Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Teisinė pagalba

 

 

 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacinė sistema TEISIS

 

 

 

 

Teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba Kupiškio  rajono savivaldybės gyventojams

 

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas užtikrina teisinę pagalbą fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė ir antrinė teisinė pagalba. 

 

Pirminė teisinė pagalba – tai nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.

 

Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Antrinę teisinę pagalbą rajono gyventojams organizuoja ir teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius, adresu: Klaipėdos g.72, LT-35193, Panevėžys; tel. 8 700 355 02.

 

Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

 

Norint gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivaloma deklaruoti savo turto ir pajamų. Reikia kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto po kreipimosi. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, turi būti pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. 

 

Kupiškio  rajono savivaldybės gyventojams pirminę teisinę pagalbą teikia

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas (teisininkas)

Irmantas Gudas

I aukšte, 108 kabinete (Vytauto g. 2, Kupiškis), tel. (8 459) 35 527, mob. 8 686 69167.

Darbo laikas:  pirmadieniais, trečiadieniais 8–17 val.;

antradieniais, ketvirtadieniais 8–18 val.;

penktadienį 8–15.45 val.

(pietų pertrauka 12–12.45 val.).

 

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.

 

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos, reikalingi šie dokumentai: 

  •  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

 

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba; 

3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

 

 

Kviečiame asmenis pasinaudoti teikiama tiek pirmine, tiek antrine teisine valstybės garantuojama teisine pagalba

 

Papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklapyje www.kupiskis.lt; www.teisinepagalba.lt.

 


 

 

ATMINTINĖ

NORINTIEMS GAUTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

 

Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 10 MMA (MMA – minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 400 Eur, dydžio, t. y. 4 000 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 3,75 MMA per metus (1500 Eur).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju pirmasis pajamų lygis būtų 10*400+3,75*1*400= 5 500 Eur. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius pirmasis pajamų lygis būtų 10*400+3,75*2*400= 7 000 Eur ir t.t. Jeigu asmens pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 5 500 Eur turint 1 išlaikomą asmenį arba turint 2 išlaikytinius – 7 000 Eur ir t.t., tai tokiam asmeniui būtų paskirtas 100 procentų valstybės finansuojamas advokatas.

Taigi, pirmasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
10*400 Eur +3,75*x (x – asmens išlaikomų asmenų skaičius) *400 Eur.

Pastaba. Išlaikytiniais laikomi:

  1. Bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.

 

 Antrasis lygis

 

Antrojo lygio pajamų normatyvui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 15 MMA, t. y. 6 000 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 5,5 MMA per metus (2 200 Eur).
Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju antrasis pajamų lygis būtų 15*400+5,5*1*400= 8 200 Eur. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius antrasis pajamų lygis būtų 15*400+5,5*2*400= 10 400 Eur ir t.t. Jeigu asmens pajamos per metus turint 1 išlaikomą asmenį viršija 5 500 Eur, tačiau neviršija 8 200 Eur, o turint 2 išlaikytinius – viršija 7 000 Eur, tačiau neviršija 10 400 Eur ir t.t., tai toks asmuo gautų 50 proc. valstybės finansuojamą advokatą.

Taigi, antrasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
 
15*400 Eur  + 5,5*x (kai x yra asmens išlaikomų asmenų skaičius) * 400 Eur
 

 

 

REIKALINGI DOKUMENTAI  

ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI GAUTI

 

1. Pajamų pažymos nuo kreipimosi mėnesio už paskutinius 12 mėnesių atgal – darbo užmokestis, nedarbingumo pašalpa, nedarbo išmoka, socialinė pašalpa, neįgalumo pašalpa, pensija, išmokos iš NMA, išmokos verčiantis individualia veikla, ūkininko pajamos bei kitos pajamos gautos per paskutinius 12 mėnesių (pristatyti tai įrodančius dokumentus).

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimo privalomai registruotino kilnojamojo turto dokumentai (privalomai registruojamas kilnojamasis turtas: kelių transporto priemonė; šaunamasis ginklas; potencialiai pavojingas įrenginys; žemės ūkio technika) (pristatyti tai įrodančius dokumentus).

3. Turimi vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kai jų vertė didesnė kaip 580 Eur (pristatyti tai pagrindžiančius dokumentus).

4. Turimos piniginės lėšos bankuose, kai jų bendra suma viršija 580 Eur (pristatyti tai įrodančius dokumentus).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu suteiktos paskolos, kai jų bendra suma didesnė kaip 580 Eur (pateikti tai įrodančius dokumentus).

6. Ataskaitiniu laikotarpiu gautos paskolos, kai jų bendra suma didesnė kaip 580 Eur (pateikti tai įrodančius dokumentus).

7. Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

8. Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai (originalai).

9. Asmenys, turintys sunkų neįgalumą arba pripažinti nedarbingais; senatvės pensininkai, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

 

 


Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą prireikus, Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorijoje, sąrašas

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-04-09 14:22
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“