Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje atsakingas už korupcijos prevenciją  Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas) Irmantas Gudas.

 

 

Kontaktai:

Irmantas Gudas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

Teisės skyriaus vyr. specialistas (teisininkas)

I aukštas, 108 kabinetas (Vytauto g. 2, Kupiškis), tel. (8 459) 35 527.

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija   

 

Narys

Pareigos

Kontaktai

Virginijus Umbra

Savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas

Tel. 8 651 01181, el. p. [email protected]

Valentinas Beinoris

Savivaldybės tarybos narys

tel. 8 698 74758, el. p. [email protected]

Saulius Dugnas

Savivaldybės tarybos narys

tel. 8 61405266, el. p. [email protected]

Lina Kaušakienė

Savivaldybės tarybos narė

tel. 8 614 61672, el. p. [email protected]

Palmira Klimavičienė

Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Šimonių seniūnijos Šimonių seniūnaitijos seniūnaitė

 

Dalia Navickienė

Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kupiškio seniūnijos Antašavos seniūnaitijos seniūnaitė

 

 

Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai / atsakingi asmenys  

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija

iki 2019-2023 metų  Savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos

 

Virginijus Umbra – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas (komisijos pirminiinkas)

 

Nariai:

Valentinas Beinoris – visuomeninio rinkimų komiteto „Už Kupiškio kraštą“ atstovas;

Saulius Dugnas – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas; 
Lina Kaušakienė  – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovė;
Palmira Klimavičienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas, Šimonių seniūnijos Šimonių seniūnaitijos seniūnaitė;
Dalia Navickienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kupiškio seniūnijos Antašavos seniūnaitijos seniūnaitė;

 


 

Suvestinė redakcija nuo 2021-03-02

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-08-23, i. k. 2019-13400

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. TS-209

Kupiškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1, 4, 6, 61 ir 7 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 147 punktu bei atsižvelgdama į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Kupiškio rajono savivaldybės taryboje 2019 m. liepos 23 d. raštą „Dėl kandidatų pateikimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Sudaryti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisiją (toliau – Antikorupcijos komisija) Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

1.1. Valentinas Beinoris – visuomeninio rinkimų komiteto „Už Kupiškio kraštą“ atstovas;

1.2. Saulius Dugnas – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas; 

1.3. Lina Kaušakienė  – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovė;

1.4. Palmira Klimavičienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas, Šimonių seniūnijos Šimonių seniūnaitijos seniūnaitė;

1.5. Dalia Navickienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kupiškio seniūnijos Antašavos seniūnaitijos seniūnaitė;

1.6. Virginijus Umbra – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas.

2. Paskirti Virginijų Umbrą, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narį, Antikorupcijos  komisijos pirmininku.

3. Patvirtinti Antikorupcijos komisijos nuostatus (pridedama).

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus;

4.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. TS-37 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                           

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                         Algirdas Notkus

 

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu

Nr. TS-209

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė Savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) komisija, sudaroma Tarybos įgaliojimų laikui.

2. Komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

3. Komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Komisijos tikslus, uždavinius, funkcijas, sudarymo ir darbo organizavimo principus, atsakomybę ir kitus su jos veikla susijusius klausimus.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI

 

6. Komisijos uždaviniai:

6.1. kontroliuoti, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

6.2. teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise;

6.3. teikti pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

6.4. skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais keičiantis informacija, teikiant pasiūlymus, reaguojant į gautus pasiūlymus, derinant veiksmus, teikiant metodinę pagalbą, atliekant kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.

 

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

 

7. Komisija vykdo šias funkcijas:

7.1. Tarybos, mero ar savo iniciatyva dalyvauja atliekant Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

7.2. teikia siūlymus rengiant Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų kovos su korupcija programas ir priemonių planus joms įgyvendinti, teikia išvadas Tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

7.3. dalyvauja atliekant savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą;

7.4. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) atlikus korupcijos rizikos analizę Savivaldybės kontroliuojamos įstaigos veiklos srityse, nagrinėja siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę;

7.5. Korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja Tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

 

7.6. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

7.7. nagrinėja gyventojų skundus, teikia išvadas ir rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Tarybai;

7.8. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie antikorupcinės veiklos rezultatus;

7.9. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

 

8. Komisija turi teisę:

8.1. teikti pasiūlymus Tarybai, merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos prevencijos prioritetų Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, veiklos srityse;

8.2. gauti jos veiklai reikalingą informaciją ir metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais iš savivaldybės administracijos struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybės įstaigų bei kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų;

8.3. priimti sprendimą perduoti medžiagą tirti teisėsaugos institucijoms;

8.4. kviesti į Komisijos posėdžius Tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovus ir darbuotojus ar kitus asmenis;

8.5. suderinusi su Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovais, pasitelkti į pagalbą kitų valstybės ir Savivaldybės įstaigų tarnautojus ar kitus darbuotojus ir specialistus sudėtingiems klausimams nagrinėti;

8.6. Komisijos pirmininkas turi teisę gauti komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar Savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar Savivaldybės valdomų įmonių.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

 

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS PIRMININKO IR NARIŲ FUNKCIJOS

 

 

9. Komisijos pirmininkas privalo:

9.1. rengti Komisijos darbo planus;

9.2. tvirtinti Komisijos posėdžio darbotvarkę;

9.3. organizuoti Komisijos posėdžius ir jiems vadovauti;

9.4. vykdyti kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

10. Komisijos nariai:

10.1. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę. Gavusi paklausimą, susijusį su korupcijos prevencija ir kontrole, iš kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos, Komisija turi Savivaldybės įstaigos ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka į jį atsakyti arba imtis priemonių, kad į jį būtų atsakyta;

10.2. informuoja Komisiją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir nusišalina nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie gali tokį konfliktą sukelti, ir nusišalinimo faktą fiksuoja atitinkamuose dokumentuose;

10.3. gavę informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsdami informuoja Savivaldybės merą, STT ar kitas atsakingas institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

10.4. Saugo informaciją, kurią sužinojo eidami tarnybines pareigas, jeigu ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį ir nenaudoja duomenų ar informacijos, gautos atliekant savo pareigas, asmeninei arba kitų asmenų naudai. Šios nuostatos taikomos ir Komisiją aptarnaujantiems darbuotojams bei pasitelktiems specialistams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

 

10.5. kol Komisija priims sprendimą dėl nagrinėjamo klausimo, neskelbia informacijos apie tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui, arba ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį;

10.6. Komisijos narys, negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui arba Komisijos sekretoriui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

 

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 

11. Komisija sudaroma ir keičiama Tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui. Komisija sudaroma iš Tarybos narių, valstybės tarnautojų, ekspertų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotų atstovų, visuomenės atstovų (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų, įgaliotų atstovų), bendruomeninių organizacijų atstovų, kitų savivaldybės gyventojų. Komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

11.1. Sudarant Komisiją, laikomasi proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijos sudėtis, išlaikant proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo.

11.2. Atstovus į Komisiją, išskyrus 11.3 papunktyje nustatytas išimtis, atsižvelgdamas į gautus Tarybos narių pasiūlymus, siūlo meras.

11.3. Komisijos  pirmininką iš komisijų narių –Tarybos narių – deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui.

11.4. Tarybos sudaromos Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos 151 straipsnyje, Tarybos narys. Būsimasis Komisijos pirmininkas privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka skelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje tol, kol Tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

11.5.Komisijos pirmininkas dėl nepriekaištingos reputacijos netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu Tarybos sprendimu, o jeigu Komisijos pirmininkas buvo deleguotas Tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Tarybos posėdyje Tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito atitinkamos Komisijos pirmininko ar deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos 15straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo atitinkamos Komisijos pirmininko skyrimo mero siūlymu priima Taryba.

11.6. Komisijos pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš Komisijų narių –Tarybos narių – skiria Taryba.

11.7. Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Komisijos pirmininko arba deleguoja Tarybos narius, neatitinkančius Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Komisijos  pirmininką Taryba mero siūlymu skiria iš Komisijos narių –Tarybos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

 

12. Taryba Komisijos pirmininką mero teikimu skiria iš Tarybos narių. Jei yra paskelbta Tarybos mažuma (opozicija), Komisijos pirmininko kandidatūras meras teikia Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu Reglamento nustatyta tvarka. Jei Tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Komisijos pirmininko kandidatūros, Komisijospirmininką Taryba skiria mero teikimu.

13. Komisijos nariai, kurie nėra Tarybos nariai, Komisijos posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Komisijoje šios Komisijos nariams, kurie nėra Tarybos nariai, apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

 

14. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Šios funkcijos įrašomos į jo pareigybės aprašymą. Komisijos atsakingasis sekretorius neturi Komisijos nario teisių.

15. Komisijos sudarymo tvarka nustatyta Reglamente. Komisijos nuostatus tvirtina Taryba.

16. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas. Kai Komisijos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Komisijos pirmininko pareigas laikinai eina ir posėdžiui vadovauja  Komisijos pirmininko pavaduotojas.

17. Komisija jos kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Komisijos posėdis negali vykti Komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio Komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų reikalavimų ir užtikrinant įstatyme nustatytas Tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant Komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas Komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

 

18. Komisija į posėdžius renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų. Gali būti šaukiami neeiliniai Komisijos posėdžiai. Eilinius ir neeilinius Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas. Ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas Komisijos nariams pateikiama posėdžio medžiaga susipažinti.

19. Klausimas pradedamas nagrinėti pagal sudarytą Komisijos posėdžio darbotvarkę, taip pat gali būti pradėtas nagrinėti Tarybos ar Komisijos nario iniciatyva.

20. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

21. Komisijos posėdžiai yra vieši. Komisijos sprendimu gali būti rengiami ir uždari posėdžiai, kuriuose gali dalyvauti tik Komisijos pakviesti asmenys.

22. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma ir įforminami Komisijos protokolu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.

23. Komisijos posėdyje Komisijos narys (nariai) gali raštu pareikšti atskirąją nuomonę svarstomais klausimais, kuri turi būti paskelbta Komisijos posėdyje ir įrašoma į posėdžio protokolą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

 

24. Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

24.1. atkreipti Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovų dėmesį į teisės aktų nesilaikymą, reikalauti juos pašalinti;

24.2. perduoti medžiagą tirti atitinkamoms institucijos pagal jų kompetenciją;

24.3. atsisakyti nagrinėti pareiškimą arba nutraukti jo nagrinėjimą, kai jis yra nepagrįstas, nenurodyti nusižengimo faktai arba kai skundas nesusijęs su Komisijos funkcijomis;

24.4. kitus sprendimus, susijusius su Komisijos veikla.

25. Komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.

26. Komisijos posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir atsakingasis sekretorius. Komisijos sprendimu per posėdį gali būti daromas garso ir vaizdo įrašas.

Posėdžio protokolai registruojami bendra Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka ir saugomi Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

 

27. Komisijos sprendimus gavę Savivaldybės administravimo subjektai, Savivaldybės kontroliuojamos įstaigos ir įmonės, privalo juos apsvarstyti ir per vieną mėnesį ar kitą Komisijos nurodytą laiką raštu informuoti Komisiją apie tai, kaip atsižvelgta į Komisijos pastabas ir pasiūlymus.

28. Informaciją apie Komisijos veiklą žiniasklaidai teikia Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys.

 29. Komisija gali tvirtinti darbo reglamentą, kuriame nustatoma jos darbo organizavimo tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS ATSKAITOMYBĖ

 

30. Komisija periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, teikia Tarybai veiklos ataskaitą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

31. Už Komisijos veiklos rezultatus yra atsakingas Komisijos pirmininkas.

32. Visa informacija, susijusi su Komisijos veikla (Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jos veiklos ataskaitos, pranešimai, skirti visuomenės informavimo priemonėms ir pan.), skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje.

33. Už Komisijos priimtų sprendimų objektyvumą, objektyvios informacijos paskleidimą Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

34. Komisijos nariai, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Komisijos nuostatai tvirtinami, keičiami ir papildomi Tarybos sprendimu.

 

___________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-48, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04036

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-12-07 17:00
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“