivaldybės tarybos sprendimų ir sprendimų projektų vertinimas antikorupciniu požiūriu.
  Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas. 2010 m. Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus darbuotojai dėl minėtos informacijos pateikimo, asmeniui siekiant eiti pareigas valstybės tarnyboje ir savivaldybės įstaigoje, į Specialiųjų tyrimų tarnybą Savivaldybės mero ar Administracijos direktoriaus sprendimu nesikreipė.
  Informacijos valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams 2010 metais pateikti nereikėjo, nes nuobaudų valstybės tarnautojams nebuvo skirta.
  Visuomenės švietimas ir informavimas. Savivaldybės internetinėje svetainėje
www.kupiskis.lt sukurta ir įdiegta skiltis „Korupcijos prevencija”. 
  Kupiškio rajono savivaldybės politikams, tarnautojams ir darbuotojams buvo organizuojamas seminaras antikorupcine tematika.
  Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas. 2010 metais korupcijos atvejų Savivaldybės įstaigose nustatyta nebuvo.
  Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2010 metais Savivaldybės biudžeto lėšų  nebuvo skirta.
  Buvo vykdomas 2010-2012 metų korupcijos programos priemonių įgyvendinimas:
  1) iš dalies  peržiūrėtos visos galiojančios taisyklės, tvarkos, tvarkų aprašai. Jie pakeisti ir papildyti vadovaujantis pasikeitusiais nutarimais, įstatymais; 
  2) visi priimami norminiai teisės aktai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje adresu:
www.kupiskis.lt;
  3) išleista ir išdalinta Tarybos nariams, Savivaldybės skyrių vedėjams, Savivaldybės įstaigų vadovams kompaktinė plokštelė ,,Nemaitink korupcijos” –  korupciją reglamentuojančių teisės aktų rinkinys su iliustruojančiais filmukais;
  4)  nuolat bendradarbiauta su kompetentingų valstybinių institucijų specialistais;
  5) nuolat viešinama Korupcijos prevencijos komisijos veikla;
  6)  specialistai, atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą savarankiškai išklausė kursus bei dalyvavo specialiuosiuose mokymuose.

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas                     Povilas Gurklys

Parengė
Korupcijos prevencijos komisijos              Savivaldybės administracijos   
pirmininkas                                               vyr. specialistė (teisininkė)    
  
Povilas Gurklys                                         Vida Mičiūdienė                        

...................................................................................................................

Informacijos pateikimo data: 2011-06-13

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“