Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Viešosios ir administracinės paslaugos

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

 

 

 

ASMENŲ APTARNAVIMAS 

 Asmenų prašymų ir skundų priėmimas // El. paslauga

Prašymas direktoriui

Prašymas merui

Konsultacijų valstybinės kalbos vartojimo klausimais teikimas. Išorinės reklamos derinimas

Laisvos formos prašymas

Valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba

 

Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimas

Prašymas leisti kirsti ar kitaip pašalinti, persodinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus

Prašymas atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo, persodinimo, genėjimo darbus

 

ARCHYVE SAUGOMŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

Savivaldybės administracijoje saugomų dokumentų kopijų, išrašų išdavimas // El. paslauga

Prašymo forma

Archyvo pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas ir kt. išdavimas // El. paslauga

Prašymo forma

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimas tolesniam saugojimui // El. paslauga

Prašymo forma

 

CIVILINĖ METRIKACIJA

Gimimo registravimas // El. paslauga

Prašymo forma

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimas į apskaitą (AP-6) // El. paslauga

Prašymo forma

Tėvystės (motinystės) nustatymo ar pripažinimo ir nuginčijimo registravimas // El. paslauga

 

Įvaikinimo registravimas  // El. paslauga

 

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas (AP-9)  // El. paslauga

Prašymo forma

Santuokos nutraukimo registravimas // El. paslauga

Prašymų formos

Mirties registravimas

 

Mirčių, įregistruotų užsienio valstybėse, įtraukimas į apskaitą

Prašymo forma

Asmens vardo ir pavardės keitimas // El. paslauga

Prašymo pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę forma

Prašymo pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę forma

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas // El. paslauga

Prašymo forma

Pažymų apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėse, išdavimas  // El. paslauga

Prašymo forma

Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų  įtraukimas į apskaitą // El. paslauga 

 

Civilinės būklės aktų įrašų ištaisymas, papildymas, pakeitimas  // El. paslauga

Prašymo forma

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas //  El. paslauga

Prašymo forma

Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas // El. paslauga

Prašymo forma

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į  apskaitą

Prašymo forma

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos  santuokos įtraukimas į  apskaitą // El. paslauga

Prašymo forma

 

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą

Prašymo forma

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas

Prašymo forma

Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas

Prašymo forma

Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas // El. paslauga

Prašymo forma

Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas // El. paslauga

 Prašymo forma

 

LICENCIJOS IR LEIDIMAI

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas (AP-39) // El. paslauga

Prašymo forma

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas (AP-40) // El. paslauga

Paraiškos forma

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas (AP-41) // El. paslauga

Paraiškos forma

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu (AP-43) // El. paslauga

Paraiškos forma

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas (AP-48) // El. paslauga

Prašymo forma

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas (AP-53) // El. paslauga

Paraiškos forma

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas) (AP-55) // El. paslauga

Paraiškos forma

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu(AP-57) // El. paslauga

Paraiškos forma

Šilumos tiekimo veiklos licencijų išdavimas (AP-58) //El. paslauga

Prašymo forma

Leidimų renginių organizavimui išdavimas (AP-59)// El. paslauga

Prašymo forma

Prašymas komerciniam renginiui

Prašymas masiniam renginiui

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas (AP-60) // El. paslauga

Prašymo forma

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas (AP-65)  // El. paslauga

Prašymo forma  

Licencijos kopijos išdavimas verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas (AP-66) // El. paslauga

Prašymo forma 

Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimas // El. paslauga Pranešimo forma

Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą išdavimas // El. paslauga

Pranešimo forma

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje

Paraiškos forma

Derinimo lapas

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas

Prašymo forma

Specialių Kupiškio rajono savivaldybės leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimas // El. paslauga

 

Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas

Pranešimo forma

 

KULTŪROS PAVELDAS

Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema KPEPIS https://www.kpepis.lt/

 

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimas prieš sandorio sudarymą dėl kultūros paveldo objekto valdymo teisių perdavimo Prašymo forma

 

SOCIALINIS BŪSTAS

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema „SPIS“

Asmenų ir šeimų įrašymas į Kupiškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus (AP-67)

Prašymo forma

Pažymos dėl teisės į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas (AP-68)// El. paslauga

Prašymo forma

Pažymos dėl teisės į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas (Subsidija būsto kredito daliai apmokėti) (AP-69)// El. paslauga

Prašymo forma

 

SOCIALINĖ PARAMA

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema „SPIS“

Kompensacijos už būsto šildymą, karštą, šaltą bei geriamąjį vandenį

SP-4 prašymo forma

Formų E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas

Prašymo forma

Globos (rūpybos) išmoka

SP-3(B) prašymo forma

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui

SP-3 (A1) prašymo forma

Išmokos vaikui skyrimas // El. paslauga

SP-3 (A1) prašymo forma

Išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems nepilnamečius vaikus, skyrimas

Prašymo forma

Laidojimo pašalpos skyrimas

SP-5 prašymo forma

Nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. įvykių kompensacija

Prašymo forma (kompensacijai)

Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas

Prašymo forma pažymai

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

SP-6(2) prašymo forma

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

SP-11 prašymo forma

Socialinės pašalpos skyrimas

SP-4 prašymo forma

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų

Prašymo forma

Vienkartinės išmokos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Prašymo forma

Vienkartinė išmoka įsikurti

SP-3(B) prašymo forma

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

SP-3 A prašymo forma

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

SP-3 A prašymo forma

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

SP-3(B) prašymo forma

Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims

Prašymo forma (vienkartinė)

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas

Prašymo forma

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir vienkartinių pašalpų jiems laidoti skyrimas

Prašymo forma

Vienkartinių pašalpų už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius– ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius– skyrimas

Prašymo forma

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

SP-10(1) prašymo forma

SP-10(11) prašymo forma

Mokėjimo kvitas

Globos (rūpybos) nustatymo tvarka

Prašymo forma

Sutikimas dėl globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo

Sutikimas dėl rūpintojo paskyrimo

Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Prašymo forma

Maisto ir higienos prekių iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas

Prašymo forma

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas

 Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma)


Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenys socialinei paramai gauti (SP-1 forma)


Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį (SP-2 forma)

Transporto paslaugų organizavimas

Prašymo forma

Socialinės priežiūros įstaigų akreditavimas

Prašymas

Deklaracija

Vaikų dienos socialinė priežiūra

SP-1 forma

SP-2 forma

SP-8 forma

 

TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA

LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba

Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo proceso organizavimas

Prašymo forma

Planavimo sąlygų sąvado išdavimas detaliojo planavimo dokumentui rengti

Prašymo forma

Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

Prašymo forma

Planavimo sąlygųišdavimas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti

Prašymo forma

Teritorijų planavimo dokumento derinimas Nuolatinėje statybos komisijoje

Prašymo forma

Statybą leidžiančio dokumento išdavimas // El. paslauga

Prašymo forma

Rašytinių pritarimų išdavimas

Prašymo forma

Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas

Prašymo forma

Kaimo plėtros žemėtvarkos ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas

Prašymo forma

Išorinės reklamos įrengimo projekto derinimas // El. paslauga

Prašymo forma

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

Prašymo forma

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre

Prašymo forma

Adreso suteikimas

Prašymo forma

Specialiųjų statinio architektūros reikalavimų nustatymas

Prašymo forma

 

VIEŠOJI TVARKA

Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai

Pranešimo forma

 

ŽEMĖS NUOMA

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų pateikimas // El. paslauga

Deklaracijos forma juridiniams asmenims (doc arba pdf)

Prašymų dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo priėmimas // El. paslauga

Laisvos prašymo formos pavyzdys doc arba pdf formatu

Valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas (įskaitymas) ir(ar) neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas // El. paslauga

Prašymo forma 

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas // El. paslauga

Prašymo forma

 

ŽEMĖS ŪKIS, MELIORACIJA

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo paraiškų priėmimas

 

Prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimas

 

Prašymų dėl papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius priėmimas

 

Įvairių žinybų techninių darbo projektų ir geodezijos bei topografijos nuotraukų derinimas

 

Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas

 

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Prašymo forma

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

Prašymo forma

Paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą paraiškų surinkimas

Prašymo forma (bendra)

Prašymų iš dalies kompensuoti pasėlių draudimo įmokos priėmimas

 

Planavimo (projektavimo) sąlygų ir pritarimų techniniams projektams išdavimas įvairių projektų rengėjams

 

Prašymų atlikti valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbus iš melioruotų žemių naudotojų priėmimas

Prašymo forma

Pasėlių draudimas

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-10-06 15:03
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“