Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2012 metų veiklos ataskaita

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 28 d. Nr. TS-19

Kupiškis

 

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės 2010–2012 metų korupcijos programos, patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43, 21 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-20, 30 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2012 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Jonas Jarutis

---------------------------------------------------------------------

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m.

vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-19

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

KOMISIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

    Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

   Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį sauguma, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

   Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

 1. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti. 
 2. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 
 3. Užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą. 
 4. Teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolėsmechanizmą. 
 5. Įtraukti i korupcijos prevenciją rajono gyventojus, visuomenines organizacijas.
 6. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

   

   Korupcijos prevencijos priemonės:

 1. Korupcijos rizikos analizė.
 2. Kovos su korupcija programos.
 3. Teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas).
 4. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Savivaldybės įstaigoje, pateikimas.
 5. Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams.
 6. Visuomenės švietimas ir informavimas.
 7. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
 8. Įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

  

   Misija – mažinti korupciją, keliančią grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinis valstybės principams, ekonomikos plėtrai.

  Vizija – turinti didelį rajono bendruomenės pasitikėjimą, komisija, veiksmingai atskleidžianti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kryptingai vykdanti korupcijos prevenciją,

antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą.

  Korupcijos prevencijos komisijoje 2012 metais dirbo 7 Komisijos nariai.

  Šios komisijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai, pašalinti Savivaldybės veiksmų, teisės aktų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

   Korupcijos prevencijos komisija veikė vadovaudamasi Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-20 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

   Korupcijos prevencijos komisija 2012 metais veiklą tęsė įgyvendindama Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010–2012 metų korupcijos programą, kuri patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2010–2012 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo“.

    Korupcijos prevencijos komisija 2012 metais surengė 8 (aštuonis) posėdžius. Daugumos posėdžių darbotvarkėje buvo viešųjų pirkimų konkursų sąlygų vertinimas antikorupciniu požiūriu. Komisija 2012 m. kovo 2 d. poėdyje ir 2012 m. gruodžio 10 d. posėdyje nagrinėjo pirkimų 4 500 000 litų ir 2 000 000 litų paskoloms imti investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vertinimą antikorupciniu požiūriu. Abiems paskolų pirkimo atvejais Komisija akivaizdžios korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatė.

     Korupcijos prevencijos komisija 2012 m. birželio 2 d. posėdyje savanoriškai ir savarankiškai (gavusi informaciją elektroniniu paštu nepatenkintų rajono bendruomenės narių) vertino Nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti, vertinimo komisijos lėšų paskirstymo 2012 metais darbą, antikorupciniu požiūriu. Komisija nenustatė Vertinimo komisijos veiksmuose korupcijos pasireiškimo tikimybės, bet savo pastebėjimus išsakė Vertinimo komisijos pirmininkui Andriui Kleniauskui ir pasiūlė ateityje vengti Korupcijos prevencijos posėdyje išsakytų klaidų.

     Korupcijos prevencijos komisija 2012 m. spalio 8 d. posėdyje nusprendė nenagrinėti Savivaldybės administracijos pateikto prašymo dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų darbų pirkimui ,,Subačiaus seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 4V17 Stračniai-Butrimai, kuris jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 2430 Subačius-Čečeliai, rekontravimo įrenginat bituminę dangą projektavimo, techninių darbo projektų vykdymo prižiūros ir darbų atlikimo“, vertinimo antikorupciniu požiūriu, nes minėtiems darbams Urbanistikos ir ekologijos skyrius konkursą paskelbė, konkursas įvyko. Nustatytas laimėtojas ir pasirašyta rangos sutartis.  

    Korupcijos prevencijos komisija vykdė rajono antikorupcijos priemonių plano priežiūrą, keitėsi informacija su Savivaldybės administracijos skyriais dėl korupcijos prevencijos užtikrinimo.

      Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat skelbiamas Savivaldybės administracijoje ir jos skyriuose vykdomų 2012 metų viešųjų pirkimų planas, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo taisyklės, pateikta informacija apie Savivaldybės vykdomus pirkimus, jų eigą ir naudą Savivaldybės bendruomenės nariams. Atnaujinta informacija svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“. Toje pačioje skiltyje patalpinta STT socialinė antikorupcinė reklama.

      Korupcijos prevencijos komisija kruopščiai tikrino, ar Savivaldybės rengiami teisės aktai ar jų projektai vertinami antikorupciniu požiūriu, kas numatyta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS- 187 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtininimo.“. 2012 metais antikorupciniu požiūriu buvo įvertinta 12 pateiktų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų. Vertinimo atvejai daugiausiai susiję su minėtos metodikos 6.3 punktu, kur numatyta antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktus, susijusius subsidijų, dotacijų, kompensacijų mokėjimu iš Savivaldybės biudžeto juridiniams asmenims; mokesčių, gaunamų į Savivaldybės biudžetą ar kitų Savivaldybės renkamų rinkliavų, lengvatomis. Tuo siekiama išvengti neteisėtų sprendimų ar kitų teisės aktų. Siekiama priimti kokybiškus teisės aktus.

      Korupcijos prevencijos komisijos veiklos problemos: 

 1. Dar vis menkas rajono bendruomenės aktyvumas tiesiogiai dalyvaujant ir organizuojant korupcijos prevencijos priemones, padedant nustatyti korupcijos apraiškas.
 2. Rajono bendruomenės pakantumas matomiems ir žinomiems korupcijos atvejams.

                      

    Korupcijos prevencijos komisijos veiklos prioritetai 2013 metais:

 1. Parengti ir teikti Savivaldybės tarybai 2013–2014 metų korupcijos prevencijos veiklos programą ir priemonių įgyvendinimo planą.
 2. Kontroliuoti Savivaldybės administracijos darbuotojų privačių ir viešųjų interesų derinimo deklaracijų pateikimą.
 3. Organizuoti renginius antikorupcine tema švietimo įstaigose.
 4. Atlikti bent vieną patikrinimą Savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse viešųjų pirkimų klausimais.

 

Komisijos pirmininkas                                                      Povilas Gurklys


---------------------------------------------------


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2013-03-06 08:56
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“