Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2011 metų veiklos ataskaita

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 31 d. Nr. TS-210

Kupiškis

 

               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-144, 21 punktu bei Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-20, 30 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

             Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2011 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                              Jonas Jarutis

 

 

Parengė

Korupcijos prevencijos komisijos                    Savivaldybės administracijos           

pirmininkas                                                            vyr. specialistė (teisininkė)               

 

Povilas Gurklys                                                     Vida Mičiūdienė     


 

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m.
gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-210

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

   Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

   Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

    Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

 1. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.
 2.  Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 3. Užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą.
 4. Teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą.
 5. Įtraukti į korupcijos prevenciją rajono gyventojus, visuomenines organizacijas.
 6. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

   Korupcijos prevencijos priemonės:

 1. Korupcijos rizikos analizė.
 2. Kovos su korupcija programos.
 3. Teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas).
 4. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas.
 5. Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams.
 6. Visuomenės švietimas ir informavimas.
 7. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
 8. Įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

  Misija – mažinti korupciją, keliančią grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, ekonomikos plėtrai.

  Vizija – turinti didelį rajono bendruomenės pasitikėjimą, komisija, veiksmingai atskleidžianti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kryptingai vykdanti korupcijos prevenciją, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą.

   Korupcijos prevencijos komisijos darbas 2011 metais buvo apsunkintas, nes baigėsi 2007 -2011 metų komisijos įgaliojimai.

   Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-109 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo“, sudarė naujos sudėties komisiją iš 6 narių.

   Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2011 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-143 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-109 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo“ papildymo“ komisiją papildė vienu visuomenės atstovu.

   Korupcijos prevencijos komisija sudaryta iš 7 narių. Šios komisijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai, pašalinti savivaldybės veiksmų, teisės aktų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

   Korupcijos prevencijos komisija veikė vadovaudamasi Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-20 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

   Korupcijos prevencijos komisija 2011 metais veiklą tęsė įgyvendindama Kupiškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos programą, kuri patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo“.

   Korupcijos prevencijos komisija 2011 metais surengė du posėdžius: 2011 m. balandžio 7 d. išnagrinėtas Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus prašymas dėl ilgalaikės 3968400 litų paskolos pirkimo atviro supaprastinto konkurso sąlygų. Atliktas šio pirkimo vertinimas antikorupciniu požiūriu. Komisija nusprendė, kad pateiktose konkurso sąlygose korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra.

     Naujos sudėties Korupcijos prevencijos komisijos posėdis įvyko 2011 m. lapkričio
18 d. Posėdžio metu buvo renkamas Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Komisijos pirmininku išrinktas Povilas Gurklys, o jo pavaduotoju - Andrius Kleniauskas.

   Korupcijos prevencijos komisija vykdė rajono antikorupcijos priemonių plano priežiūrą, keitėsi informacija su Savivaldybės administracijos skyriais dėl korupcijos prevencijos užtikrinimo.

     Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt nuolat buvo skelbiama Savivaldybės administracijoje ir jos skyriuose vykdomų 2011 m. viešųjų pirkimų planas, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo taisyklės, pateikta informacija apie Savivaldybės vykdomus pirkimus.

    Savivaldybės administracijos informacijos specialistai nuolat informuodavo gyventojus apie Savivaldybėje priimamus teisės aktus. Juos visus galima peržiūrėti Savivaldybės interneto svetainėje.

     2010 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą ,,Elektroninės demokratijos plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“. Dabar rajono gyventojai gali tiesiogiai internetu klausyti vykstančių Savivaldybės tarybos posėdžių, sekti Tarybos narių balsavimo kiekvienu klausimu rezultatus.

     Suteiktos platesnės galimybės bendruomenei dalyvauti priimamuose sprendimuose, pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus.

    Korupcijos prevencijos komisijos paraginti Savivaldybės administracijos skyriai peržiūrėjo visas galiojančias taisykles, tvarkas, tvarkų aprašus. Suradus neatitikimų galiojantiems teisės aktams arba jų pakeitimams, tvarkų aprašai ar kiti dokumentai buvo pakeisti. Tai sutvarkė Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyrius, Socialinės paramos skyrius bei Vaiko teisių apsaugos skyrius. Iš dalies tvarkos ir jų aprašai peržiūrėti Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje bei Urbanistikos ir ekologijos skyriuje.

    Korupcijos prevencijos komisijos veiklos problemos:

 1. Menkas rajono gyventojų aktyvumas tiesiogiai dalyvaujant ir organizuojant korupcijos prevencijos priemones, padedant nustatyti korupcijos apraiškas.
 2. Rajono žiniasklaidos priemonių gyventojams teikiama klaidinanti informacija apie galimas korupcijos apraiškas Savivaldybėje mažina Korupcijos prevencijos komisijos pastangas kovojant su korupcijos apraiškomis.

    Korupcijos prevencijos komisijos veiklos prioritetai 2012 metais:

 1. Vykdant korupcijos prevencinį darbą glaudžiau bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio skyriumi.
 2. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planą.
 3. Parengti Kupiškio rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planą.

 

 

Komisijos pirmininkas                            Povilas Gurklys  

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2012-06-06 15:06
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“